dnes je 18.6.2024

Input:

Přehled změn v zákoně o DPH 2015

29.1.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

2015.02.14
Přehled změn v zákoně o DPH 2015

Ing. Martina Matějková

Úvod

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prošel opět několika změnami, a to s účinností od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015. Nejprve byl přijat zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2015, s výjimkou čl. I bodů 1 až 8 a bodu 32, které nabyly účinnosti již dne 1. 10. 2014. Druhým zákonem, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2015, byl zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Třetím zákonem, jenž nabyl účinnosti dne 1. 1. 2015, s výjimkou jeho ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a části čtvrté, která nabyla účinnosti dne 31. 12. 2014 a netýkala se DPH, byl zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účelem následující tabulky je poskytnout čtenářům přehled o nejdůležitějších změnách v ZDPH, které nastaly s účinností od 1. 1. 2015. Pro lepší orientaci v provedených změnách je v levém sloupci popsána stávající právní úprava a v pravém sloupci právní úprava pro rok 2015. Pokud je doslovné citován zákon, je text psán kurzívou. Vzhledem k účelu a rozsahu této příručky jsou v přehledu uvedeny pouze významné změny.

Ing. Martina Matějková

1. Stanovení místa plnění

Právní úprava

  • § 10i, § 10h, § 9 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

U telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobě nepovinné k dani byla do konce roku 2014 při stanovení místa plnění uplatňována kombinace pravidel.
Ustanovení § 10h ZDPH do konce roku 2014 stanovilo, že při poskytnutí předmětných služeb zahraniční osobě nepovinné k dani je místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu.


Při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani se do konce roku 2014 postupovalo podle ustanovení § 10i ZDPH. U elektronicky poskytovaných služeb, pokud tyto byly poskytnuty zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi tuzemské osobě nepovinné k dani, se místo plnění nacházelo v tuzemsku, pokud zde měl příjemce služby sídlo nebo místo pobytu. Zahraniční osoba, která poskytovala elektronické služby osobám nepovinným k dani v členských státech EU, měla možnost použít zvláštní režim pro elektronicky poskytované služby. U telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytnutých zahraničních osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi tuzemskému příjemci, který nebyl osobou povinnou k dani, se místo plnění nacházelo v tuzemsku, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě těchto služeb došlo v tuzemsku.

V ostatních případech bylo postupováno podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 2 ZDPH.
Z výčtu služeb, na které se stanovuje zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění podle ustanovení § 10h ZDPH, byly telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby vyjmuty.

S účinností od 1. 1. 2015 se zavádí nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani, které je vymezené v ustanovení § 10i ZDPH. Dochází ke sjednocení pravidel s tím, že veškeré služby telekomunikační, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytované osobě nepovinné k dani se zdaňují ve státě příjemce služby, bez ohledu na skutečnost, zda příjemcem služby je osoba nepovinná k dani z EU nebo ze třetí země.

2. Zvláštní režim jednoho správního místa

Právní úprava

  • § 110a, § 110b, § 110c, § 110d, § 110e, § 110f, § 110g, § 110h, § 110i, § 110j, § 110k, § 110l, § 110m, § 110n, § 110o, § 110p, § 110q, § 110r, § 110s, § 110t, § 110u, § 110v, § 110w, § 110x, § 110y, § 110z, § 110za, § 110zb, § 110zc, § 110zd, § 110ze, § 88, § 93a, § 97a, § 104, § 107a, § 108, § 6j, § 6c, § 42, § 43, § 82a, § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon o DPH do konce roku 2014 vymezoval v ustanovení § 88 ZDPH zvláštní režim u elektronicky poskytovaných služeb tak, že se vztahoval na situaci, kdy zahraniční osoba poskytovala elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani ve více členských státech EU. Tento režim spočíval v tom, že zahraniční osoba, která poskytovala tyto služby, nebyla povinna registrovat se k DPH v každém z členských států EU, ve kterém se nacházel její zákazník, ale pouze v jednom z nich, a to podle svého výběru. V tomto jednom členském státu pak zahraniční osoba podávala hlášení o dani za všechny členské státy, kde jí vznikla povinnost přiznat daň, v členění po jednotlivých členských státech.

Osoby povinné k dani, které se rozhodly používat zvláštní režim jednoho správního místa, měly možnost se podle § 88 odst. 15 ZDPH registrovat k tomuto režimu od 1. 10. 2014.
Od 1. 1. 2015 dochází k rozšíření původního zvláštního režimu pro poskytování elektronicky poskytovaných služeb o další skupinu osob a na další okruhy služeb. Ustanovení § 88 ZDPH bylo zcela přepracováno a včleněno do nových ustanovení, která upravují zvláštní režim v rozšířené podobě.

Zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí, které poskytují elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani v EU, se nově rozšiřuje o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb – jedná se o tzv. zvláštní režim mimo EU. Obdobný režim se zavádí pro osoby povinné k dani, které jsou usazené v EU, ne však v členském státě konečného zákazníka – jde o tzv. zvláštní režim EU.

Oba výše uvedené režimy jsou označovány společným pojmem zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim nebyl zařazen mezi ostatní zvláštní režimy, ale je upraven samostatně v části ZDPH, která řeší správu daně.

Jedná se o dobrovolný zvláštní režim spočívající v tom, že poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb si plní své základní povinnosti stanovené zákonem o DPH, které vznikly v členských státech EU, v nichž nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu, který je veden v jednom členském státě, kde se k režimu registruje.

K 1. 1. 2015 ustanovení § 88 odst. 15 ZDPH pozbývá planosti, přičemž tuto problematiku nově řeší § 110l.

3. Vymezení území členského státu Evropské unie

Právní úprava

  • § 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Do 30. 9. 2014 se pro účely ZDPH za třetí zemi považovala níže uvedená území EU, která jsou součástí celního území Evropského společenství:


a) hora Athos
b) Kanárské ostrovy
c) francouzské zámořské departementy
d) Ålandy
e) Normanské ostrovy

Dále bylo v zákoně o DPH vymezeno, že se za třetí zemi považují také území EU, která nejsou součástí celního území Evropského společenství. Mezi tato území patří:
a) ostrov Helgoland,
b) území Büsingen,
c) Ceuta,
d) Melilla,
e) Livigno,
f) Campione d´ Italia,
g) italské vody jezera Lugano.
S účinností od 1. 10. 2014 došlo ke změně ve vymezení území, která se nepovažují za území členského státu EU a tím ani za území EU.

Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie nepovažuje

a) hora Athos,
b) Kanárské ostrovy,
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,
d) Ålandy,
e) Normanské ostrovy,
f) ostrov Helgoland,
g) území Büsingen,
h) Ceuta,
i) Melilla,
j) Livigno,
k) Campione d' Italia,
l) italské vody jezera Lugano.

(§ 3 odst. 2)
Francouzské nejvzdálenější regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování EU, zejména Mayotte, se tedy pro účely DPH považují za třetí zemi.

4. Změny v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku

Právní úprava

  • § 92a, § 92b, § 92c, § 92d, § 92e, § 92f, § 92g, § 92h, § 92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nahrávám...
Nahrávám...