dnes je 15.7.2024

Input:

Společnost s ručením omezeným - daňová a účetní specifika - 2. část

29.7.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2015.16.3 Společnost s ručením omezeným – daňová a účetní specifika – 2. část

Ing. Vlasta Martišková

První část článku si můžete přečíst zde: Společnost s ručením omezeným (nová pravidla a rozdíly oproti dřívější úpravě) - 1. část.

Vznik společnosti

Kapitálová společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Vznikem společnosti nabývají společníci podíl na společnosti. Tato skutečnost je důležitá z hlediska osvobození příjmu z převodu obchodního podílu podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, kdy je příjem z převodu obchodního podílu uskutečněného po 5 letech od nabytí podílu osvobozen.

Ke dni vzniku společnost sestavuje zahajovací rozvahu a otevírá účty hlavní knihy.

Při založení společnosti je minimálně povinná výše vkladu stanovená ZOK, a to ve výši 1 Kč. Tímto je vytvořen základní kapitál společnosti, kterým rozumíme souhrn všech vkladů. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti.

Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se vkladatel zavázal vložit do společnosti za účelem nabytí účasti v ní. Vkladovou povinnost je možné splnit splacením v penězích nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (např. věcí movitých, nemovitých, pohledávek, užívacích práv, závodu apod.). Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby.

Před vznikem společnosti spravuje vklady zakladatel pověřený tím ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině (může to být společník nebo jednatel). U peněžitého vkladu může být správcem vkladu též banka, i když není zakladatelem.

V případě nepeněžitého vkladu musí být ocenění vkladu doloženo posudkem znalce vybraného ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu a hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo v prohlášení o převzetí vkladové povinnosti. Současně se zde uvede i popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění a částka.

Vkladatel účtující v soustavě podvojného účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, Českými účetními standardy pro podnikatele (č. 001 až 023), popřípadě Mezinárodními účetními standardy. Při vkladu majetku do obchodní společnosti vkladatelem, který vede podvojné účetnictví, dochází jak u právnické osoby, tak i fyzické osoby z účetního hlediska v podstatě k přeměně jednoho aktiva (předmětu vkladu) za aktivum jiné (podíl na kapitálové společnosti).

Vklady, jejich splacení a přechod vlastnického práva k nim na s.r.o.

Předmět vkladu   Forma splacení nebo vnesení   Den splacení nebo vnesení   Přechod vlastnického práva  
peněžité vklady   na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva zřízeném pro tuto společnost před jejím vznikem   připsání ve prospěch příslušného účtu   den vzniku společnosti  
věci movité   předáním věci (ledaže společenská smlouva určí jinak)   den předání, popřípadě odevzdání   den vzniku společnosti  
věci nemovité   předáním správci vkladu spolu s písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci   den předání   vkladem do katastru nemovitostí; pokud není nemovitá věc předmětem evidence dnem vzniku společnosti  
závod nebo jeho část   účinností smlouvy o vkladu   účinností smlouvy o vkladu   den vzniku společnosti; u nemovitých věcí, které jsou součástí závodu, vkladem do katastru nemovitostí  
pohledávka   účinností smlouvy o vkladu pohledávky   účinností smlouvy o vkladu pohledávky   den vzniku společnosti  
užívací a požívací právo   účinností smlouvy o vkladu   účinností smlouvy o vkladu   dnem vzniku společnosti; v případě povinnosti zápisu do rejstříku účinností tohoto zápisu (Úřad průmyslového vlastnictví)  
nehmotné věci   odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc a dokumentace, která zachycuje povahu a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu   účinností smlouvy o vkladu   den vzniku společnosti; v případě povinnosti zápisu do rejstříku účinností tohoto zápisu (Úřad průmyslového vlastnictví)  

Příklad
Příklad 1:

Pan Veselý a Nejedlý založili společnost s ručením omezeným VENE, s.r.o. Tato společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 15.5.2015. Výše základního kapitálu této společnosti činila ke dni zápisu 400 000 Kč.

Pan Veselý vlastní podíl ve výši 80 %, tj. 320 000 Kč, pan Nejedlý 20 %, tj. 80 000 Kč. Před zápisem do OR splatil pan Veselý svůj podíl na základním kapitálu v plné výši a pan Nejedlý v poloviční výši. Oba společníci splatili podíly v peněžní formě na běžný účet.

Řešení:

1. Kontrola splnění podmínky ohledně splacení vkladu

Pan Veselý splatil 320 000 Kč, tj. 100 % a pan Nejedlý 40 000 Kč, tj. 50 % celkového základního kapitálu. Oba splnili podmínku, že je splaceno alespoň 30 % peněžitého vkladu každého společníka.

2. Sestavení zahajovací rozvahy

Aktiva     Pasiva    
221 – Bankovní účty   360 000   411 – Základní kapitál   400 000  
353 – Pohledávky za upsaný ZK   40 000      
Součet aktiv   400 000   Součet pasiv   400 000  

3. Otevření účetních knih

Popis     MD   DAL  
Základní kapitál připadají na společníka A   320 000   701   411.1  
Základní kapitál připadají na společníka B   80 000   701   411.2  
Splacení vkladu společníka A   320 000   221   701  
Splacení vkladu společníka B   40 000   221   701  
Pohledávka za společníkem B   40 000   353.2   701  

Hodnota nepeněžního vkladu je vyšší než podíl na základním kapitálu

V případě, kdy hodnota nepeněžního vkladu, který je reálně oceněn znaleckým posudkem, je vyšší než podíl na základním kapitálu, musí společenská smlouva rozhodnout, jak bude naloženo s hodnotou vkladu.

Možnosti:

  • - vkladové ážio,
  • - tvorba rezervního fondu,
  • - vrácení rozdílu společníkovi.

Příklad
Příklad 2:

Ing. Kafková založila společnost Krása, s.r.o. Základní kapitál byl splacen v plné výši 200 000 Kč peněžitým vkladem na účet zřízený správcem vkladu. V souladu se společenskou smlouvou Ing. Kafková uhradila na účet příplatek

Nahrávám...
Nahrávám...