dnes je 26.9.2022

Input:

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

28.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.6
Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

Ing. Blanka Jindrová

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

V účtové skupině 55x se účtuje zejména o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervách a opravných položkách v provozní oblasti, komplexních nákladech příštích období, a to náklady časově rozlišené a narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

V našem účtovém rozvrhu máme ve skupině stanoveny tyto syntetické účty:

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních předpisů

554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek

559 – Tvorba a zúčtování účetních opravných položek

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představuje trvalé snížení jeho hodnoty. Zachycuje se formou odpisů v nákladech a zároveň prostřednictvím účtů 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Účetní jednotky by měly rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku podle odpisového plánu zachycenými na tomto účtu a daňovými odpisy, které jsou závazně stanovené v ZDP. U menších účetních jednotek, kde odpisy netvoří významnou položku provozních nákladů, se někdy užívají daňové odpisy i pro potřeby účetnictví.

Vymezení

Od 1. 1. 2014 se dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem rozumí účetně majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a výše ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

ZDP

Z hlediska ZDP se vymezení hmotného majetku nezměnilo. Jsou jím především samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok a budovy, domy, stavby bez ohledu na výši vstupní ceny.

Také vymezení nehmotného majetku se podle ZDP od 1. 1. 2014 nezměnilo. Majetek musel být nabyt úplatně, vkladem, darováním nebo při přeměně obchodní korporace, vlastní činností za účelem obchodování s tím, že doba použitelnosti je delší než 1 rok a vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč.

Technické zhodnocení

Dále je součástí hmotného a nehmotného majetku technické zhodnocení, kterým se podle § 47 odst. 3 PVZÚ od 1. 1. 2014 pro účely účetnictví rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku. To znamená, že pro technické zhodnocení použije účetní jednotka stejnou výši ocenění jako je limit pro majetek. Např. pro ocenění samostatných hmotných movitých věcí si účetní jednotka stanoví hranici od 50.000 Kč, pak stejný limit pro ocenění bude použit i pro technické zhodnocení těchto movitých předmětů.

V případě majetku vykazovaného jako stavby je ocenění vymezeno jako náklady, které dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby.

Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

V případě technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku z hlediska daně z příjmů nedošlo od 1. 1. 2014 k žádné novele.

Podle § 33 ZDP se technickým zhodnocením u hmotného majetku rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40.000 Kč. A u nehmotného majetku se podle § 32a ZDP technickým zhodnocením rozumí výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40.000 Kč. 

Může nastat situace, že stejný zásah do nehmotného majetku např. ve výši 45.000 Kč nebude účetně technickým zhodnocením, protože účetní jednotka má limit od 50.000 Kč, ale z hlediska ZDP se o technické zhodnocení již jedná a naopak.

Pozor na rozdíl ve vymezení technického zhodnocení nehmotného majetku podle účetních předpisů a daně z příjmů. Kromě odlišnosti ve vymezení hodnoty je rozdíl i v období, za které se technické zhodnocení posuzuje. V účetnictví se náklady vynaložené na technické zhodnocení posuzují za účetní období, v případě pojetí daňového jsou posuzovány za každý jednotlivý ukončený zásah do majetku samostatně. Může nastat situace, že stejný zásah do nehmotného majetku bude účetně technickým zhodnocením, ale z hlediska ZDP to bude pouze náklad.

Změněná a zvýšená vstupní cena

V průběhu užívání dlouhodobého majetku může dojít ke změně ocenění, a tím i odpisové základny. O změně ocenění hovoříme v souvislosti se změněnou vstupní cenou, kdy dochází ke zvýšení nebo snížení původní vstupní ceny z jiného důvodu, než je technické zhodnocení (vyřazení nebo zařazení předmětu do souboru, dodatečně zjištěné vedlejší náklady tvořící součást pořizovací ceny apod.) nebo o zvýšené vstupní ceně (zvýšené zůstatkové ceně) z důvodu technického zhodnocení. Chyby vznikající z nesprávného užití nebo záměny pojmů: oprava, údržba, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace apod., jsou uvedeny v  nákladech u účtu 511 Opravy a udržování.

Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci ze souboru (aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné věci) se ocenění majetku sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

Rozdělení majetku podle odpisů

Dlouhodobý majetek je z hlediska účetních odpisů rozdělen do následujících skupin:

 • dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (odpisy by měly být rozděleny na účetní, které si stanovuje účetní jednotka, a daňové v souladu s § 31 a 32 ZDP)

 • dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný účetně i daňově (účetní jednotky i daňové odpisy počítají důsledně na měsíce, pokud se neliší doba odpisování v účetnictví, vychází se z doby podle § 32a ZDP),

 • dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný účetně i daňově (např. pozemky, umělecká díla),

 • dlouhodobý hmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP jako hmotný majetek a jehož účetní odpisy jsou také daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 1,

 • dlouhodobý nehmotný majetek, který není podle § 32a odst. 2 ZDP považován za nehmotný majetek a u kterého se uplatňují jen účetní odpisy,

 • dlouhodobý finanční majetek, který se neodpisuje.

DHM odpisovaný účetně i daňově

a) Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný účetně i daňově

Odpisy je vhodné na analytických účtech rozdělit na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který je hmotným majetkem i podle ZDP a odpisy ostatního dlouhodobého majetku.

Pokud bude dlouhodobý hmotný majetek oceněn shodně pro účely účetní a daňové, musí být po skončení odpisování úhrnná výše odpisů stejná, tj. rovná se vstupní ceně, ale jiný může být jejich průběh.

V některých zákonem daných případech se může vstupní cena pro výpočet účetních a daňových odpisů lišit, např.:

 • u právního nástupce poplatníka (účetní jednotky), u obchodní korporace, u hmotného majetku nabytého vkladem společníka, který byl zahrnut v obchodním majetku vkladatele,

 • u bezplatného nabytí majetku získaného darem, bezúplatným převodem, zděděním,

 • u podnikatelů – fyzických osob musí být proveden časový test na pořízení majetku. V závislosti na době, která uplynula od pořízení (u nemovitostí je to 5 let a u movitých předmětů 1 rok), se užívá pro ocenění pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena,

 • při nabytí majetku "s výhradou vlastnictví",

 • při nesplacení půjčky zajištěné převodem práva se vlastníkem majetku stává věřitel a vstupní cenou majetku je podle § 29 odst. 1 písm. c) ZDP hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva k majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele.

Předměty odkoupené po ukončení nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku v případě, kdy nejsou dodrženy podmínky stanovené v § 24 odst. 4 nebo 5 ZDP lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které nebylo výdajem (nákladem) podle § 24 ZDP (v účetnictví však bude odpisováno ze skutečné pořizovací ceny). Podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP, pokud nebyly při bezprostředním odkoupení hmotného majetku po ukončení nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním leasingu dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5 ZDP, lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné a úplatu u finančního leasingu, které byly uhrazeny do data ukončení smlouvy a nebyly výdajem (nákladem) podle § 24 ZDP. V účetnictví však bude odpisováno ze skutečné pořizovací ceny.

Stanovení a výpočet účetních odpisů

Stanovení účetních odpisů je plně v pravomoci účetní jednotky. Musí však být upraveno vnitřním předpisem (směrnicí) – odpisovým plánem, na jehož podkladě je účetní odpisování majetku prováděno. Tento odpisový plán účetní jednotky sestavují (podle § 28 odst. 6 ZoÚ) a aktualizují podle průběhu používání majetku a podle změn v průběhu jeho používání.

Zbytková hodnota

V souladu s § 56 odst. 3 PVZÚ může účetní jednotka při konstrukci odpisového plánu s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky při odpisování majetku zohlednit i jeho předpokládanou zbytkovou hodnotu, tj. zdůvodnitelnou (kladnou) odhadovanou částku, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku (například prodejem), po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s jeho vyřazením.

Při tvorbě odpisového plánu musí být účetní jednotkou respektovány tyto zásady:

 • odpisovat lze maximálně do výše vstupní ceny majetku zachycené v účetnictví (do výše odpisové základny, z níž jsou odpisy počítány),

 • dlouhodobý majetek se odpisuje s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání,

 • doba účetního odpisování by neměla být výrazně odchylná od předpokládané doby upotřebitelnosti majetku,

 • postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období; pokud bude fyzické nebo morální opotřebení postupovat výrazně rychleji (příp. pomaleji) než byl předpoklad, je možné po inventarizaci zkrátit (prodloužit) dobu odpisování pro následující účetní období,

 • neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky, dlouhodobý finanční majetek; uvedený majetek je majetkem, který není používáním spotřebováván,

 • je nutno správně vymezit okamžik uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání, tj. vymezit okamžik, kdy jsou zabezpečeny všechny technické funkce potřebné k užívání majetku a splněny všechny povinnosti stanovené právními předpisy (např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými apod.).

I. Odpisy časové:

a) lineární,

b) zrychlené:

 • stupňovité odpisy,

 • metoda sumace čísel,

 • metoda zmenšujícího se základu,

 • metoda s přechodem na lineární odpisování,

c) progresivní odpisy.

II. Odpisy výkonové:

a) podle počtu výkonových hodin,

b) podle množství produkce.

III. Jiný způsob odpisování

Používá se např. pro odpisování dospělých zvířat a jejich skupin, goodwilu a oceňovacího rozdíl, apod.

Od roku 2012 je možné také využít metodu komponentního odpisování majetku podle § 56a PVZÚ. Tato metoda používaná v IAS/IFRS umožňuje, aby u vybraných složek majetku (staveb, bytů, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí) ty části majetku (jeho "komponenty"), které se svou dobou použitelnosti významně liší od jeho ostatních složek a hodnotově tvoří jeho významnou část, byly odpisovány samostatně. Cílem této techniky je dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení nákladů při výměně hlavních dílů majetku. Použité hlavní "náhradní" díly (komponenty) tak při jejich výměně nezatíží výsledek hospodaření jednorázově ale postupně.

Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci ze souboru (aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné věci) se ocenění majetku sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

Stanovení a výpočet odpisů podle ZDP (daňové odpisy)

Poplatník uplatňuje rovnoměrné (§ 31 ZDP) nebo zrychlené odpisování (§ 32 ZDP). Způsob odpisování pro každý nově pořízený hmotný majetek stanoví odpisovatel a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny.

Podle § 26 odst. 8 ZDP není poplatník povinen uplatnit odpisy, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 ZDP. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně.

Kdo může uplatnit odpisy hmotného majetku podle § 28 ZDP

Odpisy majetku může uplatnit pouze ten poplatník daně z příjmů, kterého ZDP považuje od 1. 1. 2014 za odpisovatele, tj. poplatník, který má především k hmotnému majetku vlastnické právo nebo je nástupnickou obchodní korporací zanikající či rozdělované obchodní korporace při přeměně (odpisován je hmotný majetek ve vlastnictví zanikající či rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni přeměny a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, jakož i hmotný majetek nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, který je převáděný na nástupnickou obchodní korporaci).

Hmotný majetek může odpisovat i jiná osoba než odpisovatel , např.

 • nájemce může odpisovat technické zhodnocení a jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. c) ZDP, a to za podmínky, že jsou tímto nájemcem hrazeny, uplatnění odpisů nájemcem je upraveno v písemné smlouvě a o vynaložené částky není vstupní cena zvýšena odpisovatelem hmotného majetku,

 • původní odpisovatel v případech, kdy došlo k převodu vlastnictví hmotného movitého majetku na věřitele v důsledku zajištění dluhu převodem práva (nutnou podmínkou pro možné uplatnění odpisu je uzavření smlouvy o výpůjčce předmětného majetku na dobu zajištění dluhu převodem práva),

 • pachtýř obchodního závodu, který má k odpisování písemný souhlas propachtovate.

Majetek vyloučený z odpisování

Některý majetek (uvedený v § 27 ZDP) je vyloučen z odpisování. Jedná se např. o pozemky, umělecká díla, bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40.000 Kč, hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, inventarizační přebytky hmotného majetku, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů, hmotný majetek, u něhož odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel, jde-li o pronajatý hmotný majetek či hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu apod.

Podle § 32a odst. 7) ZDP se výluka z odpisování vztahuje přiměřeně i na majetek nehmotný.

Současně je podle § 26 odst. 7 ZDP některý majetek vyloučen z odpisování.

Odpisování hmotného majetku

Hmotný majetek se podle ZDP odpisuje:

 • rovnoměrně (lineárně) § 31 ZDP,

 • zrychleně (degresivně) § 32 ZDP,

 • jiný způsob § 30 odst. 4 a 5 ZDP (sem patří i zvl. způsob odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření).

Příklad

Porovnání odpisů

Obchodní korporace XY, a. s., si nechala zmodernizovat budovu včetně zavedení klimatizace, kolaudace byla 10. května 2014. Klimatizační jednotka ve vstupní ceně 860.000 Kč se odpisuje samostatně. Podle ZDP patří do 3. odpisové skupiny (odpisy 10 let) a účetní odpisy jsou stanoveny na 14 let.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DHM je 50.000 Kč, a tím i pro technické zhodnocení DHM.

1) Účetní odpisy

         
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 7 měsíců 14 let = 168 měsíců860.000 : 168 = 5.119 měsíčně x 7 35.833
2015 12 měsíců 5.119 x 12 61.428
2016 12 měsíců 5.119 x 12 61.428
2017 12 měsíců 5.119 x 12 61.428
atd.
2029 5 měsíců 5.119 x 5 + 8 (ZC v posledním roce) 25.603
Celkem 860.000

2) Daňové odpisy rovnoměrné § 31 ZDP

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

         
Rok Odpisy % Výpočet Částka Kč
2014 5,5 860.000 x 5,5 % 47.300
2015 10,5 860.000 x 10,5 % 90.300
2016 10,5 860.000 x 10,5 % 90.300
atd.
2024 10,5 860.000 x 10,5 % 90.300
Celkem 860.000

3) Daňové odpisy zrychlené § 32 ZDP

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku:

a) v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování,

b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

Rok Odpisy koef. Výpočet Částka Kč Zůstatková cena
2014 10 860.000 : 10 86.000 774.000
2015 11 (774.000 x 2) / 11 140.728 663.272
2016 11 (663.272 x 2) / (11 – 1) 132.655 530.617
2017 11 (530.617 x 2) / (11 – 2) 117.915 412.702
2018 11 (412.702 x 2) / (11 – 3) 103.176 309.526
2019 11 (309.526 x 2) / (11 – 4) 88.436 221.090
2020 11 (221.090 x 2) / (11 – 5) 73.697 147.393
2021 11 (147.393 x 2) / (11 – 6) 58.958 88.435
2022 11 (88.435 x 2) / (11 – 7) 44.218 44.218
2023 11 (44.218 x 2) / (11 – 8) 29.479 14.739
2024 11 (14.739 x 2) / (11 – 9) 14.739 0

4) Daňové odpisy rovnoměrné při zvýšení odpisu § 31 ZDP

Někteří vybraní poplatníci, pokud jsou prvními odpisovateli, mohou odpisovou sazbu zvýšit o 10–20 %. Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího odpisovatele byl zbožím.

Poplatník se rozhodl použít zvýšenou sazbu o 10 %.

         
Rok Odpisy % Výpočet Částka Kč
2014 15,4 860.000 x 15,4 % 132.440
2015 9,4 860.000 x 9,4 % 80.840
2016 9,4 860.000 x 9,4 % 80.840
atd.
2024 9,4 860.000 x 9,4 % 80.840
Celkem 860.000

5) Daňové odpisy zrychlené při zvýšení odpisu § 32 ZDP

Odpisy se v prvním roce odpisování vypočtou jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování; přitom poplatník, který je prvním odpisovatelem, může tento odpis zvýšit o 10 % vstupní ceny hmotného majetku. V dalších letech se odpis již vypočte stejně jako v ad 3).

Rok Odpisy koef. Výpočet Částka Kč Zůstatková cena
2014 10 (860.000 : 10) + 10 % z 860 000 172.000 688.000
2015 11 (688.000 x 2) / 11 125.091 562.909
2016 11 (562.909 x 2) / (11 – 1) 112.582 450.327
2017 11 (450.327 x 2) / (11 – 2) 100.073 350.254
2018 11 (350.254 x 2) / (11 – 3) 87.564 262.690
2019 11 (262.690 x 2) / (11 – 4) 75.055 187.635
2020 11 (187.635 x 2) / (11 – 5) 62.545 125.090
2021 11 (125.090 x 2) / (11 – 6) 50.036 75.054
2022 11 (75.054 x 2) / (11 – 7) 37.527 37.527
2023 11 (37.527 x 2) / (11 – 8) 25.018 12.509
2024 11 (12.509 x 2) / (11 – 9) 12.509 0

6) Účetní odpisy při technickém zhodnocení

Obchodní korporace XY, a. s., si zmodernizovala dále klimatizační jednotku dne 17. 8. 2017 v částce vstupní ceny 150.000 Kč. Jedná se o zvýšenou vstupní cenu 860.000 + 150.000 = 1.010.000 Kč.

           
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 7 měsíců 14 let = 168 měsíců860.000 : 168 = 5.119 měsíčně x 7 35.833
2015 12 měsíců 5.119 x 12 61.428
2016 12 měsíců 5.119 x 12 61.428
2017 8 měsíců4 měsíce 5.119 x 8 = 40.952(860.000 + 150.000) : (168 – 39) = 7.830 x 4 = 31.320 72.272
2018 12 měsíců (1.010.000 : 129) x 12 93.960
2019 12 měsíců 93.960
atd.
2027 ZC 1.010.000 – (93.960 x 8 = 751.680) – 35.833 – (61.428 x 2) – 72.272 27.359
Celkem 1.010.000

7) Daňové odpisy rovnoměrné § 31 ZDP při zvýšené vstupní ceně

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.

           
Rok Odpisy % Výpočet Částka Kč
2014 5,5 860.000 x 5,5 % 47.300
2015 10,5 860.000 x 10,5 % 90.300
2016 10,5 860.000 x 10,5 % 90.300
2017 10 1.010.000 x 10 % 101.000
2018 10 101.000
atd. 707.000
2024 ZC 75.100
Celkem 1.010.000

8) Daňové odpisy zrychlené § 32 ZDP při zvýšené vstupní ceně

Při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy stanoví v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu a v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny

     
Rok Odpisy koef. Výpočet Částka Kč Zůstatková cena
2014 10 860.000 : 10 86.000 774.000
2015 11 (774.000 x 2) / 11 140.728 663.272
2016 11 (663.272 x 2) / (11 – 1) 132.655 530.617
2017 10 (530.617 + x 2) / (11 – 2) 117.915 412.702
2018 10 (412.702 x 150.000) x 2 / 10 112.541 337.620
2019 10 (337.620 x 2) / (10 – 1) 75.027 262.593
2020 10 (262.593 x 2) / (10 – 2) 65.649 196.944
2021 10 (196.944 x 2) / (10 – 3) 56.270 140.674
2022 10 (140.674 x 2) / (10 – 4) 46.892 93. 782
2023 10 (93.782 x 2) / (10 – 5) 37.813 55.969
2024 11 (55.969 x 2) / (10 – 6) 27.985 27.984
2025 11 (27.984 x 2) / (10 – 7) 18.656 9.328
2026 11 (9.328 x 2) / (10 – 8) 9.328 0
Celkem 1.010.000

Soubor hmotných movitých věcí

Souborem hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor hmotných movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru hmotných movitých věcí. Soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.

Příklad

Účetní jednotka si koupila a zařadila do užívání v dubnu 2014 počítačovou síť složenou ze:

– 3 počítačů  – pořizovací cena každého počítače je 50.000 Kč bez DPH  150.000 Kč 
– 3 tiskáren  – pořizovací cena každé tiskárny je 20.000 Kč bez DPH  60.000 Kč 
– dalších zařízení  – celkem za  70.000 Kč 
Celkem    280.000 Kč 

V listopadu 2015 vyřadila 1 tiskárnu a pořídila scanner za 40.000 Kč bez DPH.

Účetní odpisy jsou podle vnitřní směrnice stanoveny na 4 roky = 48 měsíců.

Daňové odpisy jsou rovnoměrné a počítačová síť patří do 1. odpisové skupiny.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DHM je 40.000 Kč a tím i pro technické zhodnocení DHM.

1) Účetní odpisy při změněné vstupní ceně

     
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 8 měsíců (280.000 : 48) x 8 46.672
2015 111 (280.000 : 48) x 11 = 64.174(280.000 – 20.000 + 40.000) : (48 – 19) = 10.335 x 1 = 10.335 74.509
2016 12 10.335 x 12 124.020
2017 ZC 54.799
Celkem 300.000

Další odpisy budou stejné až do vyřazení nebo se mohou měnit, pokud budou některé části souboru vyřazovány a nahrazovány novými.

2) Daňové odpisy rovnoměrné při změněné vstupní ceně

       
Rok Odpisy % Výpočet Částka Kč
2014 20 280.000 x 20 % 56.000
2015 40 (280.000 – 20.000 + 40.000) x 40 % 120.000
2016 40 120.000
2017 ZC 4.000
Celkem 300.000

3) Daňové odpisy zrychlené při změněné vstupní ceně

     
Rok Odpisy koef. Výpočet Částka Kč Zůstatková cena
2014 3 280.000 / 3 93.334 186.666
2015 4 (186.666 x 2 – 20.000 + 40.000) / 4 = 393.332 / 4 98.333 83.333
2016 4 (83.333 x 2) / 4 – 1 58.889 24.444
2017 4 (24.444 x 2) / 4 – 2 24.444 0
Celkem 300.000

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že vstupní cena pro účetní i daňové odpisy byla stejná, musí být celková výše odpisů také stejná, ale odpisy účetní a daňové mají v jednotlivých letech jiný průběh.

Č.  Text  MD D
Rok 2014
1.  Pořízení počítačové sítě  280.000 022 321, 221
2.  Účetní odpisy  46.672 551.1 082
Rok 2015
3.  Vyřazení tiskárny  20.000 082 022
4.  Odpis ZC tiskárny *)  12.077 551.2 082
5.  Zařazení scanneru  40.000 022 321, 221
6.  Účetní odpisy  74.509 551.1 082
Rok  2016
7.  Účetní odpisy  124.020 551.1 082
Rok  2017 
8.  Účetní odpisy  54.799 551.1 082

Poznámka:

*) Zůstatková cena tiskárny = pořizovací cena – odpisy = 20.000 – 7.923 = 12.077 Kč

Odpisy (20.000 : 48) 417 x 19 měsíců užívání = 7.923 Kč

Analytické účty:

551.1 – Běžné účetní odpisy

551.2 – Zůstatková cena při vyřazení z důvodu fyzické likvidace

Příklad

Účetní jednotka si koupila a zařadila do užívání v dubnu 2014 počítačovou síť složenou ze:

– 3 počítačů  – pořizovací cena každého počítače je 50.000 Kč bez DPH  150.000 Kč 
– 3 tiskáren  – pořizovací cena každé tiskárny je 20.000 Kč bez DPH  60.000 Kč 
– dalších zařízení  – celkem za  70.000 Kč
Celkem    280.000 Kč 

V listopadu 2015 došlo ke zhodnocení hardwaru některých počítačů v celkové částce 40.000 Kč bez DPH.

Účetní odpisy jsou podle vnitřní směrnice stanoveny na 4 roky = 48 měsíců.

Daňové odpisy jsou rovnoměrné a počítačová síť patří do 1. odpisové skupiny.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DHM je 40.000 Kč a tím i pro technické zhodnocení DHM.

Účetní odpisy

1) Účetní odpisy při zvýšené vstupní ceně

     
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 8 měsíců (280.000 : 48) x 8 = 46.672
2015 111 (280.000 : 48) x 11 = 64.174(280.000 + 40.000) : (48 – 19) = 11.035 x 1 = 11.035 75.209
2016 12 11.035 x 12 132.420
2017 ZC 65.699
Celkem 320.000

2) Daňové odpisy rovnoměrné při zvýšené vstupní ceně

       
Rok Odpisy % Výpočet Částka Kč
2014 20 280.000 x 20 % 56.000
2015 33,3 (280.000 + 40.000) x 33,3 % 106.650
2016 33,3 106.650
2017 ZC 30.700
Celkem 320.000

3) Daňové odpisy zrychlené při zvýšené vstupní ceně

     
Rok Odpisy koef. Výpočet Částka Kč Zůstatková cena
2014 3 280.000 / 3 93.334 186.666
2015 3 (186.666 + 40.000) x 2/3 = 453.332 / 3 151.110 35.556
2016 4 (35 556 x 2) / 3 – 1 35.556 0
Celkem 320.000

 

 
Text  MD D
Rok  2014
1.  Pořízení počítačové sítě  280.000 022 321, 221
2.  Účetní odpisy  46.672 551.1 082
Rok  2015
3.  Technické zhodnocení počítačové sítě  40.000 022 321, 221
4.  Účetní odpisy  75.209 551 082
Rok  2016
5.  Účetní odpisy  132.420 551 082
Rok  2017
6.  Účetní odpisy – ZC  65.699 551.1 082

Nemovité věci

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitých věcí, se nabytá nemovitá věc zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a tímto okamžikem jsou splněny podmínky pro zahájení účetních odpisů. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto dni nemění. Není-li vklad povolen, musí se účetní zápisy zpětně opravit.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně je při převodu nemovitých věcí den doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitých věcí. U nemovitých věcí, které se neevidují v katastru nemovitých věcí, je dnem uskutečnění plnění den účinnosti smlouvy o převodu nemovité věcí.

Příklad

Účetní jednotka koupila v listopadu 2013 objekt – výrobní halu – který podléhá vkladu do katastru nemovitých věcí. Návrh na vklad do katastru byl doručen v prosinci 2014. Pořizovací cena objektu je 7.000.000 Kč a patří do 5. odpisové skupiny. Účetní jednotka užívá i pro účetnictví odpisy podle ZDP, a to rovnoměrné.

       
Č.  Text  Kč  MD 
Rok 2014  
1.  V prosinci doručen návrh na zápis do katastru nemovitých věcí í a celá pořizovací cena byla uhrazena  7.000.000  021 221
2.  Odpisy výrobní haly i 7.000.000 x 1,4 %  98.000  551 081
Rok 2015  
3.  Zápis do katastru byl z důvodu neprokázání některých skutečností zamítnut – vyřazení haly v pořizovací ceně 7.000.000  042 021
4.  Storno účetních odpisů  98.000  – 551 – 081

Komponentní odpisování

Účetně

Stavby [§ 7 odst. 2 písm. a) PVZÚ], byty a nebytové prostory [§ 7 odst. 2 písm. d) PVZÚ], samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí [§ 7 odst. 3 písm. b) PVZÚ] může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky odpisovat metodou komponentního odpisování majetku. Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem.

Komponentou se pro účely vyhlášky rozumí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku.

Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku.

Při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje. Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech.

Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Daňově

Pro zjištění základu daně z příjmů se u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování. Rozdělení majetku na komponenty a účetní odpisy tedy nejsou daňově účinné, daňovým nákladem budou daňové odpisy celého majetku podle ZDP. Náklady na novou komponentu budou chápány jako náklady na opravu, ke kterým je současně možné tvořit daňově účinnou rezervu na opravy, nebo půjde-li o technické zhodnocení, zvýší cena komponenty vstupní cenu majetku. Výměna komponenty, která je charakteru "kontroly výskytu závad", bude znamenat daňově účinný náklad se zohledněním časového rozlišení. Prvotní kontrola výskytu závad je při pořízení majetku součástí jeho daňové vstupní ceny (§ 23 odst. 2 ZDP).

Příklad

Zadání

Společnost AA, a.s., zabývající se zpracováním masa a výrobou masných výrobků zakoupila novou porážecí linku na zpracování masa. Celková pořizovací cena linky je 10.000.000 Kč, z toho nákupní cena linky je 9.000.000 Kč, doprava 200.000 Kč a další vedlejší náklady provedené na lince při uvedení do provozu vlastními zaměstnanci činí 800.000 Kč. Předpokládaná doba užívání linky je 5 let, ale některé části se opotřebují dříve. Účetní jednotka se rozhodla rozdělit linku na 3 komponenty:

Komponenta Pořizovací cena Kč Doba užívání
1. 6.000.000 8 let
2. 3.000.000 3 roky
3. 1.000.000 2 roky

Na počátku 3. roku došlo k poškození 2. komponenty, která musela být vyměněna za novou v pořizovací ceně 2.000.000 s použitím náhradních dílů v částce 800.000 Kč, předpokládaná doba užívání je opět 3 roky.

 
1. komponenta 2. komponenta 3 komponenta Celkem
Pořizovací ceny 6.000.000 3.000.0000 1.000.000 10.000.000
1. rok – odpisy 750.000 1.000.000 500.000 2.250.000
2. rok – odpisy 750.000 1.000.000 500.000 2.250.000
3. rok*) – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
4. rok – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
5. rok**) – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
6. rok***) – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
7. rok****) – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
8. rok – odpisy 750.000 900.000 500.000 2.150.000
Celkem 6.000.000 7.400.000 4.000.000 17.400.000

*) 3 rok: – vyřazena komponenta č. 2, PC 3.000.000, ZC 1.000.000,

– zařazena nová komponenta č. 2, PC 2.700.000 / 3,

 • vyřazena odepsaná komponenta č. 3, PC 1.000.000, ZC 0, zařazena nová ve stejné ceně.

**) 5. rok – vyřazena odepsaná komponenta č. 3, zařazena nová ve stejné ceně.

***) 6. rok – vyřazena komponenta č. 2, zařazena nová v PC 2.700.000.

****) 7. rok – vyřazena odepsaná komponenta č. 3, zařazena nová ve stejné ceně.

 
Odpisy: 1. komponenta 8 x 750.000 6.000.000
Odpisy: 2. komponenta (2 x 1.000.000) + ZC 1.000.000 + (6 x 600.000) 7.400.000
Odpisy: 3. komponenta 8 x 500.000 4.000.000
Celkem 17.400.000

 

                                                                             
Č. Text Částka MD D
Rok 1
1. a) Cena pořízení výrobní linky 9.000.000 042 321
b) Doprava dodavatelem 200.000 042 321
c) Montáž a další náklady vlastními zaměstnanci 800.000 042 622
2. Uvedení do užívání v pořizovací ceně 10.000.000 022 042
3. Odpisy v 1. roce 2.250.000 551 082
Rok 2
4. Odpisy ve 2. roce 2.250.000 551 082
Rok 3
5. Vyřazení komponenty č. 2
a) Pořizovací cena 3.000.000 082 AÚ 022 AÚ
b) Doúčtování odpisů 1.000.000 551 082 AÚ
6. Pořízení nové komponenty č. 2 2.100.000 042 321
7. Náhradní díly ke komponentě č. 2 600.000 042 112
8. Zařazení komponenty č. 2 2.700.000 022 AÚ 042
9. Vyřazení komponenty č. 3 – odepsaná 1.000.000 082 AÚ 022 AÚ
10. Zařazení nové komponenty č. 3 1.000.000 022 AÚ 321
11. Odpisy ve 3. roce 2.150.000 551 082
Rok 4
12. Odpisy ve 4. roce 2.150.000 551 082
Rok 5
13. Vyřazení komponenty č. 3 – odepsaná 1.000.000 082 AÚ 022 AÚ
14. Zařazení nové komponenty č. 3 1.000.000 022 AÚ 321
15. Odpisy v 5. roce 2.150.000 551 082
Rok 6
16. Vyřazení komponenty č. 2 – odepsaná 2.700.000 082 AÚ 022 AÚ
17. Zařazení nové komponenty č. 2 2.700.000 022 AÚ 321
18. Odpisy v 6. roce 2.150.000 551 082
Rok 7
19. Vyřazení komponenty č. 3 – odepsaná 1.000.000 082 AÚ 022 AÚ
20. Zařazení nové komponenty č. 3 1.000.000 022 AÚ 321
21. Odpisy v 7. roce 2.150.000 551 082
Rok 8
22. Odpisy v 8. roce 2.150.000 551 082

Dlouhodobý majetek, který je i nehmotným majetkem podle ZDP

b) DNM odpisovaný účetně i daňově

Dlouhodobý nehmotný majetek z hlediska účetních předpisů (§ 6 PVZÚ) obsahuje zejména zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje od výše ocenění určené účetní jednotkou, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. U nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru a ocenitelných práv jen pokud byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob.

Podle § 32a ZDP jsou nehmotným majetkem zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný nehmotný majetek vymezený ZoÚ, pokud byly nabyty úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi nebo k jeho opakovanému poskytování, pokud je vstupní cena vyšší než 60.000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. U nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo přeměnou, pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním odpisovatelem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací, mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány.

Goodwill, preferenčních limity a jednotky snížení emisí jsou dlouhodobým nehmotným majetkem podle účetních předpisů vždy.

Na rozdíl od účetního pojetí není pro daňové účely za nehmotný majetek považován goodwill, povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity. Z tohoto důvodu je u těchto povolenek a preferenčních limitů pro účely daňové respektován účetní postup upravený v ZoÚ a v případě goodwillu speciální úprava obsažená především v § 23 odst. 15 ZDP.

Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka v odpisovém plánu.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis podle ZDP stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní majetek 72 měsíců.

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Příklad

Porovnání odpisů

Obchodní korporace XY, a. s., si pořídila nový software pro řízení výrobního procesu na automatické lince. Pořizovací cena je 1.500.000 Kč, datum pořízení 10. 9. 2013.

Podle ZDP se software odpisuje 36 měsíců a účetní odpisy si stanovila účetní jednotka na 5 let.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DNM je 100.000 Kč, a tím i pro technické zhodnocení DNM.

1) Účetní odpisy

             
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500.000 : 60) x 3 75.000
2014 12 měsíců (1.500.000 : 60) x 12 300.000
2015 12 měsíců 300.000
atd.
2018 9 měsíců 225.000
Celkem 1.500.000

2) Daňové odpisy

   
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500.000 : 36) x 3 125.001
2014 12 měsíců (1.500.000 : 36) x 12 500.004
2015 12 měsíců (1.500.000 : 36) x 12 500.004
2016 9 měsíců ZC 374.991
Celkem 1.500.000

Součástí nehmotného majetku je i technické zhodnocení, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku. To znamená, že pro technické zhodnocení použije účetní jednotka stejnou výši ocenění jako je limit pro majetek. Např. pro ocenění softwaru si účetní jednotka stanoví hranici od 70.000 Kč, pak stejný limit pro ocenění bude použit i pro technické zhodnocení těchto movitých předmětů z hlediska účetního.

Podle ZDP zvyšuje technické zhodnocení vstupní cenu nehmotného majetku. Rozumí se jím výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40.000 Kč.

Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování. Nejkratší doba odpisování je u audiovizuální díla 9 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců, nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou a ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců. Technické zhodnocení ukončené na již odepsaném softwaru se odpisuje samostatně po dobu uvedenou výše.

Za základní rozdíl oproti úpravě platné obecně zejména pro majetek hmotný (§ 33 ZDP) lze považovat tu skutečnost, že zásahy do nehmotného majetku nejsou hodnoceny z hlediska celkového úhrnu výdajů (nákladů) vynaložených na konkrétní majetek ve zdaňovacím období, nýbrž každý ukončený, ucelený zásah je posuzován zcela individuálně. Prakticky to tedy znamená, že např. při dvou samostatných komplexních úpravách nehmotného majetku provedených v jednotlivých částkách po 35.000 Kč postupně v jednom a tomtéž zdaňovacím období ke vzniku technického zhodnocení nedochází, neboť i když v úhrnu byla obecná limitní částka 40.000 Kč překročena, v jednotlivých případech k jejímu překročení nedošlo.

Příklad

Technické zhodnocení

V roce 2014 byl pořízen software v PC 1.500.000 Kč. Ke dni 20. 4. 2015 byl rozšířen o částku 500.000 Kč. Jedná se o technické zhodnocení.

Podle ZDP se software odpisuje 36 měsíců a účetní odpisy si stanovila účetní jednotka na 5 let.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DNM je 100.000 Kč, a tím i pro technické zhodnocení DNM.

1) Účetní odpisy

           
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500.000 : 60) x 3 75.0000
2014 4 měsíce8 měsíců (1.500.000 : 60) x 4 = 400.000(1.500.000 – 75.000 – 400.000 + 500.000) : (60 – 7) x 8 = (1.525.000 : 53) x 8 = 230.192 630.192
2015 12 měsíců 28.774 x 12 344.928
atd.
2018 9 měsíců 260.024
Celkem 2.000.000

2) Daňové odpisy

   
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500.000 : 36) x 3 125.001
2014 4 měsíce8 měsíců (1.500.000 : 36) x 4 = 166.668(1.500.000 – 125.001 – 166.668 + 500.000) : 29= 58.908 x 8 = 471.264 *) 637.932
2015 12 měsíců (1.708.331 : 36) x 12 = 58.908 x 12 706.896
2016 9 měsíců ZC 530.171
Celkem 2.000.000

*) Do konce odpisování zbývá 29 měsíců, což je v pořádku. Kdyby to bylo méně než 18 měsíců muselo by se použít 18 měsíců do konce odpisování.

Příklad

Technické zhodnocení

V roce 2013 byl pořízen software v PC 1.500.000 Kč. Ke dni 20. 6. 2016 byl rozšířen o částku 500.000 Kč. Jedná se o technické zhodnocení.

Podle ZDP se software odpisuje 36 měsíců a účetní odpisy si stanovila účetní jednotka na 5 let.

Ocenění stanovené účetní jednotkou pro zařazení do DNM je 100.000 Kč, a tím i pro technické zhodnocení DNM.

1/ Účetní odpisy

     
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500.000 : 60) x 3 75.000
2014 12 měsíců 25.000 x 12 300.000
2015 12 měsíců 25.000 x 12 300.000
2016 6 měsíců6 měsíců 25.000 x 6(1.500.000 – 75.000 – 2 x 300.000 – 150.000 + 500.000) : (60 – 33) x 6 = (675.000 + 500.000) : (60 – 33) x 6 = 230.00443.519 150.000391.671
2017 12 měsíců 43.519 x 12 522.228
2018 9 měsíců ZC
Celkem 2.000.000

2/ Daňové odpisy

   
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2013 3 měsíce (1.500 000 : 36) x 341.667 125.001
2014 12 měsíců 41.667 x 12 500.004
2015 12 měsíců 41.667 x 12 500.004
2016 6 měsíců6 měsíců*) 41.667 x 6(1.500.000 – 125.001 – 500.004 – 500.004 + 500.000) : 18 x 6 = 874.991 : 18 x 648.611 250.002291.666
2017 12 měsíců 48.611 x 12 = ZC 583.325
Celkem 2.000.000

*) Do konce odpisování zbývá 6 měsíců, což je méně než 18 měsíců.

DHM a DNM neodpisovaný

c) DHM a DNM neodpisovaný

Z kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se účetně neodpisují pozemky, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními předpisy, dále se nemusí odpisovat dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, pokud neslouží k podnikání, preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na emise. Majetek vyloučený z odpisování podle ZDP je vymezen v § 27 ZDP. Jedná se např. o bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40.000 Kč, pěstitelské celky trvalých porostů, umělecká díla, předměty muzejní a galerijní hodnoty, movité kulturní památky, hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu převodem práva, hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. V ZDP se nehovoří např. o pozemcích, preferenčních limitech, protože ty nejsou v § 26 a 32a ZDP vymezeny jako hmotný a nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP (jako hmotný a nehmotný majetek)

d) a e) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP (jako hmotný a nehmotný majetek)

Účetní aspekty

Účetní jednotka se může rozhodnout, že bude jako dlouhodobý hmotný majetek evidovat předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od částky např. 30.000 Kč.

Ocenění takového majetku nedosahuje výše částky stanovené v § 26 ZDP pro hmotný majetek (40.000 Kč) a jedná se o majetek podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 1, pak jsou účetní odpisy i daňovým nákladem.

Stejně tak se postupuje i u dlouhodobého nehmotného majetku, pokud si účetní jednotka stanoví hranici pro zařazení do DNM menší než 60.000 Kč. U tohoto majetku se také použijí účetní odpisy jako daňový náklad podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 2, pokud se jedná o majetek, který byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou.

Příklad

Účetní jednotka má ve své vnitřní směrnici stanovenou hranici pro dlouhodobý hmotný majetek od částky 80.000 Kč a pro dlouhodobý nehmotný majetek od částky 100.000 Kč. Předměty v pořizovací ceně nižší, než je uvedeno ve vnitřní směrnici, sleduje pouze v operativní evidenci. Ve sledovaném období pořídila účetní jednotka software v pořizovací ceně 70.000 Kč a notebook v pořizovací ceně 60.000 Kč.

Software – PC 70.000 Kč

Účetně bude software sledován pouze v operativní evidenci a pořizovací cena bude účtována přímo do nákladů (nebudou sledovány účetní odpisy) na účet 518 – Ostatní služby.

Pro účely ZDP se jedná o nehmotný majetek podle § 32a a bude odpisován po dobu 36 měsíců a sledován na samostatné kartě.

Notebook – PC 60.000 Kč

Účetně bude notebook sledován pouze v operativní evidenci a pořizovací cena bude účtována přímo do nákladů (nebudou sledovány účetní odpisy) na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Pro účely ZDP se jedná o hmotný majetek podle § 26 ZDP a bude odpisován 3 roky v 1. odpisové skupině a účetní jednotka si jako poplatník daně z příjmů zvolí buď rovnoměrné, nebo zrychlené odpisy a notebook bude sledovat na samostatné kartě.

Příklad

Technické zhodnocení při odlišné vstupní ceně

Účetní jednotka má ve své vnitřní směrnici stanovenou hranici pro dlouhodobý hmotný majetek od částky 30.000 Kč. Z hlediska ZDP se nejedná o hmotný majetek, a budou použity jako daňový náklad účetní odpisy. Účetní jednotka pořídila 1. 5. 2014 klimatizaci v pořizovací ceně 35.000 Kč a 20. 4. 2016 byla klimatizace modernizována v částce 50.000 Kč. Pro klimatizaci byly stanoveny účetní odpisy na 4 roky.

1/ Účetní odpisy klimatizace včetně technického zhodnocení

     
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 7 měsíců (35.000 : 48) x 7 5.110
2015 12 měsíců (35.000 : 48) x 12 8.760
2016 3 měsíce20. 4. modernizace (35.000 : 48) x 3 = 2.190[(35.000 + 50.000) / (48 – 22)] x 9 = 29.430 31.620
2016 3 měsíce20. 4. modernizace (35.000 : 48) x 3 = 2.190[(35.000 + 50.000) / (48 – 22)] x 9 = 29.430 31.620
2017 12 měsíců (85.000 : 26) x 12 39.240
2018 ZC 270
Celkem 85.000

2/ Daňové odpisy klimatizace včetně technického zhodnocení

               
Rok Odpisy Výpočet Částka Kč
2014 7 měsíců (35.000 : 48) x 7 5.110
2015 12 měsíců (35.000 : 48) x 12 8.760
2016 3 měsíce20. 4. modernizace (35.000 : 48) x 3 = 2.190ZDP 3. odp. skupina – rovnoměrné odpisy1. rok – 5,5 % a v dalších letech 10,5 %[(35.000 + 50.000) : 100] x 5,5 = 4.675 6.865
2017 12 měsíců (85.000 : 100) x 10,5 % 8.925
2018 12 měsíců 8.925
atd.
2023 12 měsíců 8.925
2024 ZC 1.790
Celkem 85.000

Odpis zůstatkové ceny

Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání.

Zůstatková cena dlouhodobého majetku odpisovaného a pořizovací cena dlouhodobého majetku neodpisovaného při jeho fyzické likvidaci se účtuje na stejné účty nákladů jako běžné odpisy 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (s doporučením další

Nahrávám...
Nahrávám...