dnes je 24.5.2024

Input:

Finanční majetek

30.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 21 minut

5.3.1
Finanční majetek

Ing. Jana Ištvánfyová a prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

A) Peníze

Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů.

Ocenění je ve jmenovitých hodnotách peněz, valut a cenin, u valut a cenin znějících na cizí měnu s přeceněním na českou měnu podle platné interní směrnice. Účtování kurzových rozdílů je uvedeno v textu Kursové rozdíly.

Účet 211 – Peněžní prostředky v pokladně

211 – Peněžní prostředky v pokladně

Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb). Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům.

Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy.

Peníze v hotovosti svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely a šeky vydané k použití se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.

Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.

Příklad

Peněžní prostředky v pokladně – Kč

Č. Text MD D
1. Výběr peněz z banky – dotace poklady 50.000 211 261
2. Nákup kancelářských potřeb za hotové 312 501 211
3. Výplata zálohy na služební cestu 500 335 211
4. Výplata mezd zaměstnancům 20.000 331 211
5. Příjem úhrady vydané faktury v hotovosti 10.000 211 311
6. a) Vratka nevyčerpané zálohy na služební cestu 88 211 335
b) Zúčtování cestovného 412 512 335
7. Odvod peněz do banky – dodržení limitu pokladny 25.000 261 211

Příklad

Peněžní prostředky v pokladně – valuty KYD (účetní jednotka používá pevný kurz 1 KYD = 29 Kč)

Č. Text MD D
1. Dotace pokladny výběrem z korunového účtu
100 KYD, kurz banky 28,500 Kč/KYD
2.900
50
211/1
563
261
261
2. Záloha na služební cestu 50 KYD
Kurz ČNB 28,300 Kč/KYD

1.450

335

211/1
3. Vratka nevyúčtované zálohy – 5 KYD
a) vyúčtování služební cesty – 45 KYD
b) kurzový rozdíl – ztráta
145
1.273,50
31,50
211/1
512
563
335
335
335
4. Odvod peněz do banky – dodržení limitu pokladny 25 KYD,
kurz banky nákup – 29,800 Kč/KYD (kurzový rozdíl se účtuje v bance)

870

261

211/1
5. Přepočet kurzu k rozvahovému dni – ČNB 29,600 Kč/KYD 15 211/1 663

Účet 213 – Ceniny

213 – Ceniny

Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb cenin (např. poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod.

Ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.

Příklad

Č. Text MD D
1. Za hotové nakoupeny známky 1.000 ks 5.600 213/1 211
2. Za hotové nakoupeny telefonní karty 2 ks 2.000 213/2 211
3. Měsíční vyúčtování spotřeby známek – přiložena inventura zůstatku
s podpisy hmotně zodpovědných osob

1.120

518

213/1
4. 1 telefonní karta vydána společníkovi 1.000 355 213/2
5. Vyúčtování hovorů z vydané telefonní karty 500 518 355

B) Účty v bankách

Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Účtuje se zde o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank, jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty se účtují prostřednictvím účtu 261 – Peníze na cestě. Analytické účty se vedou podle jednotlivých bankovních účtů.

Ocenění je ve jmenovitých hodnotách peněz, u deviz přepočtem na Kč podle platné interní směrnice pevným nebo aktuálním kursem. Účtování kursových rozdílů je uvedeno v textu Kursové rozdíly.

S bankovními účty nejčastěji souvisí účetní operace na těchto nákladových a výnosových účtech:

 1. Na účtu 562 – Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě zápůjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují z rozhodnutí účetní jednotky do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
 2. Na vrub účtu 563 – Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající z devizových a valutových operací jak v průběhu, tak na konci účetního období.
 3. Na vrub účtu 568 – Ostatní finanční náklady se účtují náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.
 4. Ve prospěch účtu 662 – Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků v souladu se smlouvou.
 5. Ve prospěch účtu 663 – Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající z devizových a valutových operací jak v průběhu, tak na konci účetního období.

Účet 221 – Peněžní prostředky na účtech

221 – Peněžní prostředky na účtech

Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.

Účty peněžních prostředků mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky (tzv. kontokorentní účet). V rozvaze je pak pasivní zůstatek vykazován jako přijatý krátkodobý bankovní úvěr.

Na tomto účtu by se mělo účtovat o úhradách závazků, inkasu pohledávek a převodu peněz, z nákladů a výnosů pouze poplatky a úroky bank.

Příklad

Účetní jednotka má u banky otevřený běžný a devizový účet. Ve sledovaném období na nich byly zaúčtovány tyto operace:

221 – Peněžní prostředky na účtech – Kč

Č. Text MD D
1. Příjem peněz v hotovosti z pokladny 50.000 221 261
2. Úhrada dodavatelské faktury 45.000 321 221
3. Příjem úhrady od odběratelů 20.000 221 311
4. Náklady spojené s vedením účtu 500 568 221
5. Připsaný úrok 200 221 662
6. Výběr 100 KYD do pokladny – kurz banky 29,100 Kč/ KYD 2.910 261 221
7. Poplatky za výběr valut 100 568 221
8. Výběr platební kartou – společníka 5.450 355 221
9. Nákup deviz na devizový účet – 1.000 KYD 29.100 261 221
10. Poplatek za nákup 370 568 221

221/1 – Peněžní prostředky na účtech – devizy KYD (oceňování kurzem ČNB)

Č. Text MD D
1. Nákup deviz z korunového účtu – 1.000 KYD (kurz ČNB 28,750 Kč/KYD)
Doúčtování kursového rozdílu
28.750
350
221/1
563
261
261
2. Zaplacení došlé faktury – 200 KYD (kurz ČNB 28,500 Kč/KYD)
Doúčtování kursového rozdílu (naúčtovaná fa 5.800)
5.700
100
321
321
221/1
663
3. Inkaso faktury vydané – 350 KYD (kurz ČNB 28,800 Kč/KYD)
Doúčtování kursového rozdílu (naúčtovaná fa 9.900)
10.080
180
221/1
311
311
663
4. Náklady spojené s vedením účtu 10 KYD (kurz ČNB 28,100 Kč/KYD) 281 568 221/1
5. Připsaný úrok 5 KYD (kurz ČNB 28,600 Kč/KYD) 143 221/1 662
6. Výběr 100 KYD do pokladny (kurz ČNB 28,900 Kč/KYD) 2.890 261 221/1
7. Poplatky za výběr valut 1 KYD (kurz ČNB 28,900 Kč/KYD) 28,90 568 221/1
8. Platba za služby v zahraničí platební kartou – společníka
100 KYD (kurz ČNB 29,750 Kč/KYD)

2.975

355

221/1
9. Přepočet kurzu k rozvahovému dni (kurz ČNB 29,850 Kč/KYD)
Zůstatek účtu v KYD 944, v Kč 27.098,10 (po přepočtu 28.178,40)

1.080,30

221/1

663

C) Krátkodobý finanční majetek

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, a to:

 1. cenné papíry k obchodování,
 2. dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti včetně směnek k inkasu se splatností do jednoho roku,
 3. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly,
 4. ostatní realizovatelné cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně do jednoho roku.

Pořizovací ceny

Cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek.

Cenné papíry a podíly se sledují na analytických účtech minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které znějí.

Cenné papíry k obchodování

ad a) Cenným papírem k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.

Účet 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování

Na tomto účtu se účtuje o majetkových cenných papírech, které účetní jednotka drží za účelem obchodování na veřejném trhu. Analytické účty se vedou podle jednotlivých druhů cenných papírů až na číslo ISIN. Při pořízení cenného papíru lze náklady spojené s pořízením sledovat na účtu 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek.

Příklad

Č. Text MD D
1. Nákup 10 ks akcií 890 Kč/ks 8.900 251 221
2. Vyúčtování poplatku obchodníkovi s CP 320 251 321
3. Přijaté podíly na zisku za minulý rok 550 221 666
4. Reálná hodnota akcií ke konci účetního období – 880 Kč/ks 420 564 251
5. a) Prodej 10 ks akcií za 950 Kč/ks 9.500 221 661
b) Úbytek prodaných akcií 8.480 561 251

Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti

ad b) Dluhovým cenným papírem drženým do splatnosti se rozumí dluhový cenný papír, který má stanovenou splatnost, u něhož má účetní jednotka úmysl a schopnost držet jej do splatnosti. Dluhovým cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. dluhopis s pevnou úrokovou sazbou (tzv. kupónový dluhopis), dluhopis, kde je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem (tzv. diskontované cenné papíry), směnky.

ad c) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.

Účet 252 – Vlastní podíly

252 – Vlastní podíly

Na tomto účtu se účtují vlastní akcie v pořizovací ceně a dále vlastní obchodní podíly, které může účetní jednotka v souladu s právními předpisy nabývat a které si může na přechodnou dobu ponechat.

Při přeměnách obchodních korporací se akcie vydané nástupnickou účetní jednotkou v držení jiné zúčastněné účetní jednotky vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní akcie (účet 252 – Vlastní podíly) v ocenění, ve kterém byly zachyceny v účetnictví jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky.

Příklad

Č. Text MD D
1. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu o 1.000 ks akcií
ve jmenovité hodnotě 500 Kč
     
2. Odkup akcií za 456 Kč/ akcii 456.000 252 221
3. Snížení základního kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku 500.000 419 252
4. Doúčtování rozdílu v souladu s rozhodnutím valné hromady – krytí ztráty 44.000 252 429
5. Zápis snížení základního kapitálu  ve veřejném rejstříku 500.000 411 419

Ostatní realizovatelné CP

ad d) Cenným papírem a podílem realizovatelným se rozumí cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí (např. cenný papír majetkové povahy, který nezakládá ani podstatný ani rozhodující vliv).

Oceňování ke konci rozvahového dne

Oceňování reálnou hodnotou

Reálná hodnota cenných papírů se zjišťuje ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Rozdíly z reálné hodnoty se účtují výsledkově nebo rozvahově.

Účtování reálné hodnoty – výsledkově

Rozdíly z reálné hodnoty účtované výsledkově

Změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování se zaúčtuje na vrub, resp. ve prospěch účtu finančního majetku, při úbytku hodnoty souvztažně s účtem 564 – Náklady z přecenění majetkových cenných papírů, při přírůstku hodnoty souvztažně s účtem 664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů.

Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů k obchodování se účtuje podle následujících pravidel:

 1. snížení jmenovité hodnoty kupónových dluhopisů se zaúčtuje na vrub účtu 566 – Náklady z finančního majetku, její zvýšení ve prospěch účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku souvztažně s účtem finančního majetku. Nabíhající alikvotní úrokový výnos zvyšuje hodnotu cenného papíru, a to souvztažným zápisem s účtem 662 – Úroky.
 2. u diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.

Účtování reálné hodnoty – rozvahově

Rozdíly z reálné hodnoty účtované rozvahově

Změny reálné hodnoty u realizovatelných majetkových cenných papírů, ostatních realizovatelných cenných papírů (účtovaných na účtu 257 – Ostatní cenné papíry), majetkových účastí oceňovaných ekvivalencí, jmenovité hodnoty realizovatelných kupónových dluhopisů, případně změny hodnoty realizovatelných diskontovaných cenných papírů, např. směnek (nad nebo pod hodnotu včetně alikvotního úrokového výnosu) se účtují podle následujících pravidel:

 1. změna reálné hodnoty cenného papíru se zaúčtuje na vrub, respektive ve prospěch samostatného analytického účtu příslušného finančního majetku souvztažně s účtem 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků,
 2. při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku,
 3. o úrokovém výnosu u dluhových cenných papírů se účtuje podle následujícího postupu:

U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 66 ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).

Úrokový výnos – u dluhových cenných papírů

Úrokovým výnosem se rozumí:

a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s následujícím ustanovením:

V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 – Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 – Daň z příjmů – splatná. Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.

Úrokový výnos – u diskontovaných dluhových cenných papírů

b) u diskontovaných dluhových cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou,

c) pokud účetní jednotka u diskontovaných cenných papírů podle stávajícího programového vybavení účtovala ve věcné a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, je možno takto postupovat i nadále. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dluhové cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy, s výjimkou těch, u kterých nelze

Nahrávám...
Nahrávám...