Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby daně z příjmů u FO

22.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby daně z příjmů u FO

Ing. Daniela Lampová

Základní vymezení sazby daně

Sazba daně je (v našem případě) procentní částka, kterou se vynásobí základ daně [tj. základ daně snížený o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů], a vypočte se tak daňová povinnost. Takto vypočtená daňová povinnost se dále snižuje o slevy na dani.

Sazba daně z příjmů FO

Pro fyzické osoby obecně platí jednotná sazba daně, a to 15 %.

Od roku 2013 byl zaveden institut solidárního zvýšení daně, které činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP (závislá činnost) a dílčího základu daně podle § 7 ZDP (příjmy ze samostatné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Zjednodušeně se dá říci, že se toto zvýšení daně týká poplatníků s měsíčním příjmem v roce 2019 nad 130 796 Kč, což je oproti měsíčnímu příjmu v roce 2018 ve výši 119 916 Kč zvýšení o 10 880 Kč. Pro rok 2019 se totiž zvýšila průměrná mzda na 32 699 Kč a z toho pak vyplývá také změna výše měsíčního příjmu, kterého se bude týkat solidární zvýšení daně. Tato solidární daň se nedotýká příjmů z nájmu, ani příjmů z kapitálového majetku či ostatních příjmů.


Příklad

Pan Šedivý bude mít pouze příjem z podnikání, kde dosáhne příjmů po odpočtu výdajů za celý rok ve výši 1 820 000 Kč. Žádné odčitatelné položky nejsou uvažovány. Jakou daň pan Šedivý zaplatí v roce 2019?

Průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 Kč za měsíc, pro celý rok 2019 tedy vypočteme 1 569 552 Kč (tj. 48násobek).

Základem pro výpočet solidární daně v roce 2019 bude částka 250 448 Kč (1 820 000 – 1 569 552), z toho daň 7 % bude 17 532 Kč. Tato daň se připočte k vypočtené částce zdaněné 15 % ze základu 1 820 000 Kč, tj. 273 000 Kč. Celková vypočtená daň, ze které si pan Šedivý uplatní zákonné slevy, bude tedy ve výši 290 532 Kč.

Povinnost podat daňové přiznání

Od roku 2014 došlo ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň. Daňové přiznání za zdaňovací období 2019 tedy nebude povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2019 zvýšeny/zvýšena o solidární zvýšení daně, avšak jeho celková daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně. Tomuto poplatníkovi je možné provést i roční zúčtování záloh.

Zvláštní sazba daně

Kromě jednotné sazby daně, kterou používáme při výpočtu daňové povinnosti za uplynulé zdaňovací období, definuje zákon o daních z příjmů tzv. zvláštní sazbu daně (§ 36 ZDP). Tato zvláštní sazba daně je u fyzických osob ve výši 15 % a používá se při výpočtu daňové povinnosti z příjmů, které