dnes je 15.7.2024

Input:

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 - postupy při vyplňování formuláře

2.12.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 19 minut

2015.2526.1 Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 – postupy při vyplňování formuláře

Ing. Jiří Vychopeň

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které je od 1. 1. 2016 povinen podávat ve stanovených lhůtách každý plátce, jemuž tato povinnost vznikla podle § 101c a násl. ZDPH, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Od uvedeného data je podle nového znění § 100 odst. 1 ZDPH plátce povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem nově také v členění potřebném pro sestavení kontrolního hlášení. Údaje potřebné pro sestavení kontrolního hlášení nejsou stanoveny zákonem, ale vyplývají z předepsaného formuláře kontrolního hlášení a pokynů k jeho vyplnění.

Jak bylo výše uvedeno, kontrolní hlášení musí být podáno na předepsaném formuláři. Vzor formuláře kontrolního hlášení a předběžné informace k jeho vyplnění jsou již od měsíce července 2015 zveřejněny na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH) pod odkazem „Kontrolní hlášení DPH”, a to s upozorněním, že mohou být ještě v průběhu roku 2015 průběžně aktualizovány.

Nyní blíže k jednotlivým částem formuláře kontrolního hlášení.

Záhlaví kontrolního hlášení

V této části formuláře kontrolního hlášení plátce obvyklým způsobem označí místně příslušný finanční úřad (tj. doplní zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu) a sídlo příslušného územního pracoviště a dále

 • označí druh kontrolního hlášení (řádné, následné nebo opravné),

 • uvede období, za které je kontrolní hlášení podáváno (obvykle to bude měsíc či čtvrtletí, v některých zvláštních případech bude uvedeno datum od-do), a datum vyhotovení kontrolního hlášení,

 • označí typ daňového subjektu (tj. zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu) a vyplní předepsané identifikační a kontaktní informace (včetně ID datové schránky a e-mailové adresy),

 • v případě následného kontrolního hlášení uvede plátce i datum zjištění důvodů pro jeho podání.

Má-li plátce zpřístupněnu datovou schránku, ale jeho zástupce datovou schránku zpřístupněnu nemá, pak s ohledem na ustanovení § 41 odst. 1 DŘ o doručování zástupci musí být v kontrolním hlášení uveden e-mail určený pro doručování výzev souvisejících s kontrolním hlášením.

Pokud plátce podává kontrolní hlášení jako reakci na výzvu správce daně, aby podal řádné či následné kontrolní hlášení, a plátce je přesvědčen, že k tomu není důvod, nebude plátce v tomto kontrolním hlášení vyplňovat žádné hodnotové údaje, ale v záhlaví kontrolního hlášení v kolonce Rychlá odpověď na výzvu zvolí z roletové nabídky volbu „ Nemám povinnost podat kontrolní hlášení “ nebo „ Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení “ a doplní číslo jednací výzvy. Takto podané kontrolní hlášení bude považováno za splnění výzvy správce daně.

Oddíly A a B

Do jednotlivých částí oddílů A a B vyplní plátce předepsané údaje o uskutečněných a přijatých zdanitelných plněních, které odpovídají údajům v přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období.

Údaje o základu daně a výši daně se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování podle § 37 ZDPH (to se týká dodání zboží a poskytnutí služby) nebo § 39 a 40 ZDPH (to se týká přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu). Hodnotové údaje se do kontrolního hlášení uvádí v přesných částkách (tj. včetně haléřů) nebo zaokrouhlené na celé koruny, a to podle toho, jak jsou uvedeny na příslušném daňovém dokladu nebo v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Položky „ Základ daně ” a „ Daň ” jsou v příslušných částech kontrolního hlášení číselně označeny podle sazeb daně, a to:

1 – pro základní sazbu daně,

2 – pro první sníženou sazbu daně,

3 – pro druhou sníženou sazbu daně.

Jsou-li na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů (např. do běžného režimu a do režimu přenesení daňové povinnosti), je nutno jednotlivá plnění rozepsat do těch částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší.

V případě splátkového kalendáře se každé dílčí zdanitelné plnění podle tohoto speciálního daňového dokladu vykazuje samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž u každého vykázaného dílčího zdanitelného plnění musí být uvedeno evidenční číslo daňového dokladu – splátkového kalendáře.

Při vyplňování položky „ Evidenční číslo daňového dokladu ” v jednotlivých částech oddílů A a B musí poskytovatel i příjemce plnění uvádět shodné údaje. To znamená, že i příjemce plnění (odběratel) musí v kontrolním hlášení uvádět do položky „ Evidenční číslo daňového dokladu ” vždy toto číslo uvedené na daňovém dokladu poskytovatelem plnění (dodavatelem), nikoliv číslo, pod kterým vede příjemce plnění (odběratel) tento doklad ve své evidenci.

Oddíl A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň, a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Oddíl A. je rozdělen do pěti částí, ve kterých plátce vyplní za sledované období předepsané údaje o uskutečněných a přijatých plněních, u kterých je povinen přiznat daň.

Část A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a ZDPH

V této části kontrolního hlášení plátce (poskytovatel plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH) vyplní předepsané údaje o každém jednotlivém uskutečněném zdanitelném plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Tato část kontrolního hlášení nahrazuje dosavadní výpis z evidence pro daňové účely podávaný podle § 92a odst. 5 ZDPH plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. V kontrolním hlášení se na rozdíl od uvedeného výpisu z evidence pro daňové účely již neuvádí rozsah plnění v měrných jednotkách.

Do položky „ DUZP ” se uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD.MM.RRRR (tj. např. 12.01.2016).

Do položky „ Kód předmětu plnění ” plátce vybere z nabídky pole příslušný kód předmětu plnění, a to podle následujícího přehledu:

1 – dodání zlata (plnění podle § 92b ZDPH)

3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d ZDPH)

4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e ZDPH)

5 – zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c ZDPH)

11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů

12 – obiloviny a technické plodiny

13 – kovy, včetně drahých kovů

14 – mobilní telefony

15 – integrované obvody a desky plošných spojů

16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)

17 – videoherní konzole

V případě, že bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění spadajících pod různé kódy předmětu plnění, plátce rozepíše každý kód plnění na samostatný řádek s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu.

Příklad
V měsíci lednu 2016 plátce uskutečnil tato zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti:

- dne 17. 1. 2016 provedl pro jiného plátce (DIČ CZ5509211763) stavební práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH (podle daňového dokladu ev. č. 2016002 činí základ daně 30 500 Kč),

- dne 23. 1. 2016 uskutečnil pro jiného plátce (DIČ CZ41424344) dodání kovového odpadu podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH (podle daňového dokladu ev. č. 2016008 činí základ daně 2 800 Kč).

Kontrolní hlášení za měsíc leden 2016 bude v části A.1. vyplněno následovně:

Číslo řádku   DIČ odběratele   Ev. číslo daňového dokladu   DUZP   Základ daně   Kód předmětu plnění  
1   2   3   4   5   6  
1   CZ5509211763   2016002   17.01.2016   30500   4  
2   CZ41424344   2016008   23.01.2016   2800   13  

Část A.2.

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH, (§ 24, § 25 ZDPH)

V této části kontrolního hlášení plátce uvede předepsané údaje včetně výše základu daně a daně na výstupu podle sazby daně u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátci vznikla povinnost přiznat v tuzemsku daň v těchto případech:

 • při pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16 ZDPH, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 65 ZDPH,

 • při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e) ZDPH,

 • při pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3 ZDPH,

 • při pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4 ZDPH,

 • při přijetí služby podle § 9 až 10d ZDPH, při dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi, pokud tato plnění s místem plnění v tuzemsku byla plátci poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku a při jejich přijetí vznikla plátci povinnost přiznat v tuzemsku daň.

Údaje o přijatých zdanitelných plněních, u kterých je plátce povinen přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH, uvede plátce do kontrolního hlášení za období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň podle § 24 nebo § 25 ZDPH, a to i v případě, že v daném okamžiku nemá k dispozici daňový doklad. Pokud plátce následně po přijetí daňového dokladu zjistí rozdíl oproti vykázaným hodnotám základu daně a daně, uvede v řádném kontrolním hlášení za období, kdy obdržel daňový doklad, pouze zjištěný rozdíl oproti původně vykázaným hodnotám základu daně a daně s uvedením evidenčního čísla daňového dokladu.

Do položky „ Identifikace dodavatele (VAT ID) ” plátce vyplní daňové identifikační číslo dodavatele z jiného členského státu. V případě dodavatele z jiného členského státu, který nemá přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy, bude tato položka prázdná. To platí i v případě dodavatele ze třetí země.

Do položky „ DPPD ” se uvádí datum povinnosti přiznat daň podle § 24 nebo 25 ZDPH, a to ve tvaru DD.MM.RRRR.

Pokud budou na jednom daňovém dokladu uvedena plnění podléhající různým sazbám daně, rozepíše je plátce na jednom řádku v členění podle jednotlivých sazeb daně.

Příklad
Dne 19. 1. 2016 plátce pořídil z Rakouska od osoby registrované k dani v tomto členském státě Evropské unie (DIČ ATU123456) zboží podléhající základní sazbě daně za cenu, která po přepočtu na českou měnu činí 20 000 Kč. Daňový doklad s ev. číslem 201633 byl rakouským dodavatelem vystaven dne 25. 1. 2016.

Kontrolní hlášení za měsíc leden 2016 bude v části A.2. vyplněno následovně:

Číslo řádku   Identifikace dodavatele (VAT ID)   Ev. číslo daňového dokladu   DPPD   Základ daně 1   Daň 1   Základ daně 2   Daň 2   Základ daně 3   Daň 3  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
1   ATU123456   201633   25.01.2016   20000   4200          

Část A.3.

Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) ZDPH (bod 2)

Tuto část kontrolního hlášení vyplní plátce, který ve sledovaném období uskutečnil dodání investičního zlata ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92 ZDPH, které je osvobozeno od daně a u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH.

V této části kontrolního hlášení plátce vyplní následující položky:

Číslo řádku   Identifikace odběratele (DIČ/VAT ID)   Odběratel bez DIČ/VAT ID   Ev. číslo daň. dokladu   DUP   Hodnota osvob. plnění  
Jméno a příjmení/Obchodní jméno   Datum narození   Místo pobytu/Sídlo  
1   2   3   4   5   6   7   8  
               

Do položky „ Datum narození ” se uvádí datum narození ve tvaru DD.MM.RRRR (tato položka se vyplní jen v případě fyzické osoby nepovinné k dani).

Do položky „ DUP ” se uvádí datum uskutečnění osvobozeného plnění podle § 92 ZDPH, a to ve tvaru DD.MM.RRRR.

Část A.4.

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 ZDPH bez ohledu na limit

Do této části kontrolního hlášení plátce rozepíše jednotlivá uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a přijaté úplaty, u kterých je povinen jako dodavatel zboží nebo poskytovatel služby přiznat daň na výstupu v běžném režimu nebo ve zvláštním režimu podle § 89 nebo 90 ZDPH, pokud hodnota uskutečněného zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty přesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně a příjemcem zdanitelného plnění je:

 • jiný plátce,

 • osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo

 • právnická osoba nepovinná k dani.

Při zjišťování, zda je příjemce zdanitelného plnění v daném případě osobou povinnou či nepovinnou k dani, je třeba se řídit ustanoveními § 5 ZDPH, např.:

 • podle ustanovení § 5 odst. 1 ZDPH je osobou povinnou k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti podle odstavce 2, přičemž za osobu povinnou k dani se považuje i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání (např. spolek, odborová organizace, obec), pokud uskutečňuje ekonomické činnosti podle odstavce 2,

 • podle ustanovení § 5 odst. 3 ZDPH se kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části při výkonu působnosti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, pokud uskutečňováním některých z těchto výkonů nedochází podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, avšak tyto právnické osoby se vždy považují za právnickou osobu povinnou k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 k ZDPH (např. dodání vody, dodání tepla, pořádání výstav, veletrhů a kongresů, provozování závodních a podobných jídelen).

Plátce uvádí předepsané údaje z daňového dokladu vždy na jeden řádek s rozepsáním základu daně a výše daně podle jednotlivých sazeb daně.

Do položky „ DIČ

Nahrávám...
Nahrávám...