dnes je 7.12.2023

Input:

Kultura, umění a zábava

11.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

Kultura, umění a zábava

Ing. Olga Hochmannová


  • § 2, § 7, § 9, § 10b, § 47, § 61, § 62, § 90, příloha č. 2 a příloha č. 4 k zákonu o DPH

  • Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice)

  • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen prováděcí nařízení)

  • Klasifikace CZ-CPA


Poskytování služeb v oblasti kultury, umění a zábavy a dodání uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností je v zákoně o DPH upraveno několika ustanoveními. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled nejdůležitějších pravidel a objasnit jejich uplatňování.


Služby v oblasti kultury, umění a zábavy

Protože zákon o DPH ani směrnice nedefinují, co se rozumí službami v oblasti kultury, umění a zábavy, vychází se v praxi zejména z klasifikace produkce CZ-CPA, která je založena na mezinárodních klasifikačních standardech a která v sekci R obsahuje skupinu služeb označených jako „kulturní, zábavní a rekreační služby“. Např. pod kódem 90 jsou zařazeny mimo jiné „tvůrčí, umělecké a zábavní služby“, jako služby herců, zpěváků, tanečníků, televizních moderátorů, cirkusových artistů a jiných scénických umělců, pod kódem 91 jsou zařazeny „služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení“ a pod kódem 93 jsou zařazeny mimo jiné zábavní a rekreační služby, jako např. služby související s ohňostroji a světelnými a zvukovými představeními, služby lunaparků a zábavních parků apod. Pomocí klasifikace produkce CZ-CPA jsou v zákoně o DPH definovány služby podléhající snížení sazbě DPH. Pro určení místa plnění je pak částečným vodítkem prováděcí nařízení.

Místo plnění u kultury, umění a zábavy

Místo plnění u služeb v oblasti kultury, umění a zábavy stanoví od roku 2011 ustanovení § 10b a § 9 zákona o DPH. Samostatné pravidlo platí pro poskytnutí oprávnění ke vstupu a jiné pravidlo pro ostatní služby v oblasti kultury, umění a zábavy.

Poskytnutí oprávnění ke vstupu

U poskytnutí oprávnění ke vstupu a u přímo souvisejících služeb je podle § 10b zákona o DPH místem plnění místo, kde se příslušná akce koná. Toto pravidlo platí pro poskytnutí oprávnění ke vstupu osobám povinným k dani i osobám nepovinným k dani.

Podrobnější výklad poskytuje prováděcí nařízení v čl. 32 a 33. Pojem „oprávnění ke vstupu“ zahrnuje poskytnutí vstupu na základě vstupenky, předplatného, sezónní vstupenky, pravidelného poplatku apod. Pod pojmem „akce“ se rozumí např. kulturní představení, divadelní představení, cirkusová představení, koncerty, výstavy a podobné. Službami přímo souvisejícími s poskytnutím oprávnění ke vstupu se rozumí např. používání šaten nebo hygienických zařízení.

Například pokud se koná divadelní představení nebo výstava v Praze, je místo plnění pro poskytnutí vstupu v tuzemsku. Pokud se obdobná akce koná ve Vídni, je místem plnění pro poskytnutí vstupu Rakousko atd.

Ostatní služby v oblasti kultury, umění a zábavy

Při poskytování ostatních služeb v oblasti kultury, umění a zábavy je pro určení místa plnění rozhodující, zda jsou služby poskytovány osobě povinné k dani nebo osobě nepovinné k dani.

Jsou-li poskytovány osobě povinné k dani (např. agentuře), použije se pro stanovení místa plnění základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH a místo plnění se určí podle příjemce služby. Pokud plátce daně poskytne služby v oblasti kultury agentuře, která má sídlo v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko. Daň uplatní plátce, který službu poskytuje. Pokud plátce poskytne kulturní služby agentuře se sídlem např. na Slovensku, místem plnění je Slovensko a povinnost přiznat daň má slovenská agentura.

Jsou-li služby v oblasti kultury, umění a zábavy poskytovány osobě nepovinné k dani (např. občanovi), je podle § 10b odst. 2 zákona o DPH místem plnění místo, kde se příslušná akce koná. Pokud hudebník, plátce daně, poskytuje své služby osobě nepovinné k dani, např. na soukromé oslavě narozenin, je podle § 10b zákona o DPH místem plnění místo, kde se představení koná. Daň přizná hudebník, který službu poskytuje.

Pokud služby v oblasti kultury, umění a zábavy nesouvisí s žádnou kulturní a podobnou „akcí“, jako je tomu například u služeb restaurátorů movitých uměleckých děl, stanoví se místo plnění podle § 9 zákona o DPH. Jsou-li poskytovány osobě povinné k dani, určí se místo plnění dle příjemce služby. Jsou-li poskytovány osobě nepovinné k dani, určí se místo plnění podle poskytovatele (viz § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH). Například pokud restaurátor, plátce daně, poskytne své služby muzeu se sídlem v Praze, je místem plnění tuzemsko a restaurátor uplatní na své služby daň. Pokud by poskytl své služby muzeu se sídlem např. v Polsku, bylo by místem plnění Polsko a povinnost přiznat daň by mělo muzeum jako příjemce služeb. Pokud restaurátor poskytne služby osobě nepovinné k dani, např. občanovi, který má bydliště na Slovensku, stanoví se místo plnění dle poskytovatele, místem plnění je místo, kde má poskytovatel své sídlo nebo místo podnikání, tedy tuzemsko. Restaurátor uplatní na své služby v tuzemsku daň.


Příklad 1

Hudebník, plátce daně, vystupuje na koncertech v tuzemsku i mimo tuzemsku. Tyto koncerty s ním sjednávají soukromé pořádající agentury z jednotlivých států. Místo plnění se v těchto případech stanoví podle § 9 odst. 1 zákona o DPH. Hudebník účtuje své služby tuzemské agentuře, osobě povinné k dani, a dále agentuře se sídlem na Slovensku.

V prvním případě je místem plnění tuzemsko a hudebník uplatní na své služby daň. Pokud vyúčtuje své služby agentuře se sídlem na Slovensku, je místem plnění Slovensko, daň přizná slovenská agentura.

Agentury dále prodávají vstupenky na jednotlivé koncerty. U této služby se stanoví místo plnění podle § 10b odst. 1 zákona o DPH – místem plnění je místo, kde se koncert koná, daň ze vstupného přiznají prodávající agentury.

Pokud však hudebník vystoupí pro osobu nepovinnou k dani např. na soukromé akci při oslavě narozenin, stanoví se místo plnění podle § 10b odst. 2 zákona o DPH a místem plnění je místo, kde se jeho vystoupení koná. Povinnost přiznat daň má v tomto případě hudebník.

Sazba daně u kultury, umění a zábavy

U služeb v oblasti kultury, umění a zábavy se uplatňuje podle konkrétních podmínek snížená nebo základní sazba daně, popř. osvobození od daně, pokud jsou tyto služby poskytovány neziskovými osobami.

Služby podléhající snížené sazbě daně

Daň se u služeb v oblasti kultury, umění a zábavy uplatní pouze v případech, kdy poskytovatelem služeb není neziskový subjekt. Podle přílohy č. 2 k zákonu o DPH podléhají snížené sazbě daně tyto služby:

  • - kód 90 klasifikace CZ-CPA

    Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, např. herců, zpěváků, tanečníků, služby restaurátorů uměleckých děl a dalších. Do této položky nepatří poskytnutí autorských práv k uměleckým dílům a nepatří do ní ani umělecké předměty, které jsou výsledkem činnosti umělce, jako jsou obrazy, sochy, plastiky a další. Dále nelze sníženou sazbu daně uplatnit u služeb nezávislých novinářů, modelů a modelek.

  • - Kódy 59.14, 90, 91, 93 klasifikace CZ-CPA

    Poskytnutí oprávnění ke vstupu na filmová představení, do muzeí a jiných kulturních zařízení (do historických objektů, na výstavy), do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, cirkusů apod. a poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. Jak je uvedeno výše, pokud jsou služby v oblasti umění, kultury a zábavy poskytovány neziskovými osobami, uplatní se u nich osvobození od daně (viz níže).


Ohledně uplatnění snížené sazby daně existuje v odborné veřejnosti dlouhodobě spor, zda snížené sazbě daně podléhají pouze služby samostatného umělce – fyzické osoby, nebo zda ji lze uplatnit i v případě, kdy poskytovatelem těchto služeb je právnická osoba ( která fyzické osoby zaměstnává nebo jinak angažuje). To se týká např. uměleckých představení poskytovaných právnickými osobami – uměleckými soubory - nebo služeb restaurátorů uměleckých děl, pokud jsou poskytovány právnickou osobou, která jednotlivé restaurátory zaměstnává. Podle MF ČR i GFŘ by měly snížené sazbě daně podléhat služby umělců pouze tehdy, pokud je poskytují jako samostatné fyzické osoby, viz zápis z jednání Koordinačního výboru KDP z 4. 4. 2012, kde GFŘ nesouhlasilo s názorem, že sazba daně by měla být u obou plnění stejná.

( http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2012KV_KDP_4_4_2012.pdf )

Podle mého názoru je takový výklad v rozporu s principem daňové neutrality. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie, stejné činnosti by neměly mít odlišné daňové zacházení (viz např. C-216/97 Gregg a Gregg, C-94/09 Komise v. Francie). Definitivní rozřešení tohoto sporu může zřejmě přinést teprve soud.


Služby podléhající základní sazbě daně

Základní sazbě daně podléhají služby v oblasti kultury, umění a zábavy, pokud nejsou poskytovány neziskovými subjekty a současně nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o DPH nebo jsou ze snížené sazby daně v příloze výslovně vyňaty. Jedná se např. o služby nezávislých modelů a modelek

Nahrávám...
Nahrávám...