dnes je 16.7.2024

Input:

Platební zprostředkovatel

21.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

Platební zprostředkovatel

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • § 16 – Sazba daně ze základu daně

  • § 38fa – Platební zprostředkovatel

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 256 – Opatření při mezinárodním zdanění

 • Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Rozhodnutí Rady 2004/587/ES

 • Směrnice Rady 77/799/EHS, která byla do podmínek české daňové správy implementována zákonem č. 253/200 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní

 • Pokyn D–282 Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru

 • Dohody ES se třetími zeměmi (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Švýcarsko), kterými se stanoví opatření rovnocenná opatřením podle Směrnice Rady 2003/48/ES

 • Dvoustranné mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislými územími Velké Británie a Severního Irska a Nizozemí (Anquilla, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanské ostrovy, Monserrat, Nizozemské Antily, Ostrov Man a Turks a Caicos)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Popis operace:

1. července 2005 byl do zákona o daních z příjmů zaveden nový pojem podle § 38fa ZDPPlatební zprostředkovatel. Tento institut má zabránit daňovým únikům a přispět k efektivnějšímu výběru daní z úspor ve formě vyplacených úroků ve státě, kde je skutečný vlastník – fyzická osoba – daňovým rezidentem.

V červnu 2003 Evropská unie přijala mimo jiné Směrnici 2003/48/ES o zdaňování úspor. Do českého zákona o daních z příjmů byla implementována prostřednictvím ustanovení § 38fa ZDP. Ministerstvo financí vydalo k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru pokyn D–282.

Pro splnění cíle Směrnice Rady 2003/48/ES bylo zapotřebí uzavřít dvoustranné mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislými územími Velké Británie a Severního Irska a Nizozemí, které upravují režimy zakotvené ve Směrnici. Tyto mezinárodní smlouvy mají přednost před tuzemským daňovým zákonem.

Účelem Směrnice Rady 2003/48/ES je umožnit zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb v zemi, kde je příjemce rezidentem, a to v souladu s právními předpisy konkrétního členského státu EU (případně další zúčastněné země). Tento cíl bude realizován výměnou informací mezi zúčastněnými státy. To znamená, že pokud český platební zprostředkovatel poukáže nebo připíše příjem úrokového charakteru rezidentovi některé ze zúčastněných zemí, je povinen o této skutečnosti informovat místně příslušného správce daně.

Stručné vymezení jednotlivých pojmů, které se v souvislosti s popisovanou problematikou vyskytují:

 • Platební zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba (případně stálá provozovna těchto osob), která vyplácí, poukazuje nebo připisuje úhradu úrokového charakteru, stejně tak jako zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání příjmu úrokového charakteru ve prospěch skutečného vlastníka. Za platebního zprostředkovatele je nutné považovat takovou osobu (finanční instituci), která příjem úrokového charakteru skutečně vyplácí nebo zajišťuje jeho výplatu, kdy je sama dlužníkem úrokové pohledávky anebo je k takovéto výplatě či zajištění příjmu úrokového charakteru dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřena.

 • Povinností platebního zprostředkovatele je podat místně příslušnému správci daně oznámení o výplatě příjmu úrokového charakteru poukázané nebo připsané ve prospěch skutečného vlastníka.

 • Skutečný vlastník příjmu úrokového charakteru je fyzická osoba, které je předmětný příjem vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou je taková výplata zajišťována.

 • Příjmem úrokového charakteru se rozumí:

  1. Příjem z vyplácených nebo na účet připsaných úroků týkajících se dluhových pohledávek jakéhokoliv druhu.
  2. Příjem z úroků časově rozlišených (naběhlých) nebo kapitalizovaných při prodeji, refundaci nebo vykoupení dluhových pohledávek.
  3. Příjem odvozený od úroků z úvěrů a zápůjček vyplácený otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem kolektivního investování v zahraničí.
  4. Příjem z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 40 % hodnoty majetku v tomto fondu je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy z dluhových pohledávek.
 • Směrnice rady 2003/48/ES se netýká příjmů z dividend, penzí, pojištění, smluvních pokut, úroků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů.

Poskytování informací z ČR do zahraničí

Subjekt, který provádí nebo připisuje úrokovou platbu přímo ve prospěch jejího skutečného vlastníka – fyzické osoby, která je rezidentem jiného členského státu EU, třetí země anebo závislého území Nizozemí nebo Velké Británie a Severního Irska, je povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušnému správci daně. Oznámení se provádí za zdaňovací období, nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období, a to vždy v elektronické podobě.

Oznámení bude český platební zprostředkovatel provádět do následujících zúčastněných zemí: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Nizozemské Antily, Turks a Caicos, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Anquilla, Aruba, Kajmanské ostrovy, Monserrat.

Platební zprostředkovatel podává oznámení pro daňovou správu prostřednictvím aplikace Elektronické zpracování písemností, které je umístěno na webové stránce České daňové správy a oznamuje zejména následující informace, které jsou určeny pro potřeby zahraničních správců daně: identifikaci věřitele (jméno, příjmení a bydliště zjištěné z cestovního pasu či jiného dokladu), daňové identifikační číslo, bylo-li věřiteli v jiném členském státě EU přiděleno, případně datum a místo narození (nelze-li z předložených dokladů daňové identifikační číslo zjistit), výši úrokového příjmu.

Místně příslušný správce daně obdržená oznámení odsouhlasí a po jejich sumarizaci je pošle na MF. Příslušné oddělení MF nejméně jedenkrát ročně do 6. měsíce po skončení zdaňovacího období předá informace příslušnému orgánu EU.

Platební zprostředkovatel nebude provádět oznámení, pokud skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru bude právnická nebo fyzická osoba prokazatelně zdaňující tento příjem v rámci podnikatelské činnosti. Informace o těchto skutečnostech si platební zprostředkovatel musí ověřit.

Poskytování informací ze zahraničí do ČR

26 států bude provádět automatickou informaci o výplatě úrokových příjmů českým rezidentům. Jedná se o tyto státy: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Anquilla, Aruba, Kajmanské ostrovy, Monserrat.

Správce daně v ČR obdrží ze zahraničí informaci o tom, že rezident ČR přijal příjmy úrokového charakteru. Vzhledem k tomu, že rezident podléhá v ČR zdanění ze svých celosvětových příjmů, je povinen zahrnout příjem ze zahraničí do přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Správce daně tedy na základě informace zaslané ze zahraničí odsouhlasí, zda český příjemce své zahraniční příjmy úrokového charakteru v ČR zdanil. Česká republika již v minulosti uzavřela s celou řadou států smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ve většině těchto smluv je dohodnuto, že úrokové příjmy nebudou zdaněny ve státě zdroje, ale ve státě rezidenta. To znamená, že předmětný příjem našich rezidentů se i před datem 1. 7. 2005 danil v ČR. U většiny smluvních států tedy zdanění úroků zůstává stejné, od 1. 7. 2005 je správce daně v ČR o úrokových příjmech svých rezidentů informován.

Uplatňování srážkové daně vybranými zeměmi v přechodném období

Článek 10 Směrnice Rady 2003/48/ES umožňuje odložit u čtrnácti států po dobu přechodného období (délka přechodného období není doposud stanovena) automatickou výměnu informací. Jedná se o tyto státy: Belgie, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Nizozemské Antily, Turks a Caicos.

To znamená, že ze strany těchto států nebude prováděno automatické oznámení, ale bude nahrazeno uplatněním srážkové daně u zdroje.

Daňový výnos z předmětných příjmů bude rozdělen mezi oba státy, a to tak, že do ČR bude převedeno 75 % výnosu srážkové daně a 25 % výnosů zůstává ve státě, ve kterém byl úrok vyplacen. Sazby daně vybírané srážkou se postupně zvyšovaly ve třech obdobích:

Období  Sazba daně ve výši  
1. 7. 2005 – 30. 6. 2008   15 % 
1. 7. 2008 – 30. 6. 2011   20 % 
Od 1. 7. 2011   35 % 

Pokud tedy byl od 1. 7. 2005 z výše uvedených zemí vyplacen českému rezidentovi úrokový příjem, podléhal v zahraničí srážkové dani ve výši 15 %, a to bez ohledu na sazbu daně, která měla být aplikována podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pro zamezení dvojího zdanění se v případě rezidenta ČR použije "přímá refundace v zahraničí sražené daně ". Je-li celková povinnost fyzické osoby nižší než daň sražená v zahraničí, vznikne této osobě přeplatek ve výši rozdílu, který bude na základě žádosti českým správcem daně vrácen. Takto vzniklý přeplatek nemůže být správcem daně započítán na případný nedoplatek na jiné dani (na rozdíl od přeplatků vzniklých z jiného titulu).

Pokud česká fyzická osoba nebude chtít, aby z jeho příjmů byla v zahraničí srážena srážková daň, má možnost se zmíněné srážkové dani vyhnout. Předpokladem je, že skutečný vlastník zplnomocní platebního zprostředkovatele k poskytnutí informací v rozsahu nutném pro automatickou výměnu informací. Fyzická osoba také může svému platebnímu zprostředkovateli předložit potvrzení vystavené v České republice příslušným správcem daně.

Žádost o vystavení tohoto potvrzení je dostupná na webové stránce České daňové správy. Fyzická osoba podá u tuzemského správce daně "Žádost pro účely udělení výjimky z uplatňování srážkové daně aplikované některými vybranými zeměmi podle článku 13 Směrnice Rady 2003/48/ES". Kompetentní správce daně po přezkoumání žádosti vydá fyzické osobě "Potvrzení o oznámení údajů o úrokových platbách". Jedná se o "mezinárodní" tiskopis, kterým český správce daně potvrzuje, že česká osoba oznámila svému finančnímu úřadu, že obdrží příjmy úrokového charakteru ze zahraničí a současně také, že se jedná o rezidenta ČR.

Souvztažnosti:

Účtování u osoby, která poskytla půjčku a následně přijala úroky

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Poskytnutí zápůjčky cizím osobám – vyplacení zápůjčky   378, 06x  211, 221  
2.   Předpis úroků za běžné období   378, 06x  662  
3.   a) Inkaso přijatých úroků brutto    378, 06x  
b) Inkaso netto úroků (tj. částky fakticky přijaté)   221   
c) Srážková daň započtená na celkovou daňovou povinnost   341   
4.   Splacení zápůjčky   211, 221  378, 06x  

Účtování osoby, která přijala půjčku a následně vyplatila úroky

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Přijetí zápůjčky   211, 221  249, 47x  
2.   Předpis úroků za běžné období   562  379, 47x  
3.   Úhrada úroků   379, 47x  221  
4.   Vrácení zápůjčky   249, 47x  211, 221  

Analytické účty:

Ke všem účtům doporučuji vést analytickou evidenci. Účet 211 – Pokladna můžeme analyticky

Nahrávám...
Nahrávám...