dnes je 18.6.2024

Input:

Řádná novela DPH 1. část

25.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2015.0506.12
Řádná novela DPH 1. část

Ing. Štěpánka Hesová

VYŠLO V ČÍSLE 5-6/2015

Třetí, tzv. řádná novela, ukončila svůj legislativní proces dne 31. prosince 2014, kdy byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 143 jako zákon č. 360/2014 Sb. (dále jen "řádná novela") s dělenou účinností od 31. prosince 2014, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna 2016.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s poslední novelou zákona o DPH roku 2014, která má účinnost u jednotlivých změn od 31. prosince 2014 (viz tabulka č. 1 – písm. A) a od 1. ledna 2015 (viz tabulka č. 1 – písm. B, bod 1, 3, 5 až 7). Dalším některým změnám zákona, které mají účinnost od 1. ledna 2015 (viz tabulka č. 1 – písm. B bod 2 a 4, písm. D) a účinnost od 1. ledna 2016 (viz tabulka č. 1 – písm. C) se budu věnovat v dalším článku pokračujícího seriálu.

Tabulka č. 1: Obsah řádné novely

Změna   Zákon č. 360/2014 Sb.   Obsah   Účinnost  
A.   Změna zákona č. 502/2012 Sb.   Zrušení původně schváleného snížení limitu z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč.   od 31. 12. 2014  
B.   1. § 6k a § 6l ZDPH   1. Dobrovolná registrace identifikované osoby.   od 1. 1. 2015  
2. § 48 a § 49   2. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. První snížená sazba při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení.  
3. § 92   3. Zvláštní režim pro investiční zlato.  
4. § 92f až § 92i   4. Dočasný režim přenesení daňové povinnosti a mechanismus rychlé reakce.  
5. Nová příloha č. 6   5. Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením.  
6. Nová příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně   6. Rozšíření přílohy č. 3a o mlýnské výrobky, u kterých lze uplatnit 10% sazbu daně.  
7. Změna zákona č. 47/2011 Sb.   7. Prodloužení možnosti použít režim přenesení daňové povinnosti při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů až do 1. 12. 2018.  
8. Změna zákona č. 13/1993 Sb.   8. Změna celního zákona.  
C.   1. § 51 odst. 1 písm. f) a g), § 56 a § 56a.   1. Dodání a nájem nemovité věci.   od 1. l. 2016  
2. § 92 odst. 8 písm. d) a c) se zrušují.   2. Zvláštní režim pro investiční zlato.  
3. § 92d   3. Režim přenesení daňové povinnosti na dodání nemovité věci.  
4. § 92a, § 100, § 101c až § 101i   4. Kontrolní hlášení a změny v návaznosti na režim přenesení daňové povinnosti.  
D.   Vládní nařízení č. 361/2014   1. Povolenky na emise skleníkových plynů.   1. od 1. l. 2015  
2. Obiloviny a technické plodiny, olejnatá semena, kovy, včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení a videoherní konzole.   2. od 1. 4. 2015  
3. Cukrová řepa.   3. od 1. 9. 2015  

A. Řádná novela s účinností od 31. prosince 2014

V části čtvrté řádné novely se zrušuje část sedmá zákona č. 502/2012 Sb., který převzal úpravu zákona č. 458/2011 Sb. Touto řádnou novelou se původně schválené snížení limitu pro vznik plátcovství u daně z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč zrušuje. Plátcem se tedy i po 1.1ednu 2015 stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

V souvislosti se snížením obratu bych chtěla upozornit na změnu v ustanovení § 4a odst. 1 písm. c) ZDPH, kde je obrat stanoven takto:

"(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  1. zdanitelné plnění,
  2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 545656a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.".

Od 1. ledna 2015 se nájem nemovité věci dle § 56a ZDPH zahrnuje do obratu (od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 se nájem vybraných nemovitých věcí nezahrnoval do obratu). Tato skutečnost přináší pronajímatelům, tj. osobám povinným k dani, které přesáhnou v roce 2015 obrat 1 mil. Kč (vč. nájmu) za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců podle § 6 odst. 1 ZDPH, povinnost se stát plátcem podle § 6f ZDPH. Dále uvádím k problematice obratu příklad A1.

Příklad

Příklad A1.

Bytový architekt mimo svou činnost pronajímá nebytové prostory plátcům daně. Tato fyzická osoba zahájila svou činnost OSVČ 3. prosince 2013. Má tato osoba povinnost se stát plátcem DPH, když přijala níže uvedené úplaty za svá plnění?

Období   Úplaty architekta v tis. Kč(za jednotlivé měsíce)   Úplaty za nájem v tis. Kč(za jednotlivé měsíce)   Úplaty za jednotlivé měsíce celkem   Obrat v tis. Kč podle § 4a (kumulativně v součtu za jednotlivé měsíce)  
12/2013 až 11/2014   1/2014 až 12/2014   2/2014 až 1/2015  
12/2013   30   10   40   40   X   X  
1/2014   40   10*   50   80   40   X  
2/2014   70   10*   80   150   110   70  
3/2014   80   10*   90   230   190   150  
4/2014   80   10*   90   310   270   230  
5/2014   80   10*   90   390   350   310  
6/2014   80   10*   90   470   430   390  
7/2014   80   10*   90   550   510   470  
8/2014   100   10*   110   650   610   570  
9/2014   100   10*   110   750   710   670  
10/2014   70   0   70   820   780   740  
11/2014   50   0   50   870   830   790  
12/2014   50   0   50   X   880   840  
1/2015   110   60   170   X   X   1010  
Celkem (12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců)  
  X   X   X   870   880   1010  

* Období 1-12/2014 se nezapočítává do obratu

V tomto případě má tato osoba povinnost se registrovat jako plátce DPH, protože její obrat přesáhl 1 mil. Kč, neboť od 1. ledna 2015 se nájmy nemovitých věcí zahrnují do obratu, a to podle § 4a odst. 1 písm. c) ZDPH.

B. Řádná novela s účinností od 1. ledna 2015

1. Identifikované osoby podle § 6k a § 6l

Podle § 6k ZDPH je doplněna možnost dobrovolné registrace osob, které budou uskutečňovat pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, za identifikovanou osobu. Jedná se o osoby, které uskutečňují pořízení zboží do limitu 326 tis. Kč. Pokud se tedy tyto osoby rozhodnou, že toto pořízení zboží bude předmětem daně, měly by se registrovat ještě před samotným pořízením zboží, aby předešly uplatnění daně v místě nákupu, a tudíž i dalším postupům pro její vrácení.

Pro zachování stejného přístupu jako u pořízení zboží je doplněn § 6l ZDPH, kde se jedná o doplnění možnosti dobrovolné registrace i u osob, které přijímají zdanitelné plnění, tj. přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, nebo osob, které  budou poskytovat služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 ZDPH do jiného členského státu. Dále uvádím k problematice registrace příklad B1.

Příklad

Příklad B1.

Nejsem plátce DPH a uvažuji o pořizování zboží z Itálie v celkové částce 11 tis. EUR v roce 2015 do mého obchůdku s bytovými doplňky. Italský výrobce těchto doplňků je plátcem DPH v Itálii. Musím se registrovat jako plátce DPH?

Pokud budete pořizovat zboží z EU do limitu 326 tis. Kč, nejste povinen se registrovat, ale můžete se registrovat jako identifikovaná osoba před samotným pořízením zboží podle § 6k ZDPH.

2. Investiční zlato podle § 92

V § 92 odst. 1 písm. a) ZDPH je nově definováno, co se považuje za investiční zlato.

V novém § 92 odst. 8 ZDPH je definován nárok na odpočet daně plátce, který při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato, pokud splní podmínky písm. a) až e).

Pokud jde o povinnost vést evidenci pro daňové účely, musí být v souladu s čl. 356 směrnicí Rady

Nahrávám...
Nahrávám...