dnes je 26.9.2022

Input:

Povinnosti správce daně a daňového subjektu

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti správce daně a daňového subjektu

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Chceme-li charakterizovat pozici účastníků správy daní, nejlépe nám k tomu poslouží vymezení jejich hlavních povinností. Základními účastníky na správě daní jsou správce daně (zastoupený zaměstnancem, který má postavení úřední osoby) a daňový subjekt. Tento text se bude zabývat pouze obecnými povinnostmi obou základních procesních stran.

Rada
Daňový řád jako základní právní předpis v oblasti daní definici plátce a poplatníka neobsahuje. Je jím ten, kdo je takto označen ve zvláštních daňových zákonech, tj. v zákonech o jednotlivých daních.

Správce daně a daňový subjekt

Správu daní (tj. opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a plnění daňových povinností) vykonává správce daně. Daňový subjekt je poplatník nebo plátce.

Povinnosti správce daně

Správce daně, stejně jako osoby zúčastněné na správě daní, je povinen při správě daní zachovávat zákonný postup. Základním úkolem správce daně je splnění cíle správy daní, tj. správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Přitom pochopitelně aktivně hájí zájmy státu, ale je povinen respektovat uplatněná práva daňového subjektu.

Pozor!
Ačkoli se zdá být jednoduché zachovávat zákonný postup, není tomu tak, uplatnění práva se neřídí jenom našimi zákony, ale také mezinárodními smlouvami, a to nejen smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které mají před našimi zákony přednost, ale výklad jednotlivých zákonných ustanovení může být modifikován i judikaturou. V tomto ohledu je třeba brát na zřetel především judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.

Opatrně je třeba přistupovat k judikátům z období před účinností daňového řádu.

Simulované smlouvy

Při správě daní je správce daně povinen vycházet ze skutečného stavu věci, i když je zastřen jiným formálně-právním stavem. Správce daně nebude postupovat v souladu s tzv. simulovanými smlouvami, které jsou formálně právně upraveny tak, že forma se odlišuje od skutečnosti (obsahu) za účelem snížení daňové povinnosti. Toto jednání je v rozporu se zákonem a představuje formu daňového úniku, resp. zneužití práva.

Příklad
Například smlouva, na jejímž základě dochází k darování nemovitosti, se upraví jako smlouva o prodeji nemovitosti tak, aby se zdálo, že daný převod podléhá dani z převodu nemovitosti, nikoli dani darovací. Správce daně, pokud bude seznámen se skutečným stavem věci, vyměří ovšem daň darovací, aniž by byl nucen nejprve žádat změny právní úpravy.

Rada
Správce daně musí ovšem v takovém případě postupovat obezřetně. To, že jde o simulovanou smlouvu, je považováno za právní domněnku, a proto důkazní břemeno přechází na správce daně. On je tedy povinen dostatečně prokázat, že jde o simulovanou smlouvu, která se liší od skutečného obsahu věci. Pokud by prokázání této skutečnosti bylo nedostatečné a správce daně by přesto podle této právní domněnky postupoval, může daňový subjekt dosáhnout korekce v odvolání, a jestliže v něm neuspěje, je tu ještě solidní šance uspět u soudu.

Na druhé straně postup podle skutečného stavu věci, který se liší od právní formy, zavazuje správce daně, aby u podání daňového subjektu postupoval vždy podle jeho věcného obsahu bez ohledu na nesprávnou formu úkonu či na nesprávné označení úkonu. Uvedené ustanovení je pro daňový subjekt velmi výhodné.

Příklad
Podá-li například odvolání proti rozhodnutí, vůči němuž lze podat pouze námitku, správce daně takové podání nevrátí jako nepřípustné, ale vyhovuje-li obsah podání pro podání námitky, musí postupovat tak, jako by daňový subjekt podal námitku (zpravidla daňový subjekt vyzve, aby podání doplnil a opravil), i když samozřejmě zároveň rozhodne o zamítnutí odvolání.

Zájmy daňového subjektu

Daňový subjekt by si měl být vždy vědom toho, že správce daně hájí při správě daní jen zájmy státu, je tedy vždy na daňovém subjektu, aby si zjistil, jaká má práva, a využil jich. Pro správce daně je potom stanovena povinnost, aby respektoval práva, která daňový subjekt během řízení uplatní. Správce daně je však např. povinen v každém rozhodnutí uvádět poučení o opravných prostředcích, ze kterého daňový subjekt zjistí, který řádný opravný prostředek a v jaké lhůtě může proti doručenému rozhodnutí využít.

Pozor!
Využívat všechny procesní možnosti není pro daňový subjekt vůbec jednoduché, proto by měl v komplikovanějších případech zvážit, zda si nezvolí zástupce pro správu daní, resp. jednotlivá daňová řízení. Do jisté míry preferované postavení má v tomto případě daňový poradce nebo advokát. Aby ho správce daně uznal jako účastníka daňového řízení, je třeba, aby daňový subjekt svému místně příslušnému správci daně doručil plnou moc pro svého zástupce. V plné moci je třeba doložit, že zmocněnec zmocnění přijímá.

Poučení

Podle daňového řádu je ale správce daně povinen poskytnout daňovému subjektu přiměřené poučení, např. o tom, jaký prostředek obrany může použít proti úkonu správce daně. Toto pravidlo správy daní však nelze zaměňovat s daňovým poradenstvím.

Přiměřenost

Vzhledem k tomu, že správce daně je vybaven značnými pravomocemi, aby mohl splnit cíl správy daní, jsou zavedeny určité pojistky proti jejich zneužití. Jednou z nich je respektování zásady přiměřenosti, která stanoví, že správce daně je povinen používat jen takové kroky a úkony, které co nejméně zatěžují daňový subjekt. Podstatné ovšem je, že to musí být takové kroky a úkony, které s co nejmenší újmou pro daňový subjekt postačují ke splnění cíle správy daní.

Příklad
Jestliže pracovníci správce daně budou požadovat po subjektu v rámci daňové kontroly zhotovení kopií všech prvotních účetních dokladů za poslední tři roky, lze to jen stěží považovat za přiměřené. Pokud na druhé straně správci daně není znám účet daňového subjektu, který by mohl být využit k exekuci drobné dlužné částky, ani zaměstnavatel, u kterého by bylo možno zahájit exekuci srážkou z příjmu, pak nebude pravděpodobně považováno za nepřiměřené zvolit exekuci prodejem majetku, ačkoli jde třeba jen o několik set korun. V

Nahrávám...
Nahrávám...