dnes je 17.6.2024

Input:

Nová spotřební daň ze surového tabáku a další změny zákona o spotřebních daních v roce 2015 - 1. část

20.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2015.22.2
Nová spotřební daň ze surového tabáku a další změny zákona o spotřebních daních v roce 2015 – 1. část

doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

VYŠLO V ČÍSLE 22/2015

Přestože se princip jednotných dat účinnosti právních předpisů (znamenající, že zákony týkající se podnikatelské sféry budou novelizovány maximálně dvakrát do roka, a to k 1. lednu a 1. červenci) doposud nezařadil mezi legislativní pravidla vlády, zdá se, že u spotřebních daní bude v letošním roce tento princip naplněn.

K 1. lednu 2015 vstoupila totiž v účinnost novela zákona o spotřebních daních (dále také SD) daná zákonem č. 331/2014 Sb. ze dne 10. prosince 20141 a k 1. červenci t. r. potom druhá novela daná zákonem č. 157/2015 Sb. ze dne 18. června 20152.

V následujícím textu se podíváme na vybraná ustanovení obou novelizací podrobněji. Začneme chronologicky první novelou. V jejích necelých 170 bodech se promítají tyto změny a opatření:

Změny spojené s novou koncepcí povolovacích řízení

Zákon o SD pracuje s necelou desítkou druhů povolení. Jedná se o povolení k provozování daňového skladu, povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků, povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, povolení pro zasílání vybraných výrobků, povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně, povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů a povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.

Nová koncepce povolovacího řízení spočívá na těchto hlavních zásadách:

 • dosavadní izolovaně pojatá pravidla jednotlivých povolení se sjednotila pod jednu obecnou úpravu (nové §§ 43a až 43q SD); u konkrétních druhů povolení - pokud to vyžaduje situace - se následně uvádějí specifika od této obecné úpravy;

  • správce vydává povolení pouze na základě návrhu na vydání povolení;

  • je stanoveno pět obecných podmínek pro vydání povolení:

   1. spolehlivost (trestněprávní bezúhonnost; daňová, celní a účetní bezúhonnost)
   2. bezdlužnost (absence nedoplatků na daních, clu a pojistném na sociální pojištění)
   3. ekonomická stabilita (základními ukazateli jsou rentabilita, likvidita, finanční stabilita, aktivita a produktivita práce)
   4. oprávnění provozovat živnost, jež souvisí s předmětem povolení
   5. skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku;

všech pět podmínek musí být naplněno nejen ke dni podání návrhu na vydání povolení, ale po celou dobu trvání povolení;

 • návrh na vydání povolení má podobu:

a) tiskopisů vydaných MF ČR; obecný tiskopis je uveřejněn na adrese celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Povoleni/Navrh_povoleni_obecny.pdf ;

k obecnému tiskopisu se potom jako přílohy přikládají další tiskopisy vztahující se již ke konkrétní situaci; například návrh na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně je uveřejněn na adrese:

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Povoleni/Oddil_I_Navrh_povoleni_ZP.pdf ;

b) tiskového výstupu z počítačové tiskárny;

c) elektronickou, ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; podle § 71 odst. 1 DŘ se jedná o datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo o datovou zprávu odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo o datovou zprávu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;

 • existující povolení se vždy nahrazuje novým povolením; upouští se tak od předchozí praxe, kdy správce daně mohl v povoleních údaje měnit;

  • opouští se obecná koncepce dočasnosti povolení, tj. jeho vydání na dobu určitou.

Nová ustanovení a změny mající omezit daňové úniky

Z výsledků kontrol celních úřadů vyplývá, že k daňovým únikům na spotřební dani dochází mimo jiné přimícháváním vybraných minerálních olejů - jejichž pohyb není podle zákona o SD sledován, protože tyto výrobky nejsou předmětem spotřební daně - do motorové nafty. Nově se proto vymezuje kategorie tzv. zvláštních minerálních olejů. Jedná se o výčet olejů (motorové, převodové a mazací oleje, kapalné oleje pro hydraulické účely, kapalný parafín a některé další oleje), které jsou vymezeny chemickými vlastnostmi a kódem nomenklatury3. Osoba, která s oleji nakládá (tj. olej vyrábí nebo ho nabývá s cílem prodeje nebo spotřeby, popř. za jiným účelem), má povinnost se před zahájením činnosti registrovat u celního úřadu. Kromě nezbytných postupů spojených s registrací a jejím zrušením zmiňuje novela zákona o SD i povinnost vést elektronickou evidenci zvláštních minerálních olejů. Nově také vznikl registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, který vede Generální ředitelství cel.

Do této skupiny změn lze zařadit i změnu v oblasti  zajištění daně z minerálních olejů; má zamezit "podzajištění" minerálních olejů nacházejících se v daňovém skladu a omezit tak případné daňové úniky. V reakci na výsledky kontrolních zjištění, že přes daňové sklady "prochází" větší množství vybraných výrobků než odpovídá výši jejich daňového zajištění, novela zvýšila maximální hranici zajištění pro jeden daňový sklad minerálních olejů ze 100 miliónů korun na 1 500 miliónů korun. Co se týče forem zajištění, stávající forma zajištění daně v podobě

Nahrávám...
Nahrávám...