dnes je 10.6.2023

Input:

Služby s místem plnění na Slovensku

22.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby s místem plnění na Slovensku

Ing. Dagmar Fitříková


 • § 4 odst. 1 písm. n), § 5 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 až 10d, § 10k, § 13 odst. 8, § 24a, § 29, § 43, § 102 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

 • § 3 odst. 1, § 15 a § 16 slovenského zákona č. 222/2004 Zb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen slovenský ZDPH,

 • Směrnice Rady 2006/112 ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice); do 31. 12. 2006 Směrnice 77/388/EHS (dále jen Šestá směrnice),

 • Směrnice rady 2008/8/ES ze dne 12. 2. 2008 ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES.

Česká republika se stejně jako Slovenská republika stala členem EU s účinností od 1. 5. 2004. Český zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen český ZDPH), i slovenský zákon č. 222/2004 Zb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen slovenský ZDPH), upravuje daň z přidané hodnoty v obou členských zemích na základě obecných principů daných Šestou směrnicí (Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977), resp. její přepracovanou verzí (Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. Listopadu 2006) platnou s účinností od 1. 1. 2007. Při srovnání úpravy obsažené v českém a slovenském ZDPH lze dospět k závěru, že pro určení místa plnění při poskytování služeb jsou v českém i slovenském ZDPH stanovena shodná pravidla. Jiná situace je však v oblasti upravující podmínky vzniku povinnosti přiznat daň při poskytnutí, popř. přijetí služby s místem plnění v ČR nebo v SR v oblasti registrace k DPH. Odlišnosti týkající se podmínek registrace k DPH na Slovensku a vymezení osob, kterým vzniká povinnost přiznat daň na Slovensku, ve srovnání s úpravou obsaženou v českém zákoně o DPH, resp. nesprávné pochopení úpravy obsažené ve Slovenském zákoně o DPH, vede v praxi k chybám, kterých se čeští plátci při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku dopouští. Chyby vyskytující se při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku

Řada českých plátců má na Slovensku různé obchodní aktivity, a to nejen v souvislosti s dodáním a pořízením zboží, ale také v oblasti poskytování služeb. Jedná se přitom nejen o smluvní vztahy uzavřené mezi českými a slovenskými subjekty, ale v řadě případů se český plátce dostává do situace, kdy poskytuje službu s místem plnění na Slovensku, ale příjemcem takto poskytnuté služby není slovenský subjekt, ale český plátce. Z dosavadní praxe je zřejmé, že právě v těchto případech poskytovatelé služeb s místem plnění na Slovensku, pokud je příjemcem těchto služeb jiný český subjekt, často chybují v tom, že takto poskytnutou službu zatíží nesprávně českou DPH a tím považují své povinnosti ve vztahu k DPH za splněné. Jinými slovy již neověřují, zda jim v tomto případě nevzniknou povinnosti z titulu DPH na Slovensku. Pokud je příjemcem takto poskytnuté služby český plátce a přijme od jiného českého plátce službu s místem plnění na Slovensku zatíženou nesprávně českou DPH, zpravidla také bez dalšího ověřování uplatní příjemce takové služby na základě dokladu vystaveného českým plátcem za služby s místem plnění na Slovensku nárok na odpočet daně na vstupu. Příjemce služby, český plátce, se tímto postupem dopouští chyby spočívající v neoprávněném uplatnění nároku na odpočet daně u přijatého plnění, které ve smyslu českého ZDPH není zdanitelné. Další pochybení spočívá v tom, že na Slovensku došlo k uskutečnění plnění, které zde podléhá slovenské DPH a přitom DPH ve výši sazby daně platné na Slovensku z této služby nebyla na Slovensku přiznána ani zaplacena.

Další chybou, kterou jsou provázeny některé obchodní transakce realizované mezi českými plátci při poskytnutí služeb s místem plnění na Slovensku, je uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce plnění, i když tento postup úprava obsažená ve slovenském ZDPH neumožňuje, pokud je v pozici příjemce plnění s místem plnění na Slovensku zahraniční osoba (ve smyslu slovenského ZDPH), která nemá na Slovensku sídlo ani provozovnu.

Postup při určení místa plnění při poskytnutí služby

Pro určení místa plnění je nutné respektovat pravidla, která vycházejí z úpravy obsažené ve Směrnici rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES. Pravidla upravená cit. Směrnicí rady ES byla ve stanovené lhůtě zapracována do českého i slovenského ZDPH. Při stanovení místa plnění při poskytování služeb je nutné rozlišovat, o jakou konkrétní službu se jedná a zda je tato služba uvedena v některé z výjimek ze základního pravidla, které jsou v českém ZDPH vymezeny v § 10 až § 10d a § 10k a ve slovenském ZDPH v § 16. V případě služeb, které nejsou uvedeny ve výjimkách ze základního pravidla, se místo plnění určí podle základního pravidla obsaženého v § 9 odst. 1 a 2 českého ZDPH a v § 15 odst. 1 a 2 slovenského ZDPH. Pokud je příjemcem služby neuvedené ve výjimkách ze základního pravidla osoba povinná k dani, je nutné při stanovení místa plnění v těchto případech respektovat základní pravidlo upravené v § 9 odst. 1 ZDPH. Podle cit. ustanovení je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo, popř. je to místo, kde je umístěna provozovna příjemce služby, pokud je posuzovaná služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, která je v pozici příjemce služby. Obdobně je místo plnění u těchto služeb určeno i podle slovenského ZDPH (§ 15 ods. 1). V případě, že je příjemcem služby neuvedené ve výjimkách ze základního pravidla osoba nepovinná k dani, určí se místo plnění při poskytnutí takové služby podle § 9 odst. 2 ZDPH, tj. podle sídla nebo místa podnikání, popř. umístnění provozovny poskytovatele služby. Obdobně je místo plnění u těchto služeb určeno i podle slovenského ZDPH (§ 15 ods. 2).

Do kategorie služeb, u kterých se místo plnění určí vždy na Slovensku, bez ohledu na skutečnost, jaký subjekt je v postavení příjemce plnění, patří zejména:

 • služby vztahující se k nemovité věci umístěné na Slovensku, u kterých se podle § 10 českého ZDPH stanoví místo plnění podle umístění nemovité věci. Podle umístění nemovitosti je místo plnění při poskytnutí shodných služeb vymezeno v § 16 ods. 1 slovenského ZDPH. Do kategorie služeb vztahujících se nemovité věci patří kromě stavebních prací a dalších služeb vztahujících se k nemovité věci i služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací a služby, které mají charakter udělení práv na užívání nemovité věci, služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru. Podle § 10 českého ZDPH a podle § 16 ods. 1 slovenského ZDPH je místem plnění u takto poskytovaných služeb místo, kde se nemovitá věc nachází,

 • krátkodobý nájem dopravního prostředku. Krátkodobým nájmem dopravního prostředku se pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku rozumí podle § 10d českého ZDPH nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní. Místem plnění je podle § 10d odst. 1 českého ZDPH místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá. Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je podle § 16 ods. 2 slovenského ZDPH místo, kde je pronajatý dopravní prostředek předán fyzicky k dispozici zákazníkovi (nájemci),

 • služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy; místem plnění u takto poskytnutých služeb je podle § 10b odst. 1 písm. a) a b) českého ZDPH místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací nebo podobné akce, tj. Slovensko, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo se jedná o službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby a také služby organizátora této akce, pokud se jedná o akce uskutečňované na Slovensku pro osobu nepovinnou k dani (obdobně je místo plnění u těchto služeb vymezeno v § 16 ods. 3 slovenského ZDPH),

 • služby stravovací. Podle § 10c odst. 1 českého ZDPH je místem plnění při poskytnutí stravovací služby místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Podle § 16 ods. 10 slovenského ZDPH je místem plnění při poskytnutí restauračních a stravovacích služeb místo, kde jsou tyto služby fyzicky poskytnuty. V případě poskytování těchto služeb na území Slovenska je místem plnění Slovensko.

Místo plnění se určí na Slovensku i v případě dodání zboží včetně jeho instalace nebo montáže, pokud je instalace nebo montáž takto dodaného zboží realizována na Slovensku [odst. 3 českého ZDPH a § 13 ods. 1 písm. b) slovenského ZDPH].

Z úpravy obsažené v § 10, 10b, 10c a § 10b českého ZDPH a z § 16 ods. 1, 2, 3 a 10 slovenského ZDPH vyplývá, že pro určení místa plnění u uvedených služeb a v případech dodání zboží s instalací nebo montáží se podle českého i slovenského ZDPH použijí shodná pravidla. Služby, u kterých se místo plnění určí podle základního pravidla.

Do kategorie služeb neuvedených ve výjimkách ze základního pravidla, tj. služeb neuvedených v § 10, § 10a až § 10d a § 10k českého ZDPH (§ 16 slovenského ZDPH), pokud se jedná o služby poskytované osobě povinné k dani, patří např. tyto služby:

 • přeprava zboží,

 • služby související s přepravou zboží,

 • práce na movité věci a oceňování movité věci,

 • reklamní služby,

 • převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,

 • poskytnutí pracovní síly,

 • telekomunikační služby,

 • rozhlasové a televizní vysílání,

 • elektronické služby,

 • poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní a jiné podobné služby, zpracování dat, poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby.

U výše uvedených služeb a dalších služeb neuvedených ve výjimkách vymezených v § 10, § 10a až 10d a § 10k českého ZDPH a poskytovaných osobě povinné k dani se místo plnění určí vždy podle § 9 odst. 1 ZDPH a v souhrnném hlášení se tyto služby uvádějí pouze v případě, že se jedná o služby s místem plnění v jiném členském státě a za předpokladu, že příjemcem takové služby je osoba registrovaná k DPH na Slovensku a v souvislosti s přijetím takové služby jí vznikne povinnost přiznat daň.

Příklad

Česká poradenská firma, plátce, poskytla v měsíci dubnu 2014 poradenské služby slovenskému podnikateli, který dosud není registrován k DPH. Jednání ve věci poradenství proběhlo v ČR. Místem plnění je podle § 9 odst. 1 ZDPH místo, kde má příjemce služby, osoba povinná k dani se sídlem na Slovensku, sídlo, a to je v daném případě na Slovensku. Povinnost přiznat daň u takto poskytnuté služby českému plátci, který poradenské služby poskytl, v tomto případě nevznikne. Skutečnost, že příjemce poskytnuté služby není dosud registrován k DPH, není pro posouzení místa plnění důležitá. Příjemce služby, slovenský podnikatel, je povinen na Slovensku přiznat daň z takto přijaté služby.

Příklad

Česká reklamní firma, plátce, zajišťuje v dubnu 2014 inzerci ve vybraných českých denících pro slovenskou firmu, registrovanou k DPH na Slovensku, která má v ČR zřízenou provozovnu. Reklamní služba je poskytována pro slovenskou společnost, není určena k využití pro její provozovnu umístěnou v tuzemsku. Místem plnění je podle § 9 odst. 1 ZDPH sídlo příjemce služby, které se nachází v Bratislavě. Povinnost přiznat daň u takto poskytnuté služby s ohledem na místo plnění určené podle § 9 odst. 1 ZDPH(§ 15 ods. 1 slovenského ZDPH) české reklamní firmě nevznikne ani v ČR, ani na Slovensku. V tomto případě dojde k přenesení daňové povinnosti na příjemce služby. Skutečnost, že příjemce služby má v ČR provozovnu, pokud předmětná služba není určena k využití pro tuto provozovnu, není pro posouzení místa plnění důležitá. Česká reklamní firma uvede údaje o takto poskytnuté reklamní službě v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období duben 2014 v ř. 21 a současně uvede údaje o poskytnuté službě i v souhrnném hlášení s kódem plnění „3”.

Příklad

Česká stavební firma, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, dokončila v měsíci v dubnu 2014 stavební práce realizované na základě smlouvy o dílo. Stavební práce byly provedeny v sídle slovenské firmy registrované k DPH na Slovensku. Místem plnění je podle § 10 ZDPH místo, kde se nemovitá věc nachází, tj. v daném případě na Slovensku. Povinnost přiznat daň u takto poskytnuté služby s ohledem na místo plnění určené podle § 10 ZDPH(§ 16 ods. 1 slovenského ZDPH) české stavební firmě nevznikne ani v ČR, ani na Slovensku. I v tomto případě dojde k přenesení daňové povinnosti na příjemce služby. Česká stavební firma uvede údaje o poskytnutých stavebních pracích v daňovém přiznání za zdaňovací období duben 2014 v ř. 26. V souhrnném hlášení údaje o poskytnuté službě český plátce neuvádí, protože místo plnění u těchto služeb nebylo stanoveno podle základního pravidla, tj. podle § 9 odst. 1 ZDPH, ale podle pravidla vymezeného v § 10 českého ZDPH.

Daňový režim při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku

Daňový režim při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku a při dodání zboží s instalací nebo montáže na Slovensku je vázán na určení místa plnění u takto poskytovaných služeb nebo dodávaného zboží. Pokud je místo plnění určeno na Slovensku, není již důležité, kdo je v postavení příjemce služby, pokud se týče vyhodnocení skutečnosti, kde vzniká povinnost přiznat daň. Pokud bude výše uvedené služba s místem plnění na Slovensku nebo dodání zboží s instalací nebo montáží na Slovensku realizovat český plátce ve prospěch jiného českého plátce, vzniká povinnost přiznat DPH z takto poskytnuté služby na Slovensku. Osoba, které povinnost přiznat DPH na Slovensku vznikne, je povinna při splnění této povinnosti respektovat slovenský zákon o DPH. Z pohledu českého plátce jako poskytovatele služby nebo dodavatele zboží s instalací nebo montáží realizovanou na Slovensku se vždy bude jednat o plnění s místem plnění na Slovensku, tj. mimo tuzemsko (ČR). V těchto případech se jedná o poskytnutí služby nebo dodání zboží, které nepodléhá české DPH, ale plátce je povinen takto poskytnutou službu, popř. dodání zboží s instalací nebo montáží na Slovensku uvést v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období (§ 24a českého ZDPH). Kromě zaevidování údajů o takto poskytnuté službě (popř. dodání zboží včetně instalace nebo montáže) v daňové evidenci pro účely DPH a jejich zahrnutí do daňového přiznání je český plátce povinen vystavit příjemci plnění daňový doklad s náležitostmi vymezenými v § 29 českého ZDPH, pokud je v pozici příjemce plnění s místem plnění na Slovensku subjekt, kterému vznikne v souvislosti s přijetím takového plnění povinnost přiznat daň. V tom případě by měl zmíněný daňový doklad obsahovat mimo jiné i údaj „daň odvede zákazník”. Pokud však při poskytnutí plnění s místem plnění na Slovensku, kde je určeno místo plnění, vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň na Slovensku poskytovateli plnění a v tomto postavení je český plátce, je český plátce povinen vystavit příjemci služby fakturu podle pravidel vymezených slovenským zákonem o DPH (§ 71 až 75 slovenského ZDPH). Odpověď na otázku, kdo je při poskytnutí plnění s místem plnění na Slovensku povinen přiznat a zaplatit na Slovensku příslušnou DPH, je nutné hledat v příslušných ustanoveních slovenského ZDPH.

Poskytování služeb s místem plnění na Slovensku mezi českými plátci

V zásadě se český plátce jako poskytovatel plnění s místem plnění na Slovensku ve prospěch jiného českého plátce (v rámci tzv. subdodávky) může dostat do dvou situací. Při poskytnutí plnění s místem plnění na Slovensku poskytovaných českým plátcem jinému českému plátci, který je v pozici příjemce služby a z pohledu slovenského zákona se považuje za „zahraniční osobu” (§ 5 ods. 1 slovenského ZDPH) může dojít při splnění zákonných podmínek upravených ve slovenském ZDPH k přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce služby. Tento princip je označován v praxi jako „reverse charge” princip a uplatňuje se v návaznosti na stanovení místa plnění a postavení příjemce služby. Tato situace může nastat podle současně platné právní úpravy pouze v případě, že příjemce služby, tj. subjekt se sídlem v ČR, má na Slovensku provozovnu. V opačném případě povinnost přiznat a zaplatit DPH na Slovensku vznikne českému plátci, který je v postavení poskytovatele plnění s místem plnění na Slovensku.

Z úpravy obsažené v § 69 ods. 2 slovenského ZDPH jednoznačně vyplývá, že osoba povinná k dani (tj. např. český plátce), která je v postavení příjemce plnění, je povinná u služeb podle § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 slovenského ZDPH a při dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění na Slovensku, pokud tato plnění poskytla zahraniční osoba (tj. např. jiný český plátce) povinna zaplatit daň na Slovensku, avšak pouze v případě, že má na Slovensku sídlo, místo podnikání, provozovnu nebo bydliště. Pokud je v postavení příjemce plnění s místem plnění na Slovensku český plátce, který nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání, provozovnu ani bydliště, povinnost přiznat daň při poskytnutí takového plnění mu nevznikne. Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že příjemce plnění s místem plnění na Slovensku, je na

Nahrávám...
Nahrávám...