dnes je 17.6.2024

Input:

Kurzové rozdíly

1.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Kurzové rozdíly

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Úvod

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v § 4 ukládá povinnost vedení účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Podle § 24 ZoÚ účetní jednotky přepočítávají majetek a závazky vyjádřené v cizí měně na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou (ČNB), a to k okamžiku ocenění.

Okamžiky ocenění definuje zákon o účetnictví dva:

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu,

  • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány, to znamená, že v tomto případě není nutno vyčíslovat kurzový rozdíl, vyplývající z rozdílu kurzů vyhlášených ČNB a kurzů komerční banky nebo směnárny.

Podnikatelské subjekty mohou použít při přepočtu cizí měny na českou měnu pevný kurz, kterým se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Při používání pevného kurzu může účetní jednotka tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn vždy.

Zásada pro přepočet v průběhu účetního období

Pokud sami oceňujeme majetek či závazky, používáme kurz vyhlášený ČNB; pokud však provádíme úhradu nebo inkaso na korunovém účtu, účtujeme v reálném kurzu konkrétní komerční banky, ve které cizí měnu prodáváme nebo nakupujeme. Z rozdílu těchto kurzů vznikají kurzové rozdíly.

Kurzové rozdíly, které vznikly z důvodu jiného kurzu, než jaký byl použit v okamžiku zaúčtování pohledávky nebo závazku apod., čili kurzové rozdíly účtované v průběhu účetního období k okamžiku uskutečnění účetního případu, vyúčtujeme vždy výsledkově – do finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty nebo do finančních výnosů 663 – Kurzové zisky.

Pro správné zaúčtování kurzových rozdílů je důležitý okamžik uskutečnění účetního případu. Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků v cizí měně lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat den dojití faktury u odběratele a den vystavení faktury u dodavatele. Pro vyúčtování kurzových rozdílů se uskutečněním účetního případu rozumí zejména:

  1. splnění peněžitého dluhu a inkaso pohledávky,
  2. postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
  3. převzetí dluhu u původního dlužníka,
  4. vzájemné započtení pohledávek,
  5. úhrada úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou,
  6. převod záloh a závdavků na úhradu pohledávek a dluhů.

Kurzové rozdíly obecně účtujeme k okamžiku uskutečnění účetního případu. Při postupném splácení pohledávek a dluhů a při pohybech na účtech ve skupině 21, 22 a 26 lze vyúčtovat kurzové rozdíly na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Účtování

Nahrávám...
Nahrávám...