dnes je 9.6.2023

Input:

Opravné daňové doklady

11.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné daňové doklady

Ing. Dagmar Fitříková


 • § 28, 30a, § 42 až 46 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH),

 • § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen daňový řád).


V účetní praxi se ve vztahu k fakturám – dokladům setkáváme s obecnými pojmy dobropis a vrubopis. Zákon o DPH používá pro účely opravy základu daně a výše daně podle § 42 a pro případy opravy výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPH stejný typ daňového dokladu, který je označen v § 45 ZDPH jako „opravný daňový doklad“.

Porovnáním úpravy obsažené v účetních předpisech a platném zákoně o DPH lze dospět k závěru, že opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, pokud na základě provedené opravy dojde k vrácení (dobropisování) určité částky odběrateli, lze ztotožnit s dobropisem podle účetních předpisů. V případě, že je na základě provedené opravy požadována úhrada konkrétní částky po odběrateli, resp. dojde k navýšení původně fakturované částky, lze takto vystavený opravný daňový doklad ve smyslu zákona o DPH ztotožnit s vrubopisem podle účetních předpisů. Dobropis a vrubopis tak, jak je vnímán z účetního pohledu, může, ale nemusí být ztotožněn s opravným daňovým dokladem podle § 45 ZDPH. Odpověď na otázku, kdy bude dobropis nebo vrubopis ve smyslu účetních předpisů považován za opravný daňový doklad podle 45 ZDPH, je nutné hledat zejména v § 42 a § 43 ZDPH.

Zákon o DPH upravuje v § 46 ZDPH náležitosti specifického opravného daňového dokladu, který plátce použije v případě opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Tento typ daňového dokladu použije plátce, který je v pozici věřitele ve smyslu § 44 odst. 1 ZDPH, pouze v případě, že splní podmínky pro provedení opravy výše daně podle § 44 ZDPH.


Opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH

Opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH vystavuje plátce daně v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nebo v souvislosti s opravou výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPH. Z pohledu DPH se jedná o dvě zcela odlišné „opravy“, u kterých se uplatňují odlišná pravidla, a přitom se pro účely obou typů oprav použije shodný typ daňového dokladu.

Důvody pro provedení opravy

Jednotlivé situace, které zakládají povinnost provést opravu základu daně a výše daně, jsou vymezeny v § 42 odst. 1 písm. a) až f) ZDPH. Ve všech případech uvedených v § 42 odst. 1 a 7 ZDPH je plátce povinen opravu základu daně a výše daně provést. Opravu výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPHje plátce oprávněn, nikoli povinen provést.

Náležitosti opravného daňového dokladu podle § 45 ZDPH

Obecné náležitosti a obsah opravného daňového dokladu jsou vymezeny v § 45 ZDPH. Tento specifický typ daňového dokladu se použije nejen pro účely opravy výše daně podle § 42, ale i v případech opravy základu daně a výše daně podle § 43 ZDPH. Opravný daňový doklad podle § 45 odst. 1 ZDPH obsahuje:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

 • evidenční číslo původního daňového dokladu,

 • evidenční číslo opravného daňového dokladu,

 • důvod opravy (slovní popis, ze kterého je zřejmý důvod provedení opravy, nebo je dostačující odkaz na § 42 nebo § 43 ZDPH),

 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,

 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.


Opravný daňový doklad musí obsahovat evidenční číslo původního daňového dokladu. V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná.


Opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH je možné vystavit i v případě, že při uskutečnění původního zdanitelného plnění byl plátcem vystaven zjednodušený daňový doklad. V tom případě ve shodě s § 45 odst. 2 ZDPH nemusí opravný daňový doklad obsahovat tyto údaje:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

 • rozdíl mezi opravenou a původní daní.

Opravný daňový doklad týkající se více zdanitelných plnění

Pokud se oprava základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nebo oprava výše daně podle § 43 ZDPH týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou.

Důvod opravy

Jednou z důležitých náležitostí opravného daňového dokladu podle § 45 ZDPH je důvod opravy. Pro účely splnění této podmínky je dostačující, pokud bude na opravném daňovém dokladu uveden jako „důvod opravy“ odkaz na § 42 nebo § 43 ZDPH, podle toho, zda se jedná o opravu základu daně a výše daně, nebo o opravu výše daně v jiných případech. Důsledná kontrola náležitostí opravného daňového dokladu podle § 45 ZDPH v souvislosti s provedením opravy podle § 42, pokud je výsledkem této opravy snížení základu daně a výše daně, a podle § 43 ZDPH by měla být především v zájmu plátce, který takový doklad vystavuje. Plátce, který provádí opravu základu daně a výše daně, § 42, pokud je výsledkem této opravy snížení základu daně, dojde i ke snížení výše daně. Plátce, který přiznal daň jinak, než stanoví zákon o DPH, a v důsledku toho zvýšil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněn provést opravu výše daně podle § 43 ZDPH. V případě, že v souvislosti s uskutečněním původního plnění byl plátce povinen vystavit daňový doklad a takový doklad vystavil, je možnost snížení daně na výstupu v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle § 42 a uplatnění práva provést opravu výše daně podle § 43 ZDPHpodmíněno doručením opravného daňového dokladu, tj.

Nahrávám...
Nahrávám...