dnes je 2.12.2023

Input:

Formy dodané a pořízené v rámci EU

4.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 23 minut

Formy dodané a pořízené v rámci EU

Ing. Dagmar Fitříková


§ 2 ZDPH, § 7 odst. 1, § 13 odst. 1 a 2, § 16, § 21, § 22, § 25, § 27, § 29, § 64, § 72 odst. 2, § 82, § 82a, § 82b a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).

Úvod do problematiky

Výroba formy, modelu nebo různých speciálních nástrojů (dále jen forma) je nutná k zajištění výroby určitého druhu výrobku. Pokud je smlouva na dodání výrobků, k jejichž zhotovení je nutná speciální forma, uzavřena mezi českým plátcem a osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, může se český plátce v praxi dostat do situace, kdy bude formu a následně výrobky na ní zhotovené dodávat odběrateli z jiného členského státu nebo on sám bude v postavení odběratele formy a následně i výrobků a v pozici dodavatele bude osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Výroba formy je většinou realizována v členském státě dodavatele výrobků, i když v praxi nelze vyloučit případy, kdy si formu nutnou pro zajištění výroby určitého zboží dodá odběratel (pořizovatel zboží). Pokud formu vyrobí nebo zakoupí pro odběratele dodavatel výrobků a následně dojde k dodání formy v členské zemi dodavatele, je nutné počítat s tím, že při dodání formy, pokud forma po dodání není přepravena do členského státu odběratele, se uplatní jiný daňový režim než při dodání výrobků, které jsou přepraveny do členské země odběratele (pořizovatele zboží).

Dodání formy osobě registrované v jiném členském státě

Samotné dodání výrobků zhotovených pomocí formy, tj. dodání zboží do jiného členského státu, je od daně z přidané hodnoty u dodavatele osvobozeno, protože se jedná o dodání zboží za úplatu osobě registrované k DPH v jiném členském státě a takto dodané zboží je z tuzemska skutečně přepraveno do členského státu odběratele – plátce registrovaného k DPH v dané členské zemi. V souvislosti s dodáním výrobků proto postupuje český plátce standardně, tj. uplatňuje osvobození od daně ve smyslu § 64 odst. 1 ZDPH. Forma určená ke zhotovení výrobků však ve většině případů zůstává po celou dobu, kdy probíhá výroba zboží, na území České republiky, tj. v tuzemsku, a zpravidla je po skončení výrobního procesu v tuzemsku i likvidována. V praxi však nelze vyloučit situaci, kdy je forma před vlastním zahájením výroby skutečně přepravena do jiného členského státu a odtud vlastníkem formy a budoucím odběratelem výrobků přemístěna zpět do tuzemska. Dodavatel výrobků (český plátce), který formu nutnou k zajištění výroby zboží buď sám vyrobí, nebo její zhotovení objedná u jiného českého plátce, musí proto při dodání formy osobě registrované k dani v jiném členském státě zvolit správný daňový režim podle toho, za jakých konkrétních podmínek je forma dodána osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Další možnost, která může v praxi nastat, i když bude spíše výjimečná, je případ, kdy k dodání formy nedojde, forma zůstane ve vlastnictví dodavatele a cena formy je zakalkulována do ceny následně zhotovených výrobků dodaných osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, v praxi mohou v návaznosti na skutečnost, zda dojde k dodání formy osobě registrované k dani v jiném členském státě či nikoli, nastat různé situace, které představují z pohledu DPH odlišná práva a povinnosti pro dodavatele i odběratele formy. Pro správné uplatnění DPH v praxi jsou důležité konkrétní smluvní podmínky sjednané mezi oběma smluvními stranami. Z obsahu smlouvy uzavřené do dodání zboží a případně formy by mělo jednoznačně vyplývat, zda osoba registrovaná k dani v jiné členské zemi pořizuje od českého dodavatele pouze výrobky nebo i formu nutnou k jejich výrobě. V praxi se může český plátce dostat do některé z níže uvedených situací:

dodavatel – český plátce zajistí výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných osobou registrovanou k dani v jiném členském státě na vlastní náklady. Před zahájením výroby objednaného zboží je forma dodána osobě registrované k dani v jiném členském státě za cenu, která zpravidla odpovídá dodavatelem vynaloženým nákladům na pořízení formy a může být případně navýšena o obchodní přirážku dodavatele,

dodavatel – český plátce zajistí výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných osobou registrovanou k dani v jiné členské zemi na vlastní náklady. Před zahájením výroby objednaného zboží je forma dodána osobě registrované k dani v jiné členské zemi za symbolickou cenu, která neodpovídá dodavatelem vynaloženým nákladům na pořízení formy, ale obchodní smlouva upravující dodání formy a dodání výrobků obsahuje ujednání s tím, že skutečná cena formy bude promítnuta do ceny následně dodaných výrobků,

dodavatel – český plátce zajistí výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných osobou registrovanou k dani v jiném členském státě na vlastní náklady. Před zahájením výroby objednaného zboží dojde nejen k dodání formy osobě registrované v jiném členském státě, ale i k jejímu přepravení do členské země, ve které je pořizovatel formy registrován k DPH. Následně je forma přemístěna vlastníkem formy – osobou registrovanou k dani v jiném členském státě zpět do ČR s tím, že bude v tuzemsku přechodně využita za účelem výroby objednaného zboží.

dodavatel – český plátce zajistí výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných odběratelem na vlastní náklady a zařadí formu do svého obchodního majetku. K dodání formy ve smyslu § 13 odst. 1 ZDPH v tomto případě nedoje. Cena formy je na základě smlouvy zakalkulována do ceny následně dodaných výrobků.

Pro správné uplatnění DPH je nutné výše uvedené odlišnosti v souvislosti se zajištěním výroby formy a jejího případného dodání osobě registrované k dani v jiném členském státě správně vyhodnotit, a tak zajistit bezchybný postup při uplatnění DPH u českého plátce, který formu použije k výrobě zboží objednaného osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

Forma zůstává po dodání v tuzemsku

Uvažujme první a druhou variantu, tzn. situaci, kdy je forma vyrobena nebo pořízena českým plátcem a následně v tuzemsku dodána osobě registrované k dani v jiném členském státě. Mezi smluvními stranami je dohodnuta konkrétní cena za vyrobenou formu. Tato cena zpravidla zahrnuje náklady vynaložené na její zhotovení, ale může být sjednána i v částce výrazně nižší s tím, že rozdíl je promítnut do ceny následně dodaných výrobků. Důležité však je, že forma zůstává po dodání osobě registrované k dani v tuzemsku, tzn., že k přepravě formy do členského státu odběratele nedojde. Český plátce – dodavatel formy vystaví odběrateli formy – osobě registrované k dani v jiném členském státě v souvislosti s dodáním formy daňový doklad. Na tomto dokladu je vyčíslena daň z přidané hodnoty, protože v daném případě není splněna jedna ze zákonných podmínek nutných pro osvobození od daně vyplývající z § 64 odst. 1 ZDPH. Forma je sice dodána osobě registrované v jiném členském státě, ale není přepravena do jiného členského státu. Jedná se o zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku, podléhající základní sazbě daně (21 %) a povinnost přiznat daň vzniká podle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH dodavateli zboží (formy). Základem daně je podle § 36 odst. 1 ZDPH úplata snížena o příslušnou DPH. Odběratel formy je povinen v ceně formy zaplatit i příslušnou DPH, a protože není registrován k DPH v ČR, nemůže si DPH na vstupu nárokovat standardním způsobem, ale má možnost využít svého práva vyplývajícího z ustanovení § 82a a § 82b ZDPH a o příslušnou částku české DPH zaplacenou v ceně formy může požádat na základě žádosti o vrácení DPH. Žádost o vrácení daně podává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě elektronickou formou podle podmínek upravených v § 82a a § 82b ZDPH. Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Lhůta pro podání žádosti za příslušný kalendářní rok je stanovena do 30.9. roku následujícího. V případě žádostí o vratku za rok 2013 je možné podat žádost do 30. 9. 2014.

Příklad

Výrobce plastových výrobků, česká obchodní korporace (plátce), uzavřela s firmou registrovanou k DPH v Německu smlouvu na dodávku 100 000 ks plastových komponentů. K zajištění výroby těchto komponentů bylo nutné vyrobit speciální formu. Obchodní korporace objednala výrobu formy u jiného tuzemského plátce. Cena formy byla sjednána v celkové výši 1 210 000 Kč (z toho základ daně 1 0000 000 Kč a DPH ve výši 21 % činila 210 000 Kč) a byla výrobní firmě dodána tuzemským plátcem, který formu zhotovil, dne 29. 8. 2014. Tentýž den dodavatel vystavil a předal odběrateli daňový doklad. Obchodní korporace v souvislosti s pořízením formy uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 210 000 Kč, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období srpen 2014. Na základě smlouvy byla takto pořízená forma v měsíci září 2014 dodána s místem plnění v tuzemsku odběrateli registrovanému k DPH v Německu. Cena za takto dodanou formu byla mezi výrobní firmou a odběratelem formy sjednaná ve výši odpovídající nákladům na pořízení formy, tj. ve výši 1 210 000 Kč. Zástupce odběratele na základě dodacího listu (předávacího protokolu) potvrdil dne 12. 9. 2014 převzetí formy, která zůstala i nadále umístěna v objektu, který je ve vlastnictví obchodní korporace a ve kterém bude realizována výroba plastových komponentů. Obchodní korporace uskutečnila dne 19. 9. 2014 v tuzemsku dodání zboží (dodání formy) a vznikla jí povinnost přiznat DPH na výstupu ve výši 210 000 Kč. Částku 210 000 Kč uvedla obchodní korporace v ř. 1 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období září 2014. O vrácení částky 210 000 Kč, tj. hodnoty české DPH zaplacené v ceně formy, může odběratel formy, osoba registrovaná k dani v Německu, požádat na základě žádosti o vrácení daně podle § 82a a § 82b ZDPH.

Příklad

Česká obchodní korporace, plátce, uzavřela s firmou registrovanou k DPH v Německu smlouvu na dodávku 100 000 ks plastových komponentů. K zajištění výroby těchto komponentů bylo nutné vyrobit speciální formu. Obchodní korporace objednala výrobu formy u jiného tuzemského plátce. Cena formy byla sjednána v celkové výši 1 210 000 Kč (z toho základ daně 1 000 000 Kč a DPH ve výši 21 % činila 210 000 Kč) a byla výrobní firmě dodána tuzemským plátcem, který formu zhotovil, dne 29. 8. 2014. Tentýž den dodavatel vystavil a předal odběrateli daňový doklad. Výrobní firma v souvislosti s pořízením formy od tuzemského plátce uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 210 000 Kč, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2011. Na základě smlouvy byla forma dodána v měsíci září 2014 v tuzemsku osobě registrované k DPH v Německu. Cena za takto dodanou formu byla mezi obchodní korporací a odběratelem z EU sjednaná ve výši 1 210 Kč. Rozdíl mezi takto sjednanou cenou formy a cenou, za kterou obchodní společnost formu fakticky pořídila, byl na základě smlouvy zakalkulován do ceny 100 000 ks vyrobených a následně dodaných plastových komponentů. Zástupce odběratele na základě dodacího listu (předávacího protokolu) potvrdil dne 12. 9. 2014 převzetí formy, která zůstala i nadále umístěna v objektu, který je ve vlastnictví obchodní společnosti a ve kterém bude realizována výroba plastových komponentů. Obchodní korporace uskutečnila dne 12. 9. 2014 v tuzemsku dodání zboží (dodání formy) a vznikla jí povinnost přiznat DPH na výstupu, a to ve výši 210 Kč. Částku 210 Kč uvedla obchodní korporace v ř. 1 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období září 2014. Vzhledem k tomu, že částka DPH zaplacená v ceně formy činí v tomto případě pouze 210 Kč, je žádost o vrácení daně podle § 82a a § 82b ZDPH bezpředmětná.

Lhůty pro vrácení DPH

V případě, že dojde v tuzemsku k dodání formy osobě registrované k dani v jiném členském státě a přitom forma zůstává v ČR, je dodavatel formy – český plátce povinen uplatit DPH na výstupu. Odběratel formy – osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě má možnost žádat ve stejné výši o vrácení DPH. Pokud se odběratel pro uplatnění žádosti o vrácení DPH rozhodne, musí se počítat s určitou časovou prodlevou, pokud se týče vrácení DPH. Rozhodnutí o vrácení daně doručí podle § 82b ZDPH správce daně (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. Vyřízení předmětné žádostí může trvat déle než zákonem stanovené 4 měsíce, pokud si v průběhu řízení v dané věci správce daně vyžádá doplňující údaje k podané žádosti.

Forma je po dodání přepravena do EU

Uvažujme třetí z výše uvedených variant, tzn. situaci, kdy je forma vyrobena nebo pořízena českým plátcem a následně dodána osobě registrované k dani v jiném členském státě. Mezi smluvními stranami je dohodnuta konkrétní cena za vyrobenou formu. Dále si smluvní strany dohodnou, že forma bude přepravena do příslušného členského státu (z důvodu uplatnění osvobození od DPH při dodání formy) a následně přemístěna zpět již jako obchodní majetek odběratele z EU. Český výrobce – dodavatel formy vystaví v souvislosti s dodáním formy daňový doklad ve smyslu § 29 ZDPH. Na tomto dokladu nebude vyčíslena DPH, protože v daném případě jsou splněny obě zákonné podmínky nutné pro osvobození od daně podle § 64 odst. 1 ZDPH. Forma je dodána osobě registrované v jiném členském státě a je i skutečně přepravena do jiného členského státu (tuto skutečnost je dodavatel formy povinen v rámci případného daňového řízení jednoznačně prokázat) a příjemci formy vznikne v daném členském státě povinnost přiznat daň.

Příklad

Výrobce plastových výrobků, česká obchodní korporace (plátce), uzavřela s firmou registrovanou k DPH na Slovensku smlouvu na dodávku 100 000 ks plastových komponentů. K zajištění výroby těchto komponentů bylo nutné vyrobit speciální formu. Obchodní korporace objednala výrobu formy u jiného tuzemského plátce. Cena formy byla sjednána v celkové výši 1 210 000 Kč (z toho základ daně 1 000 000 Kč a DPH ve výši 21 % činila 210 000 Kč) a byla výrobní firmě dodána tuzemským plátcem, který formu zhotovil, dne 29. 8. 2014. Tentýž den dodavatel vystavil a předal odběrateli daňový doklad. Obchodní korporace v souvislosti s pořízením formy uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 210 000 Kč, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období srpen 2014. Na základě smlouvy byla takto pořízená forma v měsíci září 2014 dodána odběrateli registrovanému k DPH na Slovensku. V měsíci září 2014 došlo rovněž k přepravě formy na Slovensko. Cena za takto dodanou formu byla mezi výrobní společností a odběratelem formy sjednaná ve výši odpovídající nákladům na pořízení formy, tj. ve výši 1 000 000 Kč. Zástupce odběratele na základě dodacího listu (předávacího protokolu) potvrdil dne 12. 9. 2014 převzetí formy a převzal od dodavatele daňový doklad vystavený rovněž 7. 2. 2011. Ještě tentýž den byla forma přepravena na Slovensko. Obchodní korporace uskutečnila dne 12 .9 .2014 v tuzemsku dodání zboží (dodání formy), na které se podle § 64 odst. 1 ZDPH vztahuje osvobození od daně. Povinnost přiznat DPH na výstupu v tomto případě české obchodní společnosti nevznikla. Částku 1 000 000 Kč uvedla obchodní společnost v ř. 20 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období září 2014. Stejnou hodnotu uvedla česká obchodní korporace i v souhrnném hlášení za měsíc září 2014. Slovenskému odběrateli registrovanému k DPH na Slovensku, který formu v ČR pořídil a přepravil na Slovensko, vznikla v souvislosti s pořízením formy povinnost přiznat daň na Slovensku. Následné přemístění formy za účelem jejího přechodného využití v ČR v rámci výroby plastových komponentů se v daňovém

Nahrávám...
Nahrávám...