dnes je 7.12.2023

Input:

Sazba daně u restaurátorských prací

8.8.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Sazba daně u restaurátorských prací

Bc. Jana Nesrstová, Ing. Olga Hochmannová


  • § 47, § 48, § 48a a příloha č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“),

  • Klasifikace produkce CZ-CPA,

  • Směrnice 2006/112/ES, v platném znění,

  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

  • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění,

  • zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,

  • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).


Sazba daně z přidané hodnoty se u zdanitelných plnění stanovuje v souladu s ustanovením § 47 ZDPH. U zboží se uplatňuje základní sazba daně, mimo zboží uvedené v příloze č. 1 ZDPH. U služeb se uplatňuje základní sazba daně, mimo služby uvedené v příloze č. 2 ZDPH a dále služby specifikované v § 48 a § 48a ZDPH.

V následujícím textu se podrobněji zaměříme na postup při určení sazby daně u restaurátorských prací. K tomu, aby bylo možné uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u určité služby, je nutné, aby tato služba byla uvedena v příloze č. 2 ZDPH.

V příloze č. 2 jsou od 1. 4. 2011 jednotlivé služby vymezené číselným označením služby dle klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném od 1. 1. 2008 a současně jsou specifikovány i textově, tj. slovním popisem služby. Jedinou výjimku představují opravy zdravotnických prostředků, které jsou vymezeny pouze textově bez uvedení příslušného kódu klasifikace CZ-CPA.

Samotné zařazení poskytované služby do příslušného číselného kódu uvedeného v příloze č. 2 ZDPH ještě neznamená, že tato služba automaticky podléhá snížené sazbě daně. Další nutnou podmínkou pro uplatnění snížené sazby daně je, aby tato služba splňovala i textové vymezení uvedené u příslušného kódu v příloze č. 2 ZDPH. V praxi dělá mnohdy problémy posoudit, zda služba oběma nutným podmínkám pro uplatnění snížené sazby daně vyhovuje. Jednou z nejproblémovějších skupin je skupina zařazená pod kód CZ-CPA 90 kulturní, zábavní a rekreační služby, pod který spadají také restaurátorské práce.

Pro posouzení, zda jsou podmínky pro uplatnění snížené sazby daně splněny, je nutné provést zatřídění posuzované služby do číselného kódu CZ-CPA.


Změny přílohy č. 2 k ZDPH od 1. 4. 2011

Novelou ZDPH účinnou od 1. 4. 2011 byla změněna klasifikace služeb v příloze č. 2 k ZDPH. Jak je uvedeno výše, standardní klasifikace produkce byla nahrazena klasifikací CZ-CPA. Ačkoli nebylo účelem novely ZDPH měnit obsah přílohy č. 2, při přechodu na novou klasifikaci v některých případech došlo k určitým změnám v obsahu položek v příloze č. 2.

Podle znění ZDPH platného do 31. 3. 2011 byla v příloze č. 2 mj. uvedena položka SKP 92.3 „Činnosti samostatných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít“ Do této položky spadaly i určité restaurátorské práce. Tato položka 92.3 byla v příloze slovně vymezena jako „činnosti samostatných umělců“. Z výrazu „samostatných“ umělců v slovním vymezení bylo zpravidla dovozováno, že sníženou sazbu DPH mohou u služeb zahrnutých do této položky uplatnit pouze fyzické osoby, nikoli právnické osoby.

Z vysvětlivek k SKP dále vyplynulo, že součástí položky 92.3 standardní klasifikace produkce je i položka 92.31.22, která zahrnuje „restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (restaurování uměleckých děl malířských, sochařských a uměleckořemeslných)“ a dále „restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty“.

V novelizovaném znění ZDPH je v příloze č. 2 položka SKP 92.3 nahrazena položkou CZ-CPA 90 „Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců…“, do níž spadají i restaurátorské práce, Při přechodu ke klasifikaci CZ-CPA bylo v příloze č. 2 k ZDPH rovněž upraveno slovní vymezení položky 90 jako „služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců…“. Ve slovním vymezení položky tedy již není uvedeno, že se má jednat o služby „samostatných“ umělců a obdobně to není uvedeno ani ve vysvětlivkách k samotné klasifikaci CZ-CPA. Novelizované znění přílohy č. 2 ZDPH tedy již nestanoví, že snížené sazbě daně by měly podléhat restaurátorské práce pouze, pokud jsou prováděny fyzickými osobami a nikoli prováděné právnickými osobami (jsou-li právnické osoby oprávněny podle příslušných předpisů restaurátorské práce provádět).

Umělecké restaurátorské práce

Umělecké restaurátorské práce jsou do položky 90 v klasifikaci CZ-CPA zařazeny pod kód „90.03.11, neboť podle vysvětlivek ke klasifikaci CZ-CPA položka 90.03.11 zahrnuje také „služby restaurátorů uměleckých děl a sbírkových předmětů muzeí“. Na rozdíl od položky SKP 92.3, do níž bylo zařazeno restaurování „kulturních památek nebo jejich částí“, restaurování děl, která „nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty“, je tedy znění položky CZ-CPA 90.03.11 obecnější, zahrnuje restaurátorské práce na (výtvarných) uměleckých dílech obecně a není třeba zkoumat skutečnost, zda jsou díla kulturní památkou nebo zda jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií apod.


Jak vyplývá z vysvětlivek ke klasifikaci CZ-CPA, položka 90.03.11 však nezahrnuje služby restaurátorů varhan a jiných historických hudebních nástrojů ani služby restaurátorů nábytku kromě nábytku muzeálního typu.

Jak je uvedeno výše, položka SKP 92.31.22, která byla součástí přílohy č. 2 ZDPH do 31. 3. 2011, zahrnovala:

  • restaurování kulturních památek nebo jejich částí, která jsou díly výtvarných umění nebo

Nahrávám...
Nahrávám...