dnes je 18.6.2024

Input:

Rovnoměrné odpisování

25.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

10.2.2.12.8
Rovnoměrné odpisování

Ing. Miloš Hovorka

Odpisové sazby bez zvýšení v 1. roce

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou podle § 31 odst. 1 ZDP odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)

Odpisová skupina  v prvním roce
odpisování (%) 
v dalších letech
odpisování (%) 
pro zvýšenou
vstupní cenu (%) 
20  40  33,3 
11  22,25  20 
5,5  10,5  10 
2,15  5,15  5,0 
1,4  3,4  3,4 
1,02  2,02 

Odpisové sazby při zvýšení v 1. roce o 20 %

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %

Odpisová skupina  v prvním roce
odpisování (%) 
v dalších letech
odpisování (%) 
pro zvýšenou
vstupní cenu (%) 
40  30  33,3 
31  17,25  20 
24,4  8,4  10 

Odpisové sazby při zvýšení v 1. roce o 15 %

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %

Odpisová skupina  v prvním roce
odpisování (%) 
v dalších letech
odpisování (%) 
pro zvýšenou
vstupní cenu (%) 
35  32,5  33,3 
26  18,5  20 
19  10 

Odpisové sazby při zvýšení v 1. roce o 10 %

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %

Odpisová skupina  v prvním roce
odpisování (%) 
v dalších letech
odpisování (%) 
pro zvýšenou
vstupní cenu (%) 
30  35  33,3 
21  19,75  20 
15,4  9,4  10 

Kdo použije § 31 odst. 1 písm. b) ZDP

Podle § 31 odst. 2 ZDP platí, že roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) může použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou (§ 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), který je prvním odpisovatelem definovaným v § 31 odst. 6 ZDP stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 28.3. Za poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových příjmů; přitom u poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.

Kdo použije § 31 odst. 1 písm. c) ZDP

Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. c) může podle § 31 odst. 3 ZDP použít poplatník, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod označeného v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 28.29.12. využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem (Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC) do podtřídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32.

Kdo použije § 31 odst. 1 písm. d) ZDP

Roční odpisovou sazbu uvedenou v písm. d) může podle § 31 odst. 4 ZDP použít poplatník, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zatříděného podle ZDP v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v odstavcích 2, 3 a 5.

Kdy nelze použít § 31 odst. 1 písm. b) až d) ZDP

ZDP v § 31 odst. 5 stanoví, že roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního předpisu, hmotného majetku označeného v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 27.5. (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12. (rekreační a sportovní čluny).

První odpisovatel hmotného movitého majetku

Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím. Za

Nahrávám...
Nahrávám...