dnes je 23.4.2024

Input:

Opravy chyb v účetnictví

28.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

4.6.2
Opravy chyb v účetnictví

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis vymezuje:

1. Opravy účetních chyb v běžném účetním období

2. Opravy chyb v minulých účetních obdobích

3. Daňové souvislosti oprav chyb minulých období

Jedna z možných variant:

Při opravách účetních chyb je třeba rozlišit

  • zda se jedná o chyby související s běžným obdobím opravované v tomto běžném období nebo

  • zda se jedná o opravy účetních chyb minulých let v běžném období.

Dále je třeba respektovat daňové souvislosti oprav chyb minulých let.

1. Opravy chyb v účetnictví v rámci běžného účetního období

Opravy nebo doplnění v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví.

Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit

  • osobu odpovědnou za provedení každé opravy,

  • okamžik jejího provedení a

  • zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.

Za opravu se nepovažuje doplnění informace v účetním záznamu, jestliže

a) nedochází k změně původního obsahu účetního záznamu,

b) doplňovaná informace nezpůsobuje nejednoznačnost obsahu účetního záznamu a

c) nejsou porušeny požadavky průkaznosti, neměnnosti a trvalosti účetního záznamu.

Zásadou oprav v účetních záznamech tedy je, že opravovaný údaj musí zůstat čitelný a zpětně dohledatelný. Nesmí být vymazán, přebarven apod. Každá oprava musí být opatřena datem a podpisovým záznamem osoby, která opravu provedla tak, aby bylo možno tuto osobu identifikovat. Opravu lze v účetnictví provést zejména opravnými účetními zápisy.

Upozornění:

Některé účetní programy dovolují přepis účetního záznamu – přepsání původního záznamu bez toho, aby zůstal i po přepsání čitelný (a dohledatelný), není v souladu s účetními předpisy.

2. Opravy chyb v minulých účetních obdobích

Při opravách chyb, které zjistíme v následujících účetních obdobích, tedy v době, kdy účetní závěrka, ve které je chyba, je již schválena (a zveřejněna), vycházíme důsledně ze zásady, že uzavřené účetnictví není možno již měnit (s určitou výjimkou).

V souladu se zákonem o účetnictví (§ 17 ZoÚ) platí:

  • po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy (s výjimkou přeměny obchodní korporace);

  • do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku (pouze z důvodu, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu).

Opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o významných nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na vrub nebo ve prospěch rozvahového účtu "Jiný výsledek hospodaření minulých let“.

Vždy je nutné o těchto opravách informovat v příloze účetní závěrky.

Při opravách v účetnictví se zpravidla opravují stavy rozvahových účtů. V žádném případě není možné nesprávné stavy rozvahových účtů opravovat tím způsobem, že při otevírání účetních knih zapíšeme správné stavy rozvahových účtů, které nenavazují na (nesprávné) konečné zůstatky na těchto účtech. Bilanční kontinuita (návaznost počátečních stavů rozvahových účtů na konečné zůstatky těchto účtů) musí být vždy zachována. Opravy je možno provádět účetními zápisy v následujícím účetním období.

Při sestavování účetní závěrky po opravě chyb upraví účetní jednotka srovnávací údaje (minulé období) tak, aby tyto údaje vypadaly, jako kdyby chyba nenastala (Interpretace NUR I-30). Interpretace obsahuje i návodné příklady, jak tuto úpravy srovnatelných údajů provést.

3. Daňové souvislosti oprav chyb minulých období

Vzhledem k tomu, že uzavírání účetních knih má souvislost s výpočtem daňové povinnosti a následným podáním daňového přiznání k dani z příjmů, můžeme z časového hlediska opravy chyb po uzavření účetních knih v následujícím účetním období rozdělit na ty, které byly opraveny:

  • po podání daňového přiznání, ale před uplynutím lhůty k podání přiznání,

  • po podání daňového přiznání a po uplynutí lhůty k podání přiznání,

  • na základě provedené daňové kontroly.

Principy oprav chyb minulých období je uveden v daňovém řádu.

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování je možné nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již bylo podáno, opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním (§ 138 DŘ).

V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná přiznání nebo opravná vyúčtování.

Po podání daňového přiznání a po uplynutí lhůty k podání

Nahrávám...
Nahrávám...