dnes je 23.9.2023

Input:

Nepřímé bonusy

25.2.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.117 Nepřímé bonusy

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 37 ZDPH, § 42, § 45 a § 74 odst. 1ZDPH.

Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Poskytování bonusů v návaznosti na rozsah zakoupeného zboží nebo poskytnutých služeb patří mezi standardní nástroje zaměřené na podporu prodeje a motivaci zákazníků. Poskytovatel bonusu může být současně v pozici dodavatele zboží či poskytovatele služby (přímý bonus). Pokud bonus poskytuje dodavatel, který odběrateli předmětné zboží, popř. službu přímo nedodává nebo neposkytuje, hovoříme o tzv. nepřímých bonusech.

Oprava základu daně a výše daně u nepřímých bonusů

Z úpravy obsažené v § 42 ZDPH vyplývá, že opravu základu daně a výše daně je povinen provést plátce, a to ve všech případech vymezených v § 42 odst. 1 ZDPH. Ustanovení § 42 odst. 1 ZDPH ukládá plátci ve všech případech vymezených v písm. a) až f) povinnost provést opravu základu daně a výše daně. Uvedený postup je povinen respektovat i plátce, který je v pozici poskytovatele tzv. nepřímého bonusu. V těchto případech je poskytovatel bonusu, plátce, povinen provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a příjemce takového bonusu je povinen provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH.

Povinnosti a práva poskytovatele nepřímého bonusu

Ve shodě s § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH je poskytovatel nepřímého bonusu, pokud je plátcem, povinen opravit základ daně a výši daně. Poskytovatel nepřímého bonusu neuskutečnil pro příjemce bonusu zdanitelné plnění (tj. dodání zboží nebo poskytnutí služby). Za této situace nebyl poskytovatel nepřímého bonusu povinen pro příjemce bonusu vystavit daňový doklad, a proto mu nevzniká povinnost vystavit opravný daňový podle § 45 ZDPH. Opravu základu daně a výše daně provede poskytovatel nepřímého bonusu, plátce, v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro daňové účely [§ 42 odst. 3 písm. c) ZDPH].

Povinnosti příjemce nepřímého bonusu

Odběratel zboží (nebo příjemce služby) a současně příjemce nepřímého bonusu poskytnutého českým plátcem je podle § 74 odst. 1 ZDPH povinen provést opravu odpočtu daně, a to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se dozví o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu. V těchto případech se odběratel „dozví” o povinnosti provést opravu odpočtu daně buď na základě oznámení poskytovatele nepřímého bonusu o výši přiznaného bonusu, nebo až na základě převedení částky odpovídající výši nepřímého bonusu realizovaného na bankovní účet příjemce nepřímého bonusu. Tento postup vyplývá z úpravy obsažené v § 74 odst. 1 ZDPH, podle které je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést opravu odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu. V případech, kdy je tzv. nepřímý bonus poskytován osobou, která není plátcem, povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nevznikne a v tomto případě nevzniká příjemci nepřímého bonusu, plátci, povinnost provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH. Výše uvedený postup potvrzují i výklady a stanoviska Generálního finančního ředitelství (GFŘ) zaměřené na problematiku poskytování bonusů.

Z úpravy obsažené v § 42 odst. 3 písm. c) ZDPH jednoznačně vyplývá, že poskytovatel nepřímého bonusu, pokud provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, je oprávněn v tom zdaňovacím období, ve kterém předmětnou opravu provedl, snížit základ daně a výši daně. V těchto případech nevzniká poskytovateli nepřímého bonusu povinnost vystavit příjemci takového bonusu daňový doklad. Z úpravy obsažené v § 74 odst. 1 ZDPH jednoznačně vyplývá, že příjemce nepřímého bonusu, pokud je v pozici poskytovatele takového bonusu plátce, je povinen provést opravu odpočtu za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu, a to bez ohledu na skutečnost, zda obdržel opravný daňový doklad.

Výklady a stanoviska GFŘ k problematice nepřímých bonusů

Problematikou nepřímých bonusů poskytovaných českým plátcem se zabývá příspěvek č. 340/14.9.11 (Nepřímé bonusy). V citovaném příspěvku upozorňuje GFŘ na skutečnost, že i v důsledku poskytnutí nepřímého bonusu dochází ke snížení základu daně a výše daně u konkrétních dříve uskutečněných zdanitelných plnění, a proto je plátce, který nepřímý bonus na základě sjednaných podmínek jinému plátci poskytne, povinen provést opravu podle § 42 ZDPH. V návaznosti na tuto skutečnost je příjemce nepřímého bonusu, plátce, povinen provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH. Na problematiku nepřímých bonusů poskytovaných zahraničním výrobcem zboží je zaměřen příspěvek č. 403/29.5.13 (Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží), který byl projednán a uzavřen na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26. 6. 2013. Výše uvedené výklady a informace GFŘ jsou veřejně přístupné na webových stránkách MF ČR a Finanční správy.


Česká obchodní společnost, plátce, dodává své výrobky do velkoskladu, ze kterého odebírají toto zboží od majitele velkoskladu jiní plátci. Česká společnost, jež zboží do velkoskladu dodává, a to majiteli velkoskladu, poskytuje v rámci bonusového programu odběratelům, kteří odeberou z velkoskladu v průběhu kalendářního pololetí zboží, jehož celková hodnota bez DPH přesáhne 2 000 000 Kč, bonus ve výši 1 % z ceny bez DPH za zboží odebrané ve sledovaném období. Informaci o splnění podmínek pro poskytnutí bonusu sděluje obchodní společnosti provozovatel velkoskladu, který vede evidenci svých odběratelů a má k dispozici potřebné údaje, jež vyhodnocuje a následně předává obchodní společnosti. Jeden z odběratelů, plátce, odebral z velkoskladu v období od 1. 7. do 31. 12. 2013 od uvedené obchodní společnosti zboží podléhající základní sazbě daně celkem za 10 000 000 Kč bez DPH. Obchodní společnost vyhodnotila v říjnu 2013 u tohoto odběratele splnění bonusových podmínek a přiznala mu bonus ve výši 121 000 Kč (z toho základ daně činil 100 000 Kč a DPH ve výši 21 % činila 21 000 Kč). Poskytnutím nepřímého bonusu ze strany obchodní společnosti došlo ke splnění podmínek vymezených v § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a v důsledku toho jí vznikla povinnost provést

Nahrávám...
Nahrávám...