dnes je 6.7.2022

Input:

Ostatní rezervy

10.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2
Ostatní rezervy

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Obecné a účelové rezervy

Ostatní rezervy vytváří účetní jednotka na rizika či ztráty z podnikání v souladu s ustanovením zákona o účetnictví (§ 26 ZoÚ). Rezervami podle tohoto zákona se rozumí jednak obecná rezerva na rizika a ztráty, jednak rezervy účelové na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci.

Tvorba a čerpání těchto rezerv (s výjimkou rezervy na daň z příjmů) se účtuje na účtu 459 – Ostatní rezervy, tvorba ve prospěch a čerpání na vrub tohoto účtu souvztažně s nákladovým účtem 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv, případně 574 – Tvorba a zúčtování rezerv (tvorba na vrub a čerpání ve prospěch).

Rezervu na daň z příjmů

Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období se rezerva rozpustí a zaúčtuje zjištěná daňová povinnost.

Tvorba a čerpání této rezervy se účtuje prostřednictvím účtu 453 – Rezerva na daň z příjmů (tvorba ve prospěch a čerpání na vrub) souvztažně s účtem v účtové skupině 59, kde pro tento účel máme vymezený účet 599 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů (tvorba na vrub a čerpání ve prospěch).

Běžné účetní období:

Následující účetní období:

Příklad

Účetní jednotka se zahraniční majetkovou účastí sestavila na žádost mateřské zahraniční společnosti účetní závěrku již ke konci ledna běžného roku. Ke stejnému datu uzavřela účetní knihy a převedla zůstatky do dalšího účetního období. Vzhledem k tomu, že ještě neměla sestavené daňové přiznání, vytvořila rezervu na daň v předpokládané výši 2 milionů Kč.

Ke konci června příštího roku odevzdala účetní jednotka daňové přiznání, ve kterém byla vypočtená daň z běžné činnosti 2.024.300 Kč.

Účtování v běžném roce:

Text  MD D
Tvorba rezervy na daň z příjmů  2.000.000  599 453

Účtování v následujícím roce:

Č.  Text  MD D
1.  Čerpání rezervy na daň z příjmů  2.000.000  453 599
2.  Daň z příjmů – splatná  2.024.300  591 341
3.  Úhrada splatné daně z účtu peněžních prostředků na účtech  2.024.300  341 221

Určitý problém může nastat v případě, kdy účetní jednotka má zaplacené zálohy na daň z příjmů. Zaúčtovat předpokládanou částku splatné daně je nutné z důvodu vykázání očekávaného disponibilního zisku ve výkazu zisku a ztráty. Vzniká však otázka, v jaké výši vykazovat rezervu na daň z příjmů v rozvaze. Z hlediska věrného zobrazení závazků by to mělo být pouze ve výši nedoplatku daně. Dokonce může nastat situace, kdy má účetní jednotka přeplatek na zálohách. V tom případě pak není smysluplné vykazovat rezervu na daň z příjmů, ale pouze přeplatek na zálohách jako rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou předběžnou daní z příjmů.

V případě, že účetní jednotce sestavuje výkazy počítačový program, je nutné zápočet rezervy se zaplacenou zálohou zaúčtovat tak, aby zůstatek na účtu rezerv odpovídal požadované částce k vykázání. V následujícím účetním období pak musí tuto operaci stornovat.

Příklad

Vyjdeme ze stejného zadání jako v předchozím příkladu za předpokladu, že účetní jednotka měla zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 1.500.000 Kč

Účtování v běžném roce:

Č.  Text  MD D
1.  Zaplacené zálohy na daň z příjmů  1.500.000  341 221
2.  Tvorba rezervy na daň z příjmů  2.000.000  599 453
3.  Započtení zálohy na zaúčtovanou rezervu  1.500.000  453 341
4.  Uzavření účtu rezervy (částka rezervy vykázaná v rozvaze)  500.000  453 702

Účtování v následujícím roce:

 
Č.  Text  MD D
Otevření účtu rezervy 500.000 701 453
1.  Storno zápočtu zálohy s rezervou  –1.500.000  453 341
Nahrávám...
Nahrávám...