dnes je 25.6.2024

Input:

Souvislý příklad sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období 2014

24.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2015.0506.3
Souvislý příklad sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období 2014

Ing. Martin Gorčík

VYŠLO V ČÍSLE 5-6/2015

Příklad

Následující příklad je pouze názornou ukázkou sestavení přiznání (DAP) k DPPO za zdaňovací období roku 2014. Neklade si za cíl (a vzhledem ke svému rozsahu ani nemůže) postihnout problematiku ZDP a jeho vliv na výpočet daňové povinnosti v celé jeho šíři, nýbrž poskytnout náhled na vyplnění formuláře daňového přiznání MFin 5404 aktuálně platného vzoru č. 25 (dále DAP). Příklad je sestaven pro poplatníka, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě poplatníka s odlišným typem zdaňovacího období je nutno některé body příkladu náležitě upravit.

Převažujícím předmětem činnosti obchodní korporace Daňová spol. s r.o., se sídlem U Příjmů 1, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678 (dále jen obchodní korporace) je silniční nákladní doprava a opravy a údržba motorových vozidel.

Celkové výnosy obchodní korporace zaúčtované v účtové třídě 6 činí 16 760 000 Kč. Celkové náklady zaúčtované v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 činí 14 290 000 Kč. Obchodní korporace má 30 zaměstnanců (průměrný přepočtený stav). Účetním i zdaňovacím obdobím obchodní korporace je kalendářní rok. Přiznání k dani z příjmů zpracovává a předkládá sama, povinnost auditu účetní závěrky obchodní korporace (vzhledem k nepřekročení kriterií stanovených § 20 ZoÚ za účetní období aktuální a bezprostředně předcházející) nevznikla.

Skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti a jejich vliv na přiznání k dani z příjmů zjištěné obchodní korporací jsou patrny z následujícího přehledu:

Text příkladu   Částka   Č. ř.DAP  
Výsledek hospodaření (VH) před zdaněním – rozdíl mezi výnosy obchodní korporace zaúčtovanými v účtové třídě 6 a celkovými náklady zaúčtovanými v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 (s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů) činí 2 470 000 Kč.
Na ř. 10 uvádí poplatníci DPPO VH před zdaněním vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků – účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které jsou podnikateli, je za výsledek hospodaření před zdaněním považován rozdíl výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59, účtové třídy 5, s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.
 
2 470 000   10  
1. Obchodní korporace ve zdaňovacím období roku 2014 obdržela na základě pravomocně ukončeného dědického řízení částku ve výši 200 000 Kč. V této souvislosti bude třeba vyřešit otázku, jakým způsobem bude s takto získanou částkou daňově naloženo.
S účinností od 1.1.2014 jsou nově předmětem daně podle ZDP příjmy z bezúplatného plnění. Mezi zmíněné bezúplatné příjmy či plnění patří mj. i bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Tento bezúplatný příjem v podobě nabytého dědictví je sice pro obchodní korporaci předmětem daně, avšak tento nebude zdaněn, nýbrž bude od daně z příjmů osvobozen podle ustanovení § 19b odst. 1 písm. a) ZDP.
 
200 000   109  
2. Obchodní korporace dne 13.1.2013 zaúčtovala ve prospěch zdanitelných výnosů pohledávku ve jmenovité hodnotě 350 000 Kč vzniklou z titulu poskytnutí služby. Tato pohledávka byla splatná 15.2.2013. Ve věci této pohledávky nebylo zahájeno soudní, rozhodčí ani správní řízení. Ve zdaňovacím období započatém v r. 2014 přikročila obchodní korporace k tvorbě zákonné opravné položky podle § 8a ZoR, a to ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, tj. ve výši 175 000 Kč.
Postup obchodní korporace nebyl v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoR"), neboť se jedná o pohledávku vzniklou a splatnou v roce 2013. Poplatník je tedy v tomto případě povinen postupovat podle znění ZoR, účinného do 31.12.2013. Obchodní korporace ve věci této pohledávky nezahájila soudní, rozhodčí ani správní řízení, tj. nenaplnila podmínku pro tvorbu opravné položky podle § 8a ZoR, ve znění účinném do 31.12.2013, neboť rozvahová hodnota předmětné pohledávky při vzniku přesáhla hranici 200 000 Kč. Za těchto okolností nelze tvorbu opravné položky považovat za daňové účinnou a obchodní korporace bude povinna navýšit výsledek hospodaření na řádku 40 daňového přiznání za zdaňovací období roku 2014.
 
175 000   40+ tab A  
3. Obchodní korporace uhradila členský příspěvek Hospodářské komoře České republiky ve výši 5 000 Kč. Uvedený výdaj byl zaúčtován na vrub účtu účtové skupiny "51 – Služby".
Uskutečněný výdaj v podobě členského příspěvku uhrazenému ve prospěch Hospodářské nebo Agrární komory České republiky je s účinností od 1.1.2014 plně daňově uznatelný bez hodnotového limitu tak, jak je stanoveno v § 24 odst. 2 písm. d) ZDP.
 
  Bez úpravy v DAP  
4. Obchodní korporace se podílí na základním kapitálu dceřiné společnosti Dceřinka s.r.o., a to již od roku 2012. Nabývací cena podílu byla ve výši 200 000 Kč. V daném zdaňovacím období roku 2014 obchodní korporace přikročila k převodu tohoto podílu za částku ve výši 300 000 Kč. Příjem z převodu předmětného podílu ve výši 300 000 Kč byl zaúčtován ve prospěch finančních výnosů. Obchodní korporace do nákladů zaúčtovala pořizovací cenu podílu, resp. nabývací cenu majetkové účasti ve výši 200 000 Kč.
Obchodní korporace je mateřskou společností, neboť splňuje podmínky stanovené § 19 odst. 3 písm. b) ZDP (právní forma s.r.o., držba podílu alespoň 10 % po dobu 12 měsíců nepřetržitě). Obchodní korporace Dceřinka s.r.o. je dle § 19 odst. 3 písm. c) ZDP považována za společnost dceřinou. V daném případě bude aplikováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 2 ZDP, dle kterého jsou od daně osvobozeny příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi – daňovému rezidentovi nebo obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie.
Na základě tohoto ustanovení tedy bude u obchodní korporace osvobozen od daně příjem z převodu předmětného podílu ve výši 300 000 Kč, neboť byly splněny veškeré podmínky dané shora uvedenými ustanoveními. Současně však s ohledem na ustanovení § 19 odst. 9 ZDP musí být z daňově účinných nákladů vyloučena nabývací cenu předmětného podílu, která v daném případě činí  200 000 Kč.
 
200 000
300 000
 
40
110  
5. Obchodní korporace poskytla studentovi vysoké školy v daném zdaňovacím období roku 2014 motivační příspěvek, když podle smlouvy uhradila výdaje související se studiem vždy za kalendářní měsíc ve výši 10 000 Kč.
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP zakládá daňovou účinnost motivačního příspěvku. Motivační příspěvek je možno poskytnout na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to s účinností od 1.1.2014 do výše 5 000 Kč měsíčně na žáka, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně. Motivačním příspěvkem se pro účely ZDP rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních předpisů. Obchodní korporace v daném případě naplnila veškeré věcné i hodnotové podmínky pro zahrnutí poskytnutého motivačního příspěvku do daňových nákladů, tzn., že celkově vyplacená částka ve výši 120 000 Kč je plně daňově uznatelná. Pro úplnost lze dodat, že pokud by ke stejné situaci došlo v roce 2013, pak by obchodní korporace byla povinna navýšit výsledek hospodaření o částku ve výši 60 000 Kč, neboť měsíční limit pro motivační příspěvek studentovi vysoké školy byl pouze ve výši 5 000 Kč.
 
  Bez úpravy v DAP  
6. Obchodní korporace zakoupila v daném zdaňovacím období pro své zaměstnance vstupenky na divadelní představení, a to v částce 150 000 Kč.
Pro obchodní korporaci výdaje vynaložené na nákup vstupenek na divadelní představení nejsou daňově účinné, a to s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP bodu 1. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nelze za daňově účinné výdaje považovat mj. nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní pořady.
 
150 000   40+tab. A  
7. Obchodní korporace poskytla nemocnici bezúplatné plnění v podobě finančního daru na vybavení nového katetrizačního sálu, a to ve výši 100 000 Kč. Poukázaná částka 100 000 Kč byla zaúčtována na účet skupiny "54 – Jiné provozní náklady".
Poskytnutí daru představuje daňově neúčinný výdaj dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, avšak byla splněna podmínka pro uplatnění bezúplatného plnění v podobě daru jako položky snižující základ daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 ZDP. Především byl dar poskytnut právnické osobě – nemocnici na vybavení nového katetrizačního sálu, tj. na účely zdravotnické tak, jak předpokládá ustanovení § 20 odst. 8 ZDP. Dále obchodní korporace splnila limitní požadavky, tzn., že byla překročena minimální částka poskytnutého daru ve výši 2 000 Kč. Jako položku snižující základ daně lze tento výdaj s účinností od 1.1.2014 uplatnit maximálně do výše 10 % základu daně sníženého o odčitatelné položky podle § 34 ZDP. To tedy znamená, že jako položku snižující základ daně lze uplatnit částku pouze ve výši 32 280 Kč.
 
100 000
32 280
 
40 +tab. A
260 + tab. G
ř. 1  
8. Obchodní korporace vynaložila v daném zdaňovacím období výdaje na pohoštění a občerstvení ve prospěch obchodních partnerů v celkové výši 230 000 Kč. Tyto výdaje byly zaúčtovány na vrub nákladového účtu "518 – Služby".
Předmětné výdaje za pohoštění a občerstvení obchodních partnerů však nelze považovat za daňově účinné s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nejsou daňově uznatelné mj. výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.
 
230 000   40 + tab. A  
9. Obchodní korporace u jednoho osobního automobilu uplatnila paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem. Skutečné náklady na pohonné hmoty u tohoto vozidla zaúčtované na vrub nákladového účtu účtové skupiny "50 – Spotřebované nákupy" činí 10 000 Kč. Náklady na parkovné bylo u tohoto vozidla zaúčtováno na účtech účtové skupiny "51 – Služby" v celkové částce 1 800 Kč.  Další související náklady spojené s provozem tohoto vozidla (odpisy, opravy, údržba, pneumatiky, silniční daň, olej, chladicí kapalina apod.) činí 50 000 Kč. Pro úplnost je třeba dodat, že předmětné vozidlo nebylo přenecháno ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě a v celém zdaňovacím období bylo používáno k podnikatelské činnosti obchodní korporace.
Obchodní korporace uplatňuje v daném zdaňovacím období paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Tento paušální výdaj činí 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu. Obchodní korporace tedy naplnila výše uvedené zákonné podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu u předmětného vozidla, tzn., že mimoúčetně si sníží výsledek hospodaření o částku ve výši 60 000 Kč. Současně je však povinna navýšit výsledek hospodaření o částku ve výši 11 800 Kč představující výdaje za skutečně spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovních cestách příslušející tomuto vozidlu. Tato povinnost poplatníka vyplývá z ustanovení § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.
 
11 800
60 000
 
40 + tab. A
162
 
10. Obchodní korporace v daném zdaňovacím období obdržela bezúplatné plnění v podobě peněžitého daru ve výši 300 000 Kč. Tento přijatý dar byl zaúčtován rozvahově a není použit k podnikatelské činnosti.
Přijatá bezúplatná plnění v podobě daru jsou u obchodních korporací s účinností od 1.1.2014 předmětem daně z příjmů. Vzhledem k tomu, že obchodní korporace účtovala o přijatém daru rozvahově, je povinna zvýšit výsledek hospodaření v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 16. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení je poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku.
 
300 000   30  
Nahrávám...
Nahrávám...