Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH)

25.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH)

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Od roku 2011 lze nárok na odpočet DPH uplatnit v daňovém přiznání až v okamžiku, kdy účetní jednotka obdrží daňový doklad. V praxi nezřídka nastává situace, kdy zdanitelné plnění nastalo v jednom měsíci, ale teprve v následujícím měsíci dodavatel vydal daňový doklad. Vzhledem k tomu, že údaje z vedeného účetnictví slouží k vytvoření daňové evidence, která je podkladem pro sestavení daňového přiznání k DPH, je takový daňový doklad, který osvědčuje datum uskutečnění zdanitelného plnění v lednu, ale byl vydán v únoru, v praxi jednoduše zaúčtován do února.

Příklad:

Doklad Obsah účetního případu  MD DAL 
PF 15/2020  Pronájem reklamních prostor za leden 2020, DUZP 31. 1. 2020, daňový doklad je vydán 10. 2. 2020  500.000
105.000  
518
343  
321
321  
Účetní jednotka vytvoří na základě přijatého daňového dokladu účetní doklad a zaúčtuje jej do února 2020. Tím dosáhne souladu mezi údaji, které potřebuje vykázat v daňové evidenci k DPH za únor s údaji v účetnictví.  

V průběhu účetního období tedy nečiní toto pravidlo pro uplatnění odpočtu DPH účetním jednotkám potíže, k datu, ke kterému sestavují účetní závěrku, může tato praxe představovat problém, a to zejména v situaci, kdy takto „posunutý” účetní případ díky nadměrnému odpočtu představuje významnou částku.

Příklad:

Doklad Obsah účetního případu  MD DAL 
PF č. 2155/2021  Pronájem reklamních prostor za prosinec 2020, DUZP 31. 12. 2020, daňový doklad je vydán 10. 1. 2021.  500.000
105.000  
518
343  
321
321  
Účetní jednotka vytvoří na základě přijatého daňového dokladu účetní doklad, a pokud zaúčtuje do ledna 2021, aby dosáhla souladu mezi údaji, které potřebuje vykázat v daňové evidenci k DPH za leden 2021 s údaji v účetnictví, dopustí se chyby v účetnictví, když náklad věcně a časově související s rokem 2020 zaúčtuje do roku 2021. Na základě nesprávných údajů v účetnictví bude zjevně nesprávně vypočtena daň z příjmů, vykázán nesprávný výsledek hospodaření a v rozvaze bude chybět závazek vůči pronajímateli.  

Výše uvedený účetní postup je tedy nesprávný, ale jak se vyhnout problému v účetnictví a zároveň zachovat způsob sestavení daňové evidence k DPH z vedeného účetnictví?

Účetní jednotky našly hned několik účetních řešení tohoto problému. Nabídneme vám nejčastější z nich a rozebereme jejich nedostatky.

Řešení č. 1

Doklad Obsah účetního případu  MD DAL 
VZ č. 156/2020  Pronájem reklamních prostor za prosinec 2020, když PF byla pronajímatelem vydána až 10. ledna 2021  500.000  518  383  
Účetní jednotka vyřešila problém s nákladem, který patří do roku 2020 tak, že jej zaúčtovala prostřednictví výdajů příštích období (někdy i dohadným účtem), „zachránila” tak problém se stanovením splatné daně z příjmů (ve výsledu hospodaření před zdaněním nebude chybět náklad ve výši 500.000 Kč). Zůstal však problém s nevykázáním závazku vůči dodavateli v plné výši. V účetní závěrce sestavené za rok 2020 totiž vykážeme závazek (na účtu 383) ve výši 500.000 Kč, zatímco ve skutečnosti závazek činí 605.000 Kč, tedy včetně DPH. Nevykázání závazku v účetní závěrce je vážný problém, účetní předpisy ukládají účetní jednotce informovat uživatele účetní závěrky o všech závazcích, i těch potenciálních (tedy i těch, které zaúčtované nejsou ani formou rezerv).  
VZ č. 1/2021  (doúčtování) k VZ č. 156/2020  500.000  383  321  
105.000  343  321  

Vyhodnocení výše popsaného řešení:

Pokud účetní jednotka používá tento způsob zaúčtování, pak v účetní závěrce podhodnotila výši závazků. V případě, že se nejedná o významnou částku lze problém zhojit komentářem v příloze v účetní závěrce – tedy popis způsobu účtování s uvedením výše závazku, která v jeho důsledku není v rozvaze vykázána.

Řešení č. 2

Doklad Obsah účetního případu  MD DAL