dnes je 22.5.2024

Input:

Stálá provozovna - závislý zástupce

9.9.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Stálá provozovna - závislý zástupce

Ing. Pavel Kyselák

Závislý zástupce podle ZDP

Tuzemský zákon o daních z příjmů obsahuje § 22 odst. 2, kde je definována stálá provozovna a také problematika závislého zástupce.

Princip

Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení nerezidentního poplatníka a má a obvykle zde vykonává oprávnění uzavírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že nerezidentní poplatník má stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba pro poplatníka na území ČR provádí.

Tato definice závislého zástupce se použije vždy vůči rezidentům z tzv. bezesmluvních států (například Monako, Lichtenštejnsko, Burundi, Seychely, Kuba, Chile, Andora, Libérie, Marshallovy ostrovy, Nauru, Vanuatu, Gibraltar).

Předmětné ustanovení § 22 odst. 2 ZDP už však neobsahuje problematiku tzv. "nezávislého zástupce“, kterou v návaznosti na definici "závislého zástupce“ vesměs obsahují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, čímž tak "redukují“ institut závislého zástupce na vyjmenované případy.

Jde o zastupování prostřednictvím makléře, generálního komisionáře nebo jiného nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají řádně v rámci své činnosti. Toto návazné doplnění tak vlastně z množiny závislého zástupce vylučuje osoby, jejichž "přímou živností“ je zastupování neurčitého počtu nezávislých subjektů, často pouze v jednotlivých případech.

Určitým východiskem pro rozlišení závislého a nezávislého zástupce podle současné definice v ZDP je termín "obvykle zde vykonává“. V krajních případech může totiž dojít k situaci, kdy např. v souvislosti s činností makléře, který zastupuje rezidenty z bezesmluvních států, vznikne na území ČR značný počet stálých provozoven.

Závislý zástupce podle smluv

Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, které má Česká republika dosud uzavřeny, se v článku "Stálá provozovna“ uvádějí speciální situace vzniku stálé provozovny na základě zastupování zahraničního podniku, kdy za uvedených podmínek zahraničnímu podniku vzniká na území druhého smluvního státu stálá provozovna. Uvedený princip existence stálé provozovny se nazývá "závislý zástupce“ či "závislý agent“. Problematiku si vysvětlíme na vzorovém příkladu smlouvy se Slovenskou republikou.

Smlouva se Slovenskem

Ve smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku ( Slovensko - smlouva o zamezení dvojího zdanění) se konkrétně v článku 5 - Stálá provozovna (odst. 5) uvádí následující.

Jestliže bez ohledu na ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku osoba - jiná než nezávislý zástupce, na kterého se vztahuje odst. 6 - jedná ve smluvním státě na účet podniku a má a obvykle používá oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku, má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem, které tato osoba provádí pro podnik, pokud činnosti této osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené v odst. 4, které, pokud by byly vykonávány prostřednictvím trvalého místa nebo zařízení k výkonu činnosti, by nezakládaly z tohoto trvalého místa nebo zařízení k výkonu činnosti stálou provozovnu podle ustanovení tohoto odstavce.

V citovaném ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění je přijata zásada, že i když zahraniční podnik nemá na území druhého smluvního státu trvalé zařízení pro podnikání (kancelář, továrnu, dílnu apod.), přesto mu v dané situaci vzniká na území druhého státu stálá provozovna.

A v takových případech má tento druhý stát právo na zdanění. V praxi je však stanovení daňového základu u tohoto typu stálé provozovny velmi problematické. Dílčí činností samotného zástupce nedosahuje zahraniční společnost přímých příjmů, ale jeho práce je pro ni prospěšná.

Princip závislosti

Osoby, jejichž činnost zakládá existenci stálé provozovny zahraniční společnosti, se nazývají závislí zástupci, ať už jsou zaměstnanci zahraničního podniku či nikoliv, pokud zároveň nespadají do množiny tzv. "nezávislých zástupců“.

Existenci stálé provozovny mohou svojí činností pro zahraniční podnik na území ČR založit jak samostatné fyzické osoby, tak i společnosti, přičemž nemusí být rezidentem státu, ve kterém jednají pro podnik, ani nemusí mít v tomto státě místo k výkonu činnosti. Musí být však splněny uvedené zvláštní podmínky.

Rozsah aktivity

Podle tohoto odstavce jde o osobu, která jedná na účet podniku a má a obvykle využívá plnou moc, která jí dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku.

Zapojení této osoby do podnikatelských aktivit zahraniční firmy musí být zvláštního rozsahu - dostatečného oprávnění (uzavírat smlouvy), čímž zavazuje účast zahraničního podniku k podnikatelské činnosti v ČR. Na druhé straně se předpokládá, že tato osoba využívá svého oprávnění opakovaně a systematicky, nikoliv pouze v jednotlivém - izolovaném případě.

Plná moc uzavírat smlouvy se musí týkat takové činnosti zahraniční firmy, která tvoří podstatnou část podnikání zahraniční firmy. Proto třeba do tohoto odstavce nepatří situace, kdy závislá osoba má plnou moc či oprávnění najímat další zaměstnance pro zahraniční podnik, aby pomáhali v aktivitě této závislé osoby ve prospěch zahraničního podniku.

Rovněž tak pouhé podávání informací v souvislosti s průběhem plnění kontraktu a k zajištění pokračování dobrého vztahu s podnikem není známkou závislosti.

Termín "uzavírání smluv“

Uváděný výraz "uzavírat smlouvy jménem podniku“ ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění je naplněn i v případech, kdy závislá osoba vede jednání o všech detailech smlouvy, která jsou pro zahraniční podnik závazná, a kdy je smlouva ve skutečnosti podepsána někým jiným ve druhém smluvním státě. Podstatné

Nahrávám...
Nahrávám...