dnes je 23.5.2024

Input:

Rezervy - checklist

11.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.2.12
Rezervy - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 25 odst. 3 ZoÚ – Zásada opatrnosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 7) – Rušení zákonných rezerv

 • § 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 3) – Rozpouštění účetních rezerv a účetních opravných položek

 • § 24 odst. 2 písm. i) ZDP – Tvorba zákonných rezerv

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění

 • § 2 až § 4 ZoRe – Pravidla pro tvorbu a zúčtování zákonných rezerv

 • § 7 ZoRe – Rezerva na opravy hmotného majetku

 • § 9 ZoRe – Rezerva na pěstební činnost

 • § 10 ZoRe – Ostatní rezervy

 • § 11a až § 11c ZoRe – Rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 16 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Rezervy

 • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 004 – Rezervy

 • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

Interpretace Národní účetní rady

 • I-3 Rezerva na splatnou daň

 • I-34 Rezervy na likvidace

Komentář:

Tvorba rezerv na očekávané výdaje, ztráty a rizika je v účetnictví nástrojem zásady opatrnosti. Rezervy se tvoří v případě, že tyto výdaje, rizika a ztráty jsou účetní jednotce k datu sestavování účetní závěrky známy. Rezervy se tvoří na vrub nákladů a čerpají nebo rozpouštějí se ve prospěch nákladů v okamžiku, kdy výdaj nebo ztráta nastala (čerpání rezerv) nebo nenastala a ani nenastane (rozpuštění rezerv).

Zůstatek nevyčerpaných rezerv lze převádět do následujícího účetního období, podléhá však inventarizaci, při níž je třeba posoudit jejich výši a odůvodněnost. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek (tj. nelze rezervu přečerpat). Oblast rezerv musí účetní jednotka upravit vnitřní směrnicí, v níž stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši, režim jejich tvorby a způsob čerpání.

Z hlediska daňové účinnosti tvorby a čerpání rezerv rozlišujeme zákonné rezervy, které jsou vytvářeny v souladu se zákonem o rezervách a účetní rezervy, jejichž režim je v pravomoci účetní jednotky při dodržení pravidel stanovených zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy. V oblasti zákonných rezerv upravuje zákon o rezervách:

 • § 5 ZoRe – bankovní rezervy (vytvářejí je účetní jednotky, které jsou bankami),

 • § 6 ZoRe – rezervy v pojišťovnictví (vytvářejí je účetní jednotky, které jsou pojišťovnami),

 • § 7 ZoRe – rezervy na opravy hmotného majetku,

 • § 9 ZoRe – rezervu na pěstební činnost,

 • § 10 ZoRe – ostatní rezervy,

 • § 11a až § 11c ZoRe – rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Pro podnikatele byla v minulosti pravděpodobně nejzajímavější a také nejčetněji se vyskytující rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku, kterou mohou tvořit účetní jednotky, jestliže

a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu anebo jsou státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce,

b) jsou pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu a k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni.

Výše rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a podle charakteru této opravy. Ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Do tohoto výpočtu se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy a nezahrnuje se předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy. U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách. Zákon stanoví i maximální dobu tvorby rezervy podle zatřídění majetku do skupin pro daňové odpisy.

Zjistí-li poplatník daně z příjmu skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí. Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku.

S účinnosti od 1. ledna 2009 byla do zákona o rezervách doplněna podmínka pro daňovou uznatelnost tvorby rezervy na opravy dlouhodobého majetku v nákladech, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno

Nahrávám...
Nahrávám...