dnes je 17.6.2024

Input:

Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu

7.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.3.1.1
Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu

Ing. Blanka Jindrová

Pro účely zákona o účetnictví je možné k okamžiku uskutečnění účetního případu použít pro dlouhodobý majetek (§ 25 ZoÚ):

  1. pořizovací cenu, tj. cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související,
  2. reprodukční pořizovací cenu, tj. cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje,
  3. vlastními náklady u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, což jsou přímé náklady popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady.

Pořizovací cena u nemovitého majetku

A. Pořizovací cena

Součástí ocenění pořizovací cenou u dlouhodobého nemovitého majetku (§ 47 PVZÚ a ČÚS č. 013) a technického zhodnocení jsou zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (pouze do doby uvedení DM do užívání),

c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,

e) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

f) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci, za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

g) úhradu podílu na:

  • oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

  • účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

  • účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

h) úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků.

i) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

Pořizovací cena u nehmotného a movitého majetku

U dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného movitého majetku:

a) přepravné,

b) montáž, instalace, clo,

c) příprava a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše,

d) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (pouze do doby uvedení DM do užívání),

e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,

f) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání.

Co není součástí pořizovací ceny

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nejsou zejména:

a) opravy a údržba,

Oprava

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržba

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

b) náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,

c) kurzové rozdíly,

d) smluvní pokuty a úroky z prodlení,

Nahrávám...
Nahrávám...