dnes je 20.9.2020

Input:

Sazby daně z příjmů u FO

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby daně z příjmů u FO

Ing. Daniela Lampová

Základní vymezení sazby daně

Sazba daně je (v našem případě) procentní částka, kterou se vynásobí základ daně [tj. základ daně snížený o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů], a vypočte se tak daňová povinnost. Takto vypočtená daňová povinnost se dále snižuje o slevy na dani.

Sazba daně z příjmů FO

Pro fyzické osoby obecně platí jednotná sazba daně, a to 15 %.

Od roku 2013 byl zaveden institut solidárního zvýšení daně, které činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP (závislá činnost) a dílčího základu daně podle § 7 ZDP (příjmy ze samostatné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Zjednodušeně se dá říci, že se toto zvýšení daně týká poplatníků s měsíčním příjmem v roce 2020 nad 139 340 Kč, což je oproti měsíčnímu příjmu v roce 2019 ve výši 130 796 Kč zvýšení o 8 544 Kč. Pro rok 2020 se totiž zvýšila průměrná mzda na 34 835 Kč a z toho pak vyplývá také změna výše měsíčního příjmu, kterého se bude týkat solidární zvýšení daně. Tato solidární daň se nedotýká příjmů z nájmu, ani příjmů z kapitálového majetku či ostatních příjmů.

Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely solidárního zvýšení daně snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně ze závislé činnosti, což je jediný případ, kdy lze ztrátou z podnikání snížit základ daně ze závislé činnosti.


Příklad

Pan Šedivý bude mít pouze příjem z podnikání, kde dosáhne příjmů po odpočtu výdajů za celý rok ve výši 1 820 000 Kč. Žádné odčitatelné položky nejsou uvažovány. Jakou daň pan Šedivý zaplatí v roce 2020?

Průměrná mzda pro rok 2020 činí 34 835 Kč za měsíc, pro celý rok 2020 tedy vypočteme 1 672 080 Kč (tj. 48násobek).

Základem pro výpočet solidární daně v roce 2020 bude částka 147 920 Kč (1 820 000 – 1 672 080), z toho daň 7 % bude 10 355 Kč. Tato daň se připočte k vypočtené částce zdaněné 15 % ze základu 1 820 000 Kč, tj. 273 000 Kč. Celková vypočtená daň, ze které si pan Šedivý uplatní zákonné slevy, bude tedy ve výši 283 355 Kč.

Příklad

Dílčí základ daně pana Černého ze závislé činnosti činil v roce 2020 1 950 000 Kč. Ze samostatné činnosti ale v roce 2020 vykázal ztrátu 1 485 000 Kč. V tomto případě může pan Černý daňovou ztrátu vykázanou u dílčího základu daně podle § 7 ZDP započíst s příjmy ze závislé činnosti. Výsledná částka příjmu bude činit 465 000 Kč a z tohoto důvodu se na pana Černého solidární zvýšení daně vztahovat nebude.

Povinnost podat daňové přiznání

Od roku 2014 došlo ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň. Daňové přiznání za zdaňovací období 2020 tedy nebude povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2020 zvýšeny/zvýšena o solidární zvýšení daně, avšak jeho celková daňová povinnost se nezvyšuje o solidární zvýšení daně. Tomuto