dnes je 17.6.2024

Input:

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

7.1.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2015.1.1
Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 1/2015

V částce 105 Sbírky zákonů nalezneme zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Současně je v této částce Sbírky zákonů uvedeno i usnesení Poslanecké sněmovny č. 248/2014 Sb. ze dne 4. listopadu 2014, na základě kterého Poslanecká sněmovna setrvává na znění výše uvedeného zákona, přijatého Parlamentem dne 23. září 2014, který byl vrácen Poslanecké sněmovně prezidentem republiky dne 9. října 2014.

Zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Poskytovatel služby péče o dítě

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče. Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je

  1. ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
  2. právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,
  3. územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,
  4. obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
  5. nadací nebo nadačním fondem,
  6. vysokou školou, nebo
  7. spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě příslušného oprávnění k poskytování této služby. Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů. Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů. Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.

Změny ZDP

Součástí tohoto zákona je novela zákona o daních z příjmů, která zavádí novou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to tzv. slevu za umístění dítěte dle 35ba odst. 1 písm. g) ZDP, jejíž výpočet a podmínky pro uplatnění jsou obsahem nového ustanovení § 35bb ZDP. Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte se vztahuje na poplatníka, který za účelem poskytnutí péče o děti předškolního věku (max. do sedmi let) využije služeb mateřské školy podle školského zákona nebo zařízení péče o děti předškolního věku, a to včetně dětské skupiny (ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb.).

V přechodném ustanovení k zákonu č. 247/2014 se uvádí, že pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. Vzhledem k tomu, že zákon je obsahem Sbírky zákonů rozesílané dne 14. listopadu 2014, je možno uplatnit tuto novou slevu za umístění dítěte již za zdaňovací období roku 2014.

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP. Těmito výdaji je v mateřské škole tzv. školkovné, nikoliv však výdaje na dopravu dítěte či výdaje vynaložené rodičem na stravování dítěte v tomto zařízení.

Tuto slevu na dani lze uplatnit pouze tehdy, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze tehdy, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů (znění je upraveno ve smyslu zákona č. 267/2014 Sb., s účinností od 1. 1. 2015).

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy. S účinností od 1. 1. 2015 je na základě zákona č. 267/2014 Sb. minimální mzda pro účely daně z příjmů definována v novém § 21g ZDP jako měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. Ve zdaňovacím období roku 2014 se jedná o maximální výši slevy na dani za každé vyživované dítě 8 500 Kč a ve zdaňovacím období roku 2015 pak o maximální výši slevy na dani 9 200 Kč (zvýšení minimální mzdy s účinností od 1. 1. 2015 ve smyslu nařízení vlády č. 204/2014 Sb.).

Přitom sleva na dani se uplatní jen do výše výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Pokud budou tyto výdaje za zdaňovací období vyšší, než je minimální mzda, sleva na dani bude poskytnuta ve výši minimální mzdy. Pokud jsou tyto výdaje nižší, než je minimální mzda, uplatní se sleva za umístění dítěte ve výši prokazatelně vynaložených výdajů poplatníkem za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Pokud však vyživují rodiče ve společně hospodařící domácnosti například dvě děti, které navštěvují předškolní zařízení, bude záležet na dohodě rodičů, kdo si uplatní slevu na dítě, zda matka nebo otec za obě děti, anebo matka a otec každý za jedno dítě.

Slevu na dani za umístění dítěte nelze uplatnit v průběhu kalendářního roku. Jedná se o roční slevu a tato sleva se odečítá z vypočtené roční daně poplatníka. Slevu za umístění dítěte lze uplatnit buď v daňovém přiznání, které podává poplatník daně z příjmů fyzických osob dle § 38g ZDP anebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období, které provádí zaměstnavatel.

Pro uplatnění této slevy není podstatné, zda dítě navštěvuje předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů na umístění dítěte v předškolním zařízení. Sleva za umístění dítěte se uplatní jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Pokud daňová povinnost poplatníka bude nulová, nelze uplatnit tuto slevu za umístění dítěte – u této slevy neexistuje tzv. daňový bonus jako tomu je u daňového zvýhodnění na dítě.

Podle doplněného znění § 38k odst. 5 písm. j) ZDP je obsahem písemného prohlášení poplatníka pro účely provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění rovněž údaj o tom, jakou částku vynaložil poplatník za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Podle znění § 38l odst. 2 písm. f) ZDP prokáže poplatník nárok na poskytnutí této slevy na dani potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí

Nahrávám...
Nahrávám...