dnes je 18.6.2024

Input:

Smluvní vztahy a DPH

27.11.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

Smluvní vztahy a DPH

Dagmar Masná

Posouzení zdanitelného plnění pro účely aplikace zákona o dani z přidané hodnoty v řadě případů vychází z uzavřených smluv, ať již jde o smlouvy, kterých se ZDPH přímo dovolává, nebo o smlouvy, na jejichž základě vznikl určitý vztah, a tím i zdanitelné plnění či plnění osvobozené od daně.

V tomto hesle upozorňujeme na možná úskalí a uvádíme praktické návody, jak postupovat u jednotlivých typů smluv; odkazujeme přitom na příslušný předpis, který je upravuje. Jedná se o situace, kdy u plnění s místem plnění v tuzemsku, kterému nepředcházela žádná platba, vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Kupní smlouva

Nejvíce využívanou smlouvou v podnikatelském prostředí je kupní smlouva, jejíž uzavření upravují §§ 409 až 470 ObchZ a §§ 588 až 627 ObčZ. Uzavřením této smlouvy se na jedné straně prodávající zavazuje dodat věc kupujícímu a převést na něj vlastnické právo, na druhé straně se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu.

Kupní smlouva nemá předepsanou písemnou formu, ale pro dodavatelsko-odběratelský vztah i pro daňové řízení je její písemné vyhotovení výhodnější.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v § 21 ZDPH, ve kterém je uvedeno několik variant:

  • prodej zboží,

  • prodej (převod) nemovitostí,

  • dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu,

  • prodej při dražbě,

  • právo užívat věc nájemcem, je-li ze smlouvy zřejmé, že nájemce je povinen odkoupit předmět nájmu.

Prodej zboží

Při prodeji zboží podle kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den dodání. Dnem dodání je pak den uvedený ve smlouvě nebo podle §§ 412 a 413 ObchZ den, kdy bylo zboží předáno prvnímu přepravci, nebo den, kdy bylo kupujícímu umožněno se zbožím nakládat v místě, o kterém obě strany věděly, nebo den, kdy bylo kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě sídla nebo podnikání prodávajícího, nebo kterýkoliv den dodání spadající do sjednané lhůty dodání. Je-li den dodání ve smlouvě určen a dodržen, nejsou v praxi se stanovením dne uskutečnění zdanitelného plnění vážnější problémy. Ty nastanou v případech, kdy z jakéhokoliv důvodu není dodací lhůta dodržena.

Existuje-li písemná smlouva, pak skutečný den dodání lze upřesnit v písemném dodatku ke smlouvě. Není-li smlouva písemná, pak je pro účely daňového řízení nutné den uskutečnění zdanitelného plnění prokázat. Prokazovat skutečnosti lze např. dodacím listem, zaúčtováním prodeje, přepravním dokladem apod.

Společnost Alfa uzavřela dne 15. října kupní smlouvu se společností Beta na dodávku zboží. V kupní smlouvě je uvedeno, že zboží bude dodáno nejpozději do 15. listopadu při osobním převzetí kupujícím v místě jeho podnikání.

Společnost Alfa však zboží dodala již 31. října. Protože vycházela z kupní smlouvy, vystavila daňový doklad s datem 15. listopadu a daň uvedla do daňového přiznání za měsíc listopad.

Správce daně však při kontrole zhodnotil smlouvu tak, že datum 15. listopadu je nejzazší den pro dodání, a současně vycházel ze stavu skutečného, který si ověřil podle dodacích listů, data vyskladnění, data provedení dopravy a data proúčtování obchodního případu, a určil jako den uskutečnění zdanitelného plnění skutečný den dodání 31. října s tím, že společnost Alfa tuto daňovou povinnost vykázala opožděně.

Pan Nový je truhlář a kromě vlastních výrobků kompletuje vybavení interiérů. Na základě ústního jednání dohodl se svým odběratelem dodání celkového vybavení pro jeho kanceláře s tím, že soubor zkompletuje a předá přepravci, kterého zajistí. Zboží připravil k přepravě 29. října a dne 1. listopadu předal zboží přepravci. Současně vystavil pro odběratele daňový doklad, ve kterém jako den uskutečnění zdanitelného plnění uvedl den ukončení kompletace 29. října. Odběratel s tímto dnem uvedeným na daňovém dokladu nesouhlasil, protože obdržel od přepravce doklad o přepravě dne 1. listopadu, požadoval opravu, kterou pan Nový po nahlédnutí do zákona o DPH správně provedl.

Občanský zákoník

V ostatních případech prodeje zboží, tj. na základě kupní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí zboží.

Všechny výše uvedené zásady platí i v případě prodeje na splátky, který nelze zaměňovat se zásadami finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud z uzavřené smlouvy vyplývá, že nájemce je oprávněn po ukončení nájmu pronajímanou věc odkoupit.

Pro prodej zboží platí kromě dne dodání také ustanovení § 21 odst. 10 a 11 ZDPH týkající se dílčího či opakovaného plnění, neboť v praxi se takové případy dodávek běžně vyskytují (např. každodenní dodávky pečiva, mléka nebo dílčí dodávky určitého komplexu zařízení apod.).

Je-li zboží prodáváno ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den příklepu.

Místo plnění se řídí podle § 7 ZDPH.

Prodej (převod) nemovitostí

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je podle § 21 odst. 4 ZDPH den předání nemovitosti nabyvateli do užívání, nejpozději však den, kdy je prodávajícímu doručena listina, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

Dnem uskutečnění může být také den zápisu změny vlastnického práva. To platí i v případě, je-li nemovitost prodávána ve veřejné dražbě.

Pokud se však nemovitost převádí na základě smlouvy o finančním pronájmu, ve které je uvedena povinnost nájemce nemovitost odkoupit, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitost nájemcem.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je tedy stanoven v zákoně samostatně, i když se "prodej" uskutečňuje samozřejmě také na základě kupní smlouvy.

Kupní smlouva o prodeji nemovitosti byla uzavřena 10. srpna a dne 20. srpna byl podán návrh na zápis do katastru nemovitostí. Po provedeném doplnění byly zapsány účinky vkladu s datem 20. srpna, ale listina o zápisu byla doručena 11. listopadu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 11. listopad.

Od 1. ledna 2009 však platí nová výše uvedená pravidla. Kdyby kupující nemovitost převzal již dne 10. srpna a začal ji užívat, byl by tento den dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Den uskutečnění zdanitelného plnění spočívající v zápisu změny vlastnického práva provedeného podle zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem platí pro případy, je-li prodávána nemovitost, která se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Místo plnění je stanoveno v § 10 odst. 1 ZDPH s tím, že je jím místo, kde se nemovitost nachází.

Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu

Pro dodavatele je dnem uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21 odst. 6 písm. b) ZDPH den odečtu z měřicího zařízení, nebo den skutečného zjištění spotřeby.

Pokud odběratel sleduje, který den byl u něj proveden odečet z měřicích zařízení, a porovná jej s dnem uskutečnění zdanitelného plnění uvedeným na daňovém dokladu, je pravděpodobné, že se tato data nebudou shodovat, protože dodavatel na daňovém dokladu uvede den, ve kterém zjistil skutečnou spotřebu na základě zpracování údajů.

Smlouva o prodeji podniku nebo jeho části

Tato smlouva je upravena v §§ 476 až 488a ObchZ a je vlastně zvláštním typem kupní smlouvy. Jejím uzavřením se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k věcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku, kupující se pak zavazuje převzít závazky související s podnikem a zaplatit kupní cenu. V případě kupujícího to znamená, že na něj přecházejí všechna práva, např. právo využívat obchodní jméno či ochrannou známku, ale také závazky či povinnosti, které vyplývají z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům prodávaného podniku. Pro smlouvu o prodeji podniku je stanovena písemná forma.

Podnik je charakterizován jako souhrn věcí, práv a majetkových hodnot, v případě jeho části musí jít o samostatnou část, o níž je také odděleně účtováno.

Protože uvedená ustanovení zákona nestanoví, že při prodeji podniku musí být uzavřena pouze tato smlouva, vyskytují se i případy, kdy je na prodej podniku uzavíráno několik smluv, např. jednotlivě na prodej nemovitostí, movitých věcí, převod práv a převod závazků a pohledávek.

Prodej podniku se nepovažuje za dodání zboží ani převod nemovitostí; zákon o DPH však dává kupujícímu povinnost, pokud není plátcem daně, podat přihlášku k registraci za plátce nejpozději do dne nabytí majetku.

V praxi bývá někdy s prodejem podniku zaměňován prodej některých nesamostatných částí, např. odprodej budovy nebo odprodej vybavení jedné provozovny. Takovýto prodej není prodejem podniku a jeho zdanění podléhá obecným zásadám.

Smlouva o dílo

Je upravena v §§ 536 až 565 ObchZ a §§ 631 až 656 ObčZ. V takovéto smlouvě se zhotovitel zavazuje provést dílo za sjednanou cenu na své nebezpečí, řádně a v dohodnuté době. Objednatel se pak zavazuje provedené dílo převzít a uhradit jeho cenu. Je-li smlouva uzavřena podle obchodního zákoníku, nemusí mít písemnou formu. V případě uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, a nejde-li o zhotovení díla na počkání, musí však zhotovitel vydat objednateli písemný doklad, a to alespoň takový, ve kterém bude potvrzen předmět, rozsah, množství, cena a doba zhotovení.

"Dílo" je obecně definováno jako hmotně uchopitelný výsledek činnosti. Je jím zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby, může mít charakter prací či výkonů.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven v § 21 odst. 6 písm. a) ZDPH jako den předání a převzetí díla.

Není-li dílo dodáno jako celek, ale objednateli jsou poskytována jednotlivá dílčí plnění, která se považují za samostatná plnění, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den uvedený ve smlouvě nebo den předání a převzetí části díla.

V praxi jsou velmi často

Nahrávám...
Nahrávám...