dnes je 19.7.2024

Input:

Rostlinná výroba v oběžných aktivech

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

12.7.3.1
Rostlinná výroba v oběžných aktivech

Ing. Dana Dvořáková

Pěstované rostlinné kultury nesplňující parametry pro zařazení do dlouhodobého majetku jsou sledovány v rámci zásob na účtu 121 – Nedokončená výroba. Jedná se zejména o jednoleté či dvouleté rostliny. Jednoleté rostliny mohou být vysévány buď na podzim a sklízeny v následujícím kalendářním roce (označujeme je jako ozimy), nebo jsou zasety a sklízeny v témž kalendářním roce. Dvouleté rostliny se sklízejí až ve druhém roce od zasetí (například některé byliny).

Účetní jednotky mají dle zákona o účetnictví možnost stanovit si účetní období buď totožné s rokem kalendářním, nebo v souladu s tzv. hospodářským rokem. Vzhledem k sezónnosti zemědělské výroby by stanovení hospodářského roku v souladu s přirozeným průběhem zemědělské práce bylo zřejmě vhodnější.

OCEŇOVÁNÍ NEDOKONČENÉ ROSTLINNÉ VÝROBY

Nedokončená výroba se zachycuje a oceňuje narůstajícím způsobem na bázi skutečných vlastních nákladů, které jsou vynakládány v souvislosti s pěstováním plodin. Skutečné vlastní náklady zahrnují přímé výrobní náklady na pěstování plodiny, které zahrnují následující fáze:

  • příprava půdy (orba, hnojení atd.);

  • setí, případně sázení sazenic (náklady na osivo, sazenice, náklady spojené s výsevem a předpěstováním či nákupem sazenic, sázením apod.);

  • náklady na pěstění rostlin [hnojení a zalévání rostlin (meliorace), postřik proti škůdcům a chorobám, jednocení, odplevelení atd.];

  • náklady na sklizeň.

ÚČTOVÁNÍ NEDOKONČENÉ ROSTLINNÉ VÝROBY

V průběhu roku se náklady, které se stávají součástí ocenění nedokončené rostlinné výroby (viz výše), účtují narůstajícím způsobem na účet 121 – Nedokončená výroba v rámci vyráběných zásob.

Škody

Specifický přístup je uplatňován při účetním zachycení škod na rostlinných porostech. Škody na rostlinné výrobě jsou častou záležitostí, neboť mohou být způsobeny nepříznivými klimatickými podmínkami, napadením škůdci apod. Pro způsob zachycení škody je důležité rozlišení, zda se jedná o škodu úplnou – ta znamená úplný úhyn rostlin, znemožnění sklizně – nebo o škodu částečnou.

Úplnou škodu je třeba v plném rozsahu promítnout do nákladů na účet 549 – Manka a škody a v analytické evidenci rozlišit, zda se jedná o škodu, která je daňově uznatelným nákladem, či zda se jedná o škodu, která daňově uznatelným nákladem není (respektive je daňově uznatelným nákladem pouze do výše případné pojistné náhrady).

Částečnou škodu, která v podstatě znamená snížení výnosu z rostlinné kultury, lze zejména z důvodů daňových a z důvodu vykázání hospodářského výsledku ve správném členění zaúčtovat do nákladů ve

Nahrávám...
Nahrávám...