dnes je 2.12.2022

Input:

Ocenění pro účely zákona o účetnictví

31.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1
Ocenění pro účely zákona o účetnictví

Ing. Blanka Jindrová

Mezi zvláštnosti a výjimky při oceňování dlouhodobého majetku z hlediska účetnictví se řadí:

Zvláštnosti a výjimky při oceňování z hlediska účetnictví

1. Bezúplatné nabytí preferenčních limitů

Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Ocenění povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo držitelem se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34. Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv nebo při odpisu preferenčního limitu bezúplatně nabytého prvním držitelem, který lze odpisovat, se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

2. Ocenění pozemku

Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.

3. Ocenění souboru majetku

Souborem majetku, který se podle § 24 odst. 5 zákona o účetnictví ocení jednou cenou, pokud při pořízení tohoto souboru nejsou známy ceny jeho jednotlivých složek, se rozumí

  1. soubor movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, který slouží jednotnému účelu, popřípadě stroj nebo zařízení včetně prvního vybavení náhradními díly s výjimkou náhradních dílů určených k výměně komponenty,

  2. soubor jiného dlouhodobého hmotného majetku vykázaný v položce „B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ s výjimkou ložisek nevyhrazeného nerostu.

Za soubor majetku lze též považovat soubor pohledávek vytvářený podle zákona o daních z příjmů.

Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.

4. Ocenění majetku v případě jeho převodu nebo přechodu

V případě nabytí více než

Nahrávám...
Nahrávám...