dnes je 25.6.2024

Input:

KDE SE STALA CHYBA? MZDOVÝ VÝMĚR

13.9.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Mzda patří mezi jeden ze základních údajů, o který se zajímá každý zaměstnanec, resp. uchazeč o zaměstnání. V řadě případů je to jeden z rozhodujících údajů, který uchazeče o zaměstnání velkou měrou ovlivňuje při rozhodování, zda přijme danou nabídku práce či nikoli. Samotné mzdové ohodnocení zaměstnanců pak samozřejmě pozitivně působí na pracovní výkony a nasazení zaměstnance v zaměstnání.

     Ustanovení o výši mzdy nepatří mezi základní podstatné náležitosti pracovní smlouvy stanovené zákoníkem práce (srov. § 34 odst. 1 písm. a) - c) zákoníku práce). V této souvislosti bych tedy upozornila na dvě - dle mého názoru - významná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  • § 37 odst. 1 písm. f), které stanoví, že neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat mimo jiné údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy.

  • § 113 odst. 4, jež uvádí, že zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

     Většina zaměstnavatelů v současné době využívá ke stanovení mzdy zaměstnance právě zmiňovaný mzdový výměr. Z tohoto důvodu se v dnešním čísle zastavíme u mzdového výměru a na modelovém příkladu si ukážeme, kterých chyb by se měli zaměstnavatelé při tvorbě mzdových výměrů vyvarovat.

     Modelová situace - obchodní společnost jako zaměstnavatel stanoví zaměstnanci mzdu následujícím způsobem:

Pozor - nejedná se o vzor „mzdového výměru“, který se doporučuje používat.

PLATOVÝ VÝMĚR

Zaměstnavatel: ABC, s. r. o.

Zaměstnanec: Petr Novák

Rodné číslo: .......................

Bytem: .................................

Zaměstnanec je zařazen na pozici laborant. Tímto zaměstnanci stanovuji s platností od 1. 10. 2007 mzdu 7 500 Kč měsíčně při stanovené délce týdenní pracovní doby 40 hodin/týden.

Mzda je stanovena na základě kvalifikace, dosaženého vzdělání a dosavadní praxe.

Vedle základní mzdy bude zaměstnanci poskytována při dosažení mimořádných pracovních výsledků individuální měsíční prémie.

V .................................. dne ...............................

.............................
jednatel

     Nyní si tedy může výše uvedený platový výměr zhodnotit s tím, že Vás upozorním na nedostatky, které v tomto platovém výměru spatřuji.

  1. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zaměstnavatele, který je podnikatelským subjektem, je nutné změnit označení „platový výměr“ na mzdový výměr. Zaměstnanci zaměstnavatelů, kteří provozují podnikatelskou činnosti, jsou odměňováni mzdou a vztahují se na ně ustanovení zákoníku práce a prováděcích právních předpisů týkajících se mzdy. Zaměstnanci zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost 1) , jsou pak odměňováni platem a vztahují se na ně ustanovení příslušných právních předpisů o platu. I přestože označení právního úkonu nemá vliv na jeho platnost a samotný obsah, měla by být používána správná terminologie v souladu s ustanoveními příslušných právních předčasů.

  2. Označení zaměstnavatele je příliš obecné, a proto by mělo být blíže specifikováno, tj. uvedeno sídlo, IČ, případně u jakého rejstříkového soudu a pod jakou spisovou značkou je obchodní společnost zapsána.

  3. Vzhledem ke skutečnosti, že mzdový výměr je i dle soudní judikatury považován za jednostranný právní úkon, nemělo by být ve mzdovém výměru uvedeno rodné číslo zaměstnance, ale například datum narození jakožto jiný údaj sloužící k identifikaci osoby. Pokud by ovšem měl zaměstnavatel souhlas zaměstnance se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, pak je možné ponechat ve mzdovém

Nahrávám...
Nahrávám...