dnes je 16.7.2024

Input:

Postup při dodatečném přiznání slevy na poplatníka za rok 2013 starob. důchodci ve mzdové účtárně

26.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2014.24.4 Postup při dodatečném přiznání slevy na poplatníka za rok 2013 starob. důchodci ve mzdové účtárně

Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková

Po uveřejnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, přijatého I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, je umožněno uplatnit slevu na dani poplatníkům starobním důchodcům i za zdaňovací období roku 2013. Na stránkách Finanční správy bylo k této problematice zveřejněno stanovisko: „V případě, kdy pracující starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel mu předmětnou slevu dodatečně přizná”.

Dodatečné přiznání slevy na poplatníka starobnímu důchodci u plátce daně (zaměstnavatele) je tedy možné, jen pokud si zaměstnanec slevu na poplatníka u zaměstnavatele (marně) uplatnil již v ročním zúčtování za rok 2013, i když mu podle platné právní úpravy v roce 2013 tato sleva nenáležela. V tomto případě je plátce daně oprávněn poplatníkovi vrátit vzniklý rozdíl na dani nebo na daňových bonusech (přeplatek na dani) podle § 38i odst. 1 ZDP.

Praktický postup dodatečného přiznání slevy na poplatníka je tento:

  • Zaměstnavatel tomuto zaměstnanci znovu provede roční zúčtování záloh za rok 2013 a vypočtenou daň sníží také o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, která nebyla poplatníkovi původně přiznána.

  • Zaměstnanci vrátí vzniklý rozdíl mezi původně vypočtenou částkou přeplatku na dani a nově vypočtenou částkou ve prospěch poplatníka (u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění podle § 35c zákona o daních z příjmů nelze vyloučit ani situaci, že vznikne doplatek na daňovém bonusu).

  • O dodatečně vrácenou částku přeplatku na dani pak sníží zaměstnavatel nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, nebo požádá o její vrácení správce daně.

  • Dodatečně vrácenou částku přeplatku na dani z ročního zúčtování záloh za rok 2013 zaměstnavatel promítne ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014, které podává v termínu do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (tj. za rok 2014 do 1. března 2015. Pokud podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března 2015).

Příklad

Příklad
Firma Pokusná zaměstnává pouze 2 zaměstnance, pana Prvního a pana Druhého. Oba mají měsíční plat 20 000 Kč. Pan Druhý je starobní důchodce.

Mzda pana Prvního v roce 2013 (v Kč):

Kalendář. měsíc   Hrubá mzda   Sociál.p 25% a zdrav.p.9%   Superhr. mzda   Záloha 15%   Sleva na poplatníka   Záloha skutečná   Sociál.p. 6,5% a zdrav.p. 4,5%   Čistá mzda  
1.   20 000   6 800   26 800   4 020   2 070   1 950   2 200   15 850  
2. – 12. dtto                  
Celkem za rok   240 000     312 600     24 840   23 400      

Mzda pana Druhého v roce 2013 (v Kč):

Kal. měsíc   Hrubámzda   Sociál.p 25% a zdrav.p. 9%   Superhr. mzda   Záloha 15%   Sleva na poplatníka   Záloha skutečná   Sociál.p. 6,5% a zdrav.p. 4,5%   Čistá mzda  
1.   20 000   6 800   26 800   4 020   0   4 020   2 200   13 780  
2-12 dtto                  
Celkem za rok   240 000     312 600       48 240      

1. krok - mzdová účetní opraví roční zúčtování záloh za rok 2013 u pana Druhého takto:

  Původní a nový výpočet daně a daňového zvýhodnění u pana Druhého za zdaňovací období roku 2013   I. 2013 původní v Kč   II. 2013 nový v Kč   Rozdíl v Kč  
1.   Úhrn příjmů od všech plátců   240 000   240 000    
2.   Úhrn povinného pojistného (§ 6 odst. 13 zákona)   81 600   81 600    
3.   Dílčí základ daně od všech plátců (ř. 1 + ř. 2)   321 600   321 600    
4.   (§ 15 odst. 1 zákona) hodnota darů   10 000   10 000    
5.   (§ 15 odst. 3 a 4 zákona) úroky z úvěru (úvěrů)   0   0    
6.   (§ 15 odst. 5 zákona) příspěvky na penzijní připojištění   0   0    
7.   (§ 15 odst. 6 zákona) pojistné na soukromé životní pojištění   0   0    
8.   (§ 15 odst. 7 zákona) členské příspěvky člena odborové organizace   0   0    
9.   (§ 15 odst. 8 zákona) úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání   0   0    
10.   Nezdanitelné částky celkem   10 000   10 000    
11.   Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený)   311 600   311 600    
12.   Vypočtená daň   46 740   46 740    
13.   písm. a) na poplatníka   0   24.840    
14.   písm. b) na manželku   0   0    
15.   písm. c) na invaliditu prvního nebo druhého stupně   0   0    
16.   písm. d) na invaliditu třetího stupně   0   0    
17.   písm. e) poplatník je držitelem průkazu ZTP/P   0   0    
18.   písm. f) poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání   0   0    
19.   Slevy na dani podle § 35ba zákona celkem   0   24 840    
20.   Daň po slevě na dani podle § 35ba (částka musí být >= 0)   46 740   21 900    
21.   Úhrn sražených záloh na daň (po slevě na dani)   48 240   48 240    
22.   Přeplatek (označ +) je-li ř. 21 > 20 Nedoplatek (označ –) je-li ř. 21 < 20   1 500   26 340   24 840  

2. krok – mzdová účetní vrátí vzniklý rozdíl ve prospěch poplatníka ve výši 24 840 Kč panu Druhému např. při výplatě mzdy za říjen 2014.

3. krok - protože úhrn sražených záloh na daň do konce roku nebude tak vysoký, aby jej zaměstnavatel mohl ponížit o částku nečekaně velkého přeplatku na dani, požádá o vrácení přeplatku vyplaceného zaměstnanci z ročního zúčtování záloh správce daně podle § 154 - 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a ustanovení § 38ch odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. K žádosti o vrácení přeplatku na dani bude vhodné správci daně doložit, že přeplatek byl starobnímu důchodci skutečně vrácen. V našem případě bylo požádáno o vrácení částky 20 940 Kč, tedy o vrácení částky 24 840 Kč poníženou o úhrn záloh na daň sražených při zúčtování mezd za kalendářní měsíc říjen 2014 ve výši 3 900 Kč.

4.

Nahrávám...
Nahrávám...