dnes je 22.5.2024

Input:

Goodwill

9.9.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Goodwill

Ing. Jan Ambrož

Zajímavou účetní položku představuje goodwill, který má ale v jednom konkrétním případě i vliv na základ daně z příjmů, jak potvrzuje výklad v závěrečné části textu.

Účetní předpisy

Vyhláška definuje goodwill v části Obsahové vymezení některých položek rozvahy, a to podle § 6 jako dlouhodobý nehmotný majetek.

Dále uvádíme přístup českých účetních předpisů s tím, že je třeba pamatovat na následující skutečnost. Mezinárodní účetní standardy procházejí významnými změnami a vyvíjí se také přístup k pojetí goodwillu. Jak potvrzuje další výklad, mění se i přístup českého účetnictví.

Princip

Goodwill představuje kladný nebo záporný rozdíl:

  • (+) mezi oceněním podniku nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti (s výjimkou změny právní formy), tj. "Ocenění podniku“,

a

  • (–) souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky ("Individuální ocenění“).

Hodnota goodwillu

To znamená, že lze hodnotu goodwillu vyjádřit jednoduchým vzorcem:

Goodwill = ocenění podniku – individuální ocenění

Připomínáme, že kategorie:

  • "Ocenění podniku“ vychází při koupi nebo vkladu z obchodního zákoníku, při přeměně společnosti, i když není přímý odkaz na tento zákon, se aplikují příslušná ustanovení pro ten který typ transformace (přeměny) společnosti,

  • "Individuální ocenění“ představuje výsledek "individuálního přecenění složek majetku“ snížených o převzaté závazky.

Je zde zřejmý rozdíl ve srovnání s pojetím oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, u něhož rozdíl vzniká porovnáním s účetními hodnotami, neprovádí se tedy "přecenění“.

Společnost Alfa pořizuje od společnosti Beta část podniku; kupní cena činí 11 000 000 Kč. Předmětem koupě jsou následující individuálně přeceněné majetkové složky:

"Aktiva“

Budova 4 000 000
Pozemek 1 000 000
Technologické zařízení 1 500 000
Zboží 1 200 000
Pohledávky 2 800 000
Celkem 10 500 000

"Pasiva“

Obchodní závazek 1 000 000
Úvěr 300 000
Celkem 1 300 000

Dosadíme-li uvedené hodnoty do našeho vzorce, zjistíme výši goodwillu:

1 800 000 = 11 000 000 – (10 500 000 – 1 300 000)

Badwill

Částka "goodwill“ může logicky nabývat i záporných hodnot; pro tyto případy hovoříme o záporném goodwillu ("badwill“). Běžně se používá spíše "záporný“ goodwill.

Kdyby kupní cena ve výše uvedeném příkladu byla například 7 400 000 Kč, vznikl by záporný goodwill 1 800 000 Kč.

Nehmotný majetek

Přestože je účetně zařazena tato položka mezi dlouhodobý nehmotný majetek, není pro daň z příjmů nehmotným majetkem, a to podle § 32a ZDP (viz další text).

Metodika účtování

Uvádíme dále základní účetní pravidla, která vysvětlujeme na jednoduchých příkladech (viz také Oceňovací rozdíl k nabytému majetku).

Údaje vychází z úvodní kalkulace kupní ceny při koupi podniku:

                       
Operace Částka MD D
1. Kupní smlouva
1.1 "Kupní“ cena 11 000 000372
1.2 Budova 4 000 000 021
1.3 Pozemek 1 000 000 031
1.4 Technologické zařízení 1 500 000 022
1.5 Zboží 1 200 000 132
1.6 Pohledávky 2 800 000 311
1.7 Převzaté obchodní závazky 1 000 000325
1.8 Převzatý úvěr 300 000461
1.9 Goodwill - kladný 1 800 000 017
2. Úhrada kupní ceny 11 000 000 372 221

Kupní smlouva zní samozřejmě na částku 11 000 000 Kč; do účetnictví u nabyvatele převádíme hodnoty z individuálního přecenění. Příklad jsme zjednodušili a vynecháváme účty skupiny 04, účet 131 apod.

ČÚS

Kupující tedy postupoval podle ČÚS 011 a zachytil v účetnictví kupní cenu podniku nebo části podniku a převzatý majetek a předané závazky s využitím položky goodwillu.

Odpis

Podle účetních předpisů se goodwill odpisuje rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. Badwill se odpisuje rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů.

Nejedná se o běžné odpisování, jak také potvrzuje ČÚS č. 013. Odpisy "záporného“ goodwillu se podle tohoto standardu promítnou na vrub účtu skupiny 07 a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64. U "kladného“ goodwillu se odpis účtuje na vrub účtu skupiny 55 a ve prospěch účtu skupiny 07. Obdobný postup je popsán v ČÚS č. 019.

Navážeme na předchozí příklad. Výše základny pro odpisy je jednoznačně částka 1 800 000 Kč. Provádíme měsíční "časový odpis“:

 
Operace Částka MD D
PZ goodwill 1 800 000 017
1. Odpis kladného goodwillu 30 000 553.2 017

Kdyby byl vykázán záporný goodwill; například kupní cena by byla 7 400 000 Kč, v účetnictví by se objevily jiné operace:

 
Operace Částka MD D
PZ goodwill 1 800 000017
1. Odpis záporného goodwillu 30 000 017 643.2

Domníváme se, že zachycení "umořování/odpisu“ goodwillu v účtové skupině 07 není přesné, proto v účtovém rozvrhu, ale i v předchozím příkladu používáme metodiku odpovídající mimo jiné přechodným ustanovením Vyhlášky. Nejde o "oprávky“ k dlouhodobému nehmotnému majetku, jak je obsah skupiny 07 definován v platné účtové osnově.

Změna výše goodwillu

O případnou následnou změnu kupní ceny podniku nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

Nová doba odpisování

Vyhláška byla novelizována od 1. 1. 2011 a platí, že kladný i záporný goodwill se odepisují rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců. Účetní jednotka však může

Nahrávám...
Nahrávám...