dnes je 2.12.2023

Input:

Formy dodané tuzemskému odběrateli

10.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

Formy dodané tuzemskému odběrateli

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 2 odst. 1 písm. a) a b), § 13, § 14, § 21, § 26, § 36, § 36a, § 72 odst. 2 a 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).


Formy, modely nebo různé speciální nástroje (dále jen formy) jsou nutné k zajištění výroby určitého počtu výrobků, které jsou v tuzemsku postupně dodávány odběrateli. Pokud je v postavení odběratele výrobků zhotovených s pomocí formy tuzemská osoba, jedná se zpravidla o plátce daně. Nelze však vyloučit ani situaci, kdy odběratelem výrobků je český podnikatel – neplátce. Dodavatel zboží – český plátce, který formu nutnou k zajištění výroby zboží buď sám vyrobí nebo její zhotovení objedná u jiného českého plátce, uskutečňuje vůči odběrateli dodání formy a následně dodání výrobků. Forma vyrobená nebo pořízená dodavatelem může také zůstat ve vlastnictví dodavatele. V prvním případě je dodavatel povinen přiznat DPH na výstupu při dodání formy a následně v souvislosti s dodáním výrobků. V obou případech se jedná z hlediska vymezení předmětu daně o dodání zboží ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH a dodavatel – plátce daně je povinen uplatnit DPH na výstupu, a to jak při dodání formy, tak při dodání výrobků. V případě, že forma nutná k zajištění výrobků následně dodávaných odběrateli zůstává ve vlastnictví dodavatele, uskutečňuje dodavatel vůči odběrateli pouze dodání výrobků, k jejichž výrobě použil a zpravidla i spotřeboval předmětnou formu. Povinnost přiznat DPH na výstupu v souvislosti s použitím formy ve výrobním procesu v tomto případě dodavateli nevzniká. V souvislosti s vysvětlením problematiky týkající se uplatňování DPH u forem budeme v tomto textu vycházet z předpokladu, že dodavatel výrobků, k jejichž zhotovení je nutné zajištění formy, je tuzemský plátce daně a v postavení odběratele je rovněž tuzemský podnikatel, resp. osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku (plátce nebo neplátce).

Obdobná problematika, pokud je v pozici odběratele osoba registrovaná k DPH v EU, je řešena v Formy dodané osobě registrované k DPH v EU.


V praxi mohou nastat v návaznosti na skutečnost, zda dojde k přechodu práva nakládat s formou jako vlastník na odběratele či nikoli, různé situace, které představují z pohledu DPH odlišná práva a povinnosti pro dodavatele i odběratele. Pro správné uplatnění DPH v praxi je klíčovým dokumentem obchodní smlouva. Z jejího obsahu by mělo jednoznačně vyplývat, zda odběratel formu nutnou k zajištění výroby objednaných výrobků od dodavatele kupuje a v souvislosti s tím dojde také k přechodu práva nakládat s formou jako vlastník nebo forma zůstává ve vlastnictví dodavatele. V praxi mohou nastat v souvislosti s dodáním formy v zásadě tyto situace:
  • Dodavatel výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných odběratelem na vlastní náklady zajistí. Před zahájením vlastní výroby je forma dodána odběrateli za cenu, která zpravidla odpovídá dodavatelem vynaloženým nákladům na pořízení formy a může být případně navýšena o obchodní přirážku dodavatele.

  • Dodavatel výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných odběratelem na vlastní náklady zajistí. Před zahájením vlastní výroby je forma dodána odběrateli za symbolickou cenu, která neodpovídá dodavatelem vynaloženým nákladům na pořízení formy, ale – obchodní smlouva upravující dodání formy a následně dodání výrobků obsahuje ujednání, že skutečná cena formy bude zakalkulována do ceny následně dodaných výrobků.

  • Dodavatel výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných odběratelem na vlastní náklady zajistí. Před zahájením vlastní výroby je forma dodána odběrateli bez úplaty.

  • Dodavatel výrobu nebo pořízení formy nutné k zajištění výrobků objednaných odběratelem na vlastní náklady zajistí a zařadí do obchodního majetku. Forma není dodána odběrateli. Cena formy je zakalkulována do ceny následně dodávaných výrobků.

Pro správné uplatnění DPH je nutné výše uvedené odlišnosti v souvislosti se zajištěním formy správně vyhodnotit, a tak zajistit bezchybný postup při uplatnění DPH na výstupu u dodavatele a při uplatnění DPH na vstupu u odběratele.

Dodání formy za úplatu

Forma je vyrobena nebo pořízena od jiného plátce v tuzemsku. Při pořízení formy je dodavatel výrobků, který takto zajištěnou formu následně použije k výrobě výrobků určených odběrateli, oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši [§ 72 odst. 1 písm. a) ZDPH]. V případech, kdy je dodání formy realizováno v tuzemsku, je podmínka nutná pro uplatnění a prokázání oprávněnosti plně uplatněného nároku na odpočet daně stanovená v § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH splněna. Předmětem daně je podle § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH dodání zboží za úplatu, pokud je realizováno plátcem daně v tuzemsku a v rámci jeho ekonomických činností. Dodání formy v tuzemsku za úplatu je proto předmětem daně a je spojeno s povinností přiznat DPH na výstupu. Při dodání formy v tuzemsku odběrateli vzniká dodavateli povinnost přiznat DPH na výstupu, a to ve výši sjednané úplaty. Přitom není důležité, zda sjednaná úplata odpovídá alespoň výši nákladů vynaložených na vyrobení nebo pořízení formy dodavatelem nebo se jedná o tzv. symbolickou cenu s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro aplikaci tzv. ceny obvyklé (§ 36a ZDPH). Plátce, který formu v tuzemsku pořídil od plátce daně, má plný nárok na odpočet daně na vstupu.


Příklad 1

Výrobní společnost A, plátce daně, uzavřela s tuzemským odběratelem B smlouvu na dodávku 100 000 ks plastových komponentů. K zajištění výroby těchto komponentů bylo nutné vyrobit speciální formu. Výrobní společnost formu sama nezhotovila, ale objednala si její výrobu u jiného tuzemského plátce C. Cena formy činila 1 200 000 Kč (včetně 200 000 Kč DPH) a byla výrobní společnosti A dodána tuzemským plátcem C, který formu zhotovil, v měsíci říjnu 2012. Výrobní společnost A v souvislosti s pořízením formy uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 200 000 Kč, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období říjen 2012, na základě daňového dokladu, který obdržela v měsíci říjnu 2012. Na základě smlouvy byla forma následně dodána odběrateli B. Cena za takto dodanou formu byla mezi výrobní společností A a odběratelem B sjednaná rovněž ve výši 1 200 000 Kč. Zástupce odběratele B na základě dodacího listu (předávacího protokolu) potvrdil dne 8. 10. 2012 převzetí formy, která zůstala i nadále umístěna v objektu, který je ve vlastnictví výrobní firmy A, a ve kterém bude realizována výroba plastových komponentů. Firma B obdržela od \firmy A v říjnu 2012 rovněž daňový doklad na dodanou formu. Výrobní společnost A uskutečnila dne 8. 10. 2012 dodání zboží (dodání formy) a vznikla jí povinnost přiznat DPH na výstupu ve výši 200 000 Kč. Částku 200 000 Kč uvedla výrobní společnost A v ř. 1 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období říjen 2012. Ve stejném zdaňovacím období a ve stejné výši vznikl odběrateli B nárok na odpočet daně na vstupu, který uvedl v ř. 40 daňového přiznání k DPH.


Příklad 2

Výrobní společnost A, plátce daně, uzavřela s tuzemským odběratelem B smlouvu na dodávku 100 000 ks plastových komponentů. Odběratel B je dceřinou společností dodavatele A. Ve smyslu § 36a odst. 3 ZDPH se jedná o kapitálově spojené společnosti. K zajištění výroby těchto komponentů bylo nutné vyrobit speciální formu. Výrobní společnost proto uzavřela kupní smlouvu na dodání formy rovněž s odběratelem B. Výrobní společnost objednala výrobu formy u jiného tuzemského plátce C. Cena formy činila 1 200 000 Kč (včetně 200 000 Kč DPH) a byla výrobní společnosti A dodána tuzemským plátcem C, který formu zhotovil, v měsíci říjnu 2012. Výrobní společnost A v souvislosti s pořízením formy uplatnila na základě daňového dokladu, který obdržela v měsíci říjnu 2012, nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 200 000 Kč, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období říjen 2012. Na základě kupní smlouvy byla forma následně dodána odběrateli B. Cena za takto dodanou formu byla mezi výrobní společností A a odběratelem B sjednaná ve výši 1 200 Kč. Rozdíl mezi takto sjednanou cenou formy a cenou, za kterou výrobní společnost formu fakticky pořídila, byl na základě smlouvy zakalkulován do ceny 100 000 ks plastových komponentů. Zástupce odběratele na základě dodacího listu (předávacího protokolu) potvrdil dne 8. 10. 2012 převzetí formy, která zůstala i nadále umístěna v objektu, který je ve vlastnictví výrobní firmy A, a ve kterém bude realizována výroba plastových komponentů. Výrobní společnost A uskutečnila dne 8. 10. 2012 dodání zboží (dodání formy) a vznikla jí povinnost přiznat DPH na výstupu, a to ve výši 200 Kč. Částku 200 Kč uvedla výrobní společnost A v ř. 1 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období říjen 2012. Ve stejném zdaňovacím období a ve stejné výši vznikl odběrateli B nárok na odpočet daně na vstupu, který uvedl v ř. 40 daňového přiznání k DPH. Firma B obdržela od \firmy A v říjnu 2012 rovněž daňový doklad na dodanou formu. I když jsou společnosti A a B tzv. kapitálově spojené osoby ve smyslu § 36a odst. 3 ZDPH, není povinna společnost A uplatnit při dodání formy společnosti B tzv. „cenu obvyklou“, protože společnost B má v daném případě nárok na odpočet daně v plné výši.

Dodání formy bez úplaty

Forma je vyrobena nebo pořízena od jiného plátce v tuzemsku. Při pořízení formy je dodavatel výrobků, který takto pořízenou formu následně použije k výrobě výrobků určených odběrateli, oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši. Uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši je v souladu § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH, pokud je plátce schopen prokázat, že forma je nebo bude použita k uskutečnění zdanitelných plnění, u kterých je uplatněna DPH na výstupu, popř. k uskutečnění plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně nebo s místem plnění mimo tuzemsko. V případech, kdy je dodání formy realizováno v tuzemsku za úplatu, je podmínka nutná pro uplatnění a prokázání oprávněnosti plně uplatněného nároku na odpočet daně stanovena v § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH splněna. Tato podmínka je splněna i v případě dodání zboží bez úplaty, pokud je takto dodané zboží spojeno s povinností přiznat daň na výstupu. Obecně platí, že předmětem daně je podle § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH dodání zboží za úplatu, pokud je realizováno plátcem daně v tuzemsku a v rámci jeho ekonomických činností. Dodání formy v tuzemsku za úplatu a v rámci ekonomických činností plátce je vždy předmětem daně, je spojeno s povinností přiznat DPH na výstupu, a proto má plátce, který formu v tuzemsku pořídil od jiného plátce daně, plný nárok na odpočet daně na vstupu. Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve vazbě na úpravu obsaženou v § 13 odst. 5 ZDPH se za dodání zboží za úplatu považuje i dodání zboží bez úplaty, pokud byl plátcem u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu. Z uvedeného vyplývá, že pokud dodavatel v souvislosti s pořízením formy následně dodané odběrateli bez úplaty, uplatní nárok na odpočet daně na vstupu, vzniká mu při dodání formy odběrateli, i když je toto dodání realizováno bezúplatně, povinnost přiznat DPH na výstupu (§ 13 odst. 5 ve vazbě na § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH). Pokud by se dodavatel rozhodl neuplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v souvislosti s pořízením formy, její následné dodání odběrateli bez úplaty není předmětem daně. V tomto případě by dodavateli formy nevznikla povinnost přiznat DPH na výstupu ani povinnost vystavit daňový – doklad v souvislosti s dodáním formy. V praxi se případy dodání forem bez úplaty spojené s povinností přiznat daň na výstupu s největší pravděpodobností vyskytovat nebudou. Formy vyrobené pro tuzemské odběratele (plátce daně) jsou buď dodány odběrateli za úplatu nebo zůstávají v majetku dodavatele a jejich cena je „promítnuta“ do ceny následně dodávaných výrobků (zboží).

Forma zůstává v majetku dodavatele

Forma je vyrobena jiným plátcem v tuzemsku nebo je od něj pořízena. Při pořízení formy je dodavatel výrobků, který takto zajištěnou formu následně použije k výrobě výrobků určených odběrateli, oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši. Uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši při pořízení formy je v souladu § 72 odst. 1 ZDPH za předpokladu, že je plátce schopen prokázat, že forma je nebo bude použita k uskutečnění zdanitelných plnění, u kterých je uplatněna DPH na výstupu, popř. k uskutečnění plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně nebo s místem plnění mimo tuzemsko. V případech, kdy je pořízení formy spojeno s výrobou výrobků, které jsou následně za úplatu a

Nahrávám...
Nahrávám...