dnes je 28.1.2023

Input:

Stravné a příspěvek na závodní stravování

7.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.51 Stravné a příspěvek na závodní stravování

Ing. Karel Janoušek, Ing. Dagmar Fitříková

Je-li zaměstnanec na tuzemské pracovní cestě trvající v kalendářním dni 5 a více hodin, má podle § 163 ZP zákonný nárok na stravné nejméně ve výši uvedené v § 163 odst. 1 ZP upravené pro příslušný rok prováděcí vyhláškou MPSV (pro rok 2015 viz § 2 a 3 vyhlášky č. 328/2014 Sb.). Přitom není důležité, zda se pracovní cesta uskutečnila v průběhu stanovené pracovní doby, anebo mimo tuto dobu. Příspěvek na závodní stravování poskytnutý zaměstnanci jakoukoliv formou (např. stravovací poukázky) nemá na stravné zcela žádný vliv.

Stravné představuje nárok na výplatu určité konkrétní finanční částky za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Stravné náleží zaměstnanci a zaměstnavatel je povinen částku odpovídající tomuto nároku zaměstnanci poskytnout. Stravné jako pojem se v zákoně o DPH nepoužívá.


Právní úprava

§ 2 ZDPH, § 13, § 14, § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

§ 163 a § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (dále jen zákoník práce),

§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4), a § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP a § 6 odst. 7 písm. a) ZDP

Příspěvek na závodní stravování

Podle § 236 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Příspěvek na závodní stravování je dobrovolné plnění zaměstnavatele vůči zaměstnancům, na které jim obecný nárok nevzniká.

Stravovací poukázky

Poskytování tzv. stravovacích poukázek je jednou z možností, jak řešit zajištění stravování zaměstnanců. Tyto poukázky jsou určeny jako platební prostředek ve vybrané síti restauračních nebo stravovacích zařízení a mají různou nominální hodnotu. Zaměstnanec hradí zaměstnavateli za poskytnuté stravovací poukázky zpravidla částku nižší než její nominální hodnota, pokud byl zaměstnavatelem poskytnut finanční příspěvek na závodní stravování. Jakou výši finančního příspěvku zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, je na jeho rozhodnutí.

Daňově uznatelné náklady

Je-li zaměstnavatel poplatníkem daně z příjmů, postupuje také podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4, ve kterém je uvedeno, že příspěvek na stravování lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad), pokud byl zaměstnanec přítomen v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny, a v případě, že zaměstnanci nevznikl v průběhu směny nárok na stravné podle zákoníku práce.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP jsou náhrady cestovních výdajů, a tedy i stravné, daňově uznatelným nákladem, a to ve výši, ve které je zaměstnavatel zaměstnanci poskytl. Pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytne zaměstnanci stravné vyšší, než je horní hranice rozpětí stravného uvedeného v § 176 odst. 1 ZP, upravené pro příslušný rok prováděcí vyhláškou MPSV (pro rok 2015 viz § 3 vyhlášky č. 328/2014 Sb.), je rozdíl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance [§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP] a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní

Nahrávám...
Nahrávám...