dnes je 15.7.2024

Input:

Roční zúčtování záloh za rok 2010 u daňového nerezidenta ČR

9.3.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

     O roční zúčtování záloh (nikoliv o zúčtování daňového zvýhodnění) může zaměstnavatele požádat též zaměstnanec, který je v České republice daňovým nerezidentem a postupuje se u něj obdobně jako u českého daňového rezidenta (tj. dle § 38ch a § 38g odst. 2 ZDP) s tím rozdílem, že se u něj přihlíží jen k příjmům, které mají zdroj na území našeho státu (§ 22 ZDP). Mzda za práci vykonávanou na území ČR má přitom vždy zdroj na území ČR, i když je vyplácená v zahraničí nebo ze zahraničí.

Zaměstnanec - rezident jiného státu může ale v ČR uplatnit při vypořádání své daňové povinnosti za rok 2010 některé daňové úlevy výlučně jen v daňovém přiznání, a to:

 • bude-li pro snížení daně vypočtené v ČR uplatňovat slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP, tj. na druhého z manželů s vlastním příjmem nižším, než je limit stanovený v zákoně (68 000 Kč), nebo slevu na částečný nebo plný invalidní důchod vyplácený z tuzemského důchodového pojištění, anebo slevu na dani jako držitel průkazu ZTP/P (ale jen při splnění podmínky „nejméně 90 % příjmů ze zdrojů v ČR“),

 • bude-li pro snížení daně vypočtené v ČR uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě (děti), tj. slevu na dani podle § 35c ZDP a případně i daňový bonus (ale jen za podmínky „nejméně 90 % příjmů ze zdrojů v ČR“),

 • za rok 2010 podle novelizovaného znění § 38g odst. 2 ZDP (zákon č. 346/2010 Sb.) i odpočet kterékoliv nezdanitelné části základu daně (dříve jen úroky z úvěrů použitých na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP a hodnotu darů poskytnutých do zahraničí), i když podmínka „nejméně 90 % příjmů ze zdrojů v ČR“ se za rok 2010 zkoumá jen pří uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb (konkrétně u úvěrových smluv uzavřených po 1. 1. 2008).

     Daňové zvýhodnění není zaměstnavatel oprávněn přiznat daňovému nerezidentovi ČR ani v průběhu roku pro snížení vypočtené zálohy na daň a nemůže je přiznat ani v rámci ročního zúčtování záloh. Náleží totiž daňovému nerezidentovi jen za podmínky, že z jeho celosvětových příjmů nejméně 90 % bude pocházet ze zdrojů na území České republiky (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené nebo příjmů zdaněných daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou), a splnění této podmínky bude muset být schopen daňový nerezident českému správci daně prokázat. Obdobný režim platí u daňových nerezidentů od roku 2008 při uplatnění úroků z úvěru použitého na financování bytových potřeb, kde se tato podmínka vztahuje na úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 1. 2008. Podle § 38g odst. 2 ZDP však může daňový nerezident s příjmy dle § 6 ZDP uplatnit úroky z daňově zvýhodněných úvěrů od tohoto roku jen v daňovém přiznání. Pro ostatní nezdanitelné části základ daně není sice pro rok 2010 ještě podmínka „nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR“ stanovena, ale podle novelizovaného znění § 38g odst. 2 ZDP je může daňový nerezident uplatnit za rok 2010 jen v daňovém přiznání, tzn. nikoliv již v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele.

PŘEHLED VÝHOD, KTERÉ MOHOU UPLATNIT NEREZIDENTI ČR U ZAMĚSTNAVATELE A KTERÉ JEN V PŘIZNÁNÍ K DANI V ROCE 2010
Daňové výhody Podmínka „90%
příjmů v ČR“ 
Uplatnění
v daňovém přiznání 
Uplatnění
u zaměstnavatele 
Slevy na dani dle § 35ba ZDP  
- na poplatníka Ne Ano Ano 
- na druhého z manželů Ano Ano Ne 
- na část.invalidní důchod Ano Ano Ne 
- na plný invalidní důchod Ano Ano Ne 
- na průkaz ZTP/P Ano Ano Ne 
- pro studenta Ne Ano Ano 
Daňové zvýhodnění Ano Ano Ne 
Nezdanitelné částky  
- úroky z úvěrů,
dle smlouvy uzavřené
do/po 1. 1. 2008 

Ne/
Ano 

Ano 

Ne 
- dary poskytnuté
a) v ČR, b) v jiném státě 
a) Ne
b) Ne 
a) Ano
b) Ano 
a) Ne
b) Ne 
- penzijní připojištění Ne Ano Ne 
- soukromé život.pojištění Ne Ano Ne 
- členské příspěvky Ne Ano Ne 
- úhrada za zkoušky Ne Ano Ne 
Příklad

Roční zúčtování záloh u slovenského zaměstnance, který pracoval v ČR jen po část roku:

Zaměstnanec s bydlištěm a rodinou ve Slovenské republice (daňový nerezident ČR) od dubna 2010 dojížděl do zaměstnání k českému zaměstnavateli, kde řádně podepsal prohlášení k dani. Zálohu na daň u tohoto poplatníka vypočetl zaměstnavatel podle § 6 odst. 13 ZDP z jeho hrubé mzdy zvýšené o tuzemské povinné pojistné (o 34 %, i pokud z jeho příjmů ve skutečnosti platil zahraniční pojistné v jiné výši a odváděl je do zahraničí). Při výpočtu zálohy na daň mu odečetl jen měsíční slevu na poplatníka (základní) ve výši 2 070 Kč. Okolnost, že uvedený poplatník pobírá na území ČR příjmy ze zaměstnání pouze po část roku, nemá vliv na možnost požádat o roční zúčtování záloh, musí ovšem splnit standardní podmínky stanovené v § 38g odst. 2 ZDP (tj., že nemá v ČR povinnost podat danové přiznání).

 1. Při ročním zúčtování záloh za rok 2010 může uplatnit daňový nerezident u českého zaměstnavatele jen:

  • slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP na poplatníka ve výši 24 840 Kč (sleva se nekrátí, ani když pobíral příjmy ze zaměstnání vykonávaného na území ČR jen po část roku, resp. i kdyby většina jeho zdanitelných příjmů neplynula ze zdrojů na území ČR), a

  • do stanoveného věku i příp. slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP pro studenta (po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání), jestliže např. studuje na české vysoké škole v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 2. Pokud tento poplatník podá v ČR daňové přiznání, může si uplatnit za rok 2010 pro snížení vypočtené daně i například:
  • slevu na dani ve výši 24 840 Kč na manželku žijící s ním v domácnosti bez vlastních příjmů nebo s vlastními příjmy, které nepřesahují za zdaňovací období stanovený limit 68 000 Kč (ale jen má-li nejméně 90 % příjmů ze zdrojů v ČR),

  • daňové zvýhodnění na děti podle § 35c ZDP, tj. se slevu na dani podle § 35c ZDP a příp. i daňový bonus (má-li nejméně 90 % příjmů ze zdrojů v ČR),

  • hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely (ale jen dary do zahraničí ale za rok 2010 jen za podmínek stanovených českými právními předpisy),

  • zaplacené úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb, např. i z hypotečního úvěru poskytnutého zahraniční bankou a příp. úroky z úvěru ze stavebního spoření, ale jen poskytnutého ze stavebního spoření podle tuzemského zákona (č. 96/1993 Sb.), a bude-li se jednat o úvěrovou smlouvu uzavřenou po 1. 1. 2008, jen pokud z jeho celosvětových příjmů nejméně 90 % bude plynout ze zdrojů v ČR,

  • pojistné zaplacené na své soukromé životní pojištění, a to i pokud má pojistnou smlouvu uzavřenou s pojišťovnou usazenou na území členského státu EU,

  • příspěvky zaplacené na penzijní připojištění se státním příspěvkem, ale jen má-li penzijní připojištění uzavřené u penzijního fondu v ČR,

  • úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

     Potvrzení podle § 38j odst. 3 ZDP o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň (vzor č. 18) vystaví český zaměstnavatel zaměstnanci, který je rezidentem jiného státu, na jeho žádost ve lhůtě do deseti dnů i v případě, že mu za rok 2010 provede roční zúčtování záloh a uvede v něm i částku vráceného přeplatku na dani. Tento doklad bude totiž potřebovat poplatník pro vypořádání své celosvětové daňové povinnosti ve státě své daňové rezidence. Na řádku 18 potvrzení uvede zaměstnavatel zákonné pojistné, které srážel ze mzdy tohoto zaměstnance pro potřeby daňového úřadu v jiném státě. Poplatník může požádat prostřednictvím svého zaměstnavatele také tuzemského správce daně o vydání Potvrzení o zaplacení daně v ČR, bude-li tento doklad předkládat pro účely vyloučení mezinárodního dvojího zdanění ve státě své rezidence.

POUŽITÍ KURZU PRO
Nahrávám...
Nahrávám...