dnes je 25.6.2024

Input:

Předmět daně

5.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

10.2.2.3
Předmět daně

Ing. Miloš Hovorka

Co není předmětem daně § 18 odst. 1

Co je předmětem daně z příjmů právnických osob, je stanoveno v § 18 ZDP.

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy“), není-li dále stanoveno jinak.

Pojem "výnos“ je pojmem vymezeným v návaznosti na účetní předpisy a co se považuje za příjmy, je základním způsobem stanoveno v § 23 odst. 6 ZDP. Zde je také důležité ustanovení o nepeněžním příjmu vlastníka (pronajímatele). V dalších ustanoveních § 18 je stanoveno, co není předmětem daně z příjmů právnických osob, a pro jmenovité poplatníky je stanoven předmět daně specifickým způsobem (viz dále).

Pozor na to, že v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2011 ze stanoviska Generálního finančního ředitelství k problematice účtování oprav DPH za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 ZDPH mimo jiné vyplývá, že tato oprava se za zde uvedených situací účtuje ve prospěch výnosů a je tak předmětem daně z příjmů právnických osob a to výnosem neosvobozeným od daně (závěry z jednání Koordinačního výboru KDP ČR a Generálního finančního ředitelství – č. 326/23.02.11 Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení).

Co není předmětem daně § 18 odst. 2

Předmětem daně nejsou

  1. příjmy získané nabytím akcií podle zákona č. 92/1991., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů;

    Příklad

    Pokud poplatník získá darem nemovitost, pak je toto nabytí předmětem daně darovací a nikoliv daně z příjmů. Příjmy plynoucí z pronájmu nemovitosti však už předmětem daně z příjmů jsou.

  2. u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona, příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů, do výše nároků na vydání základního podílu, a dále příjmy z vydání dalšího podílu v nepeněžní formě;

  3. příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 ZDP;

  4. příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit.

V § 2 odst. 1 obchodního zákoníku je stanoveno, že se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, s výjimkou ustanovení § 19 odst. 1 písm. zd) (poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, se tato výjimka pro provozovatele zoologických zahrad zrušuje), z členských příspěvků a příjmy z nájemného, s výjimkou uvedenou v § 18 odst. 4 písm. d).

§ 18 odst. 4

U těchto poplatníků nejsou předmětem daně příjmy:

  1. z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy (např. zákony o profesních komorách), statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,

  2. z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zákona č. 218/2000., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 248/2000., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů), z podpory od Vinařského fondu, z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a dále příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních

Nahrávám...
Nahrávám...