dnes je 16.7.2024

Input:

Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

30.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

8.3.3.1
Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Ing. Blanka Jindrová

V této účtové skupině se zachycuje největší objem tržeb realizovaných v účetních jednotkách v členění podle jejich předmětu činnosti:

 • výrobní účetní jednotky realizují své výrobky,

 • obchodní účetní jednotky realizují prodej zboží a

 • ostatní účetní jednotky realizují tržby ze služeb, které poskytují.

Souvztažnými účty jsou účty pohledávek ve tř. 3 nebo přímo hotové peníze na účtu 211 – Pokladna.

Slevy a srážky jsou součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, například pro špatnou jakost.

Slevy, skonta, bonusy

Žádný zákon nezakazuje poskytování různých slev, zvýhodnění, propagačních materiálů a darů. Podnikatelé, jednotlivci i obchodní korporace za účelem zvýšení odbytu svého prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb velmi často poskytují svým odběratelům různé formy zvýhodnění jako například:

 • stálým zákazníkům poskytují množstevní slevy,

 • k prodanému automobilu přidají zdarma navíc poukázku na odběr určitého množství benzinu,

 • zdarma namontují různé doplňky a zařízení zvyšující užitnou hodnotu prodaného zboží,

 • při finančním leasingu zaplatí za nájemce v prvním roce pojistné najaté věci,

 • předplatiteli odborného časopisu zašlou jeden či více výtisků časopisu navíc,

 • kupujícímu, který nakoupil zboží za určitou částku, přidají další zboží zdarma apod.

Množstevní slevy za odebrání určitého objemu zboží

a) Množstevní slevy za odebrání určitého objemu zboží

Dodavatel fakturuje dodávky v nižší ceně, než byla původně definována cena v příslušných smluvních podmínkách. Sleva se poskytuje ještě před vystavením daňového dokladu a faktura – daňový doklad je vystavena na tuto cenu po slevě.

Příklad

Původní cena 5.000 Kč bez DPH, sleva 10 %, tj. prodejní cena 500 Kč bez DPH.

Dodavatel

     
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Prodej zboží a služeb:
 • - základ daně
4.500 6xx
 • - DPH 21 %
945 343
 • - celkem
5.445 311
2. Úhrada na účet peněžních prostředků 5.445 221 311

Odběratel

     
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Nákup zboží a služeb:
 • - základ daně
4.500 1xx,5xx
 • - DPH 21 %
945 343
 • - celkem
5.445 321
2. Úhrada z účtu peněžních prostředků 5.445 321 221

Sleva z ceny po vystavení daňového dokladu

Sleva se poskytuje dodatečně, tj. po vystavení daňového dokladu. V tomto případě se rozdíl mezi původním a sníženým základem daně považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, v němž byla oprava základu provedena. Je tedy třeba vystavit daňový dobropis.

Příklad

Původní cena 5.000 Kč bez DPH, sleva 10 %, tj. prodejní cena 500 Kč bez DPH (poskytnuta až po vystavení daňového dokladu).

Dodavatel

           
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Prodej zboží a služeb:
 • - základ daně
5.000 6xx
 • - DPH 21 %
1.050 343
 • - celkem
6.050 311 -
2. Úhrada na účet peněžních prostředků 6.050 221 311
3. Dobropis k faktuře:
 • - základ daně
– 500 6xx
 • - DPH 21 %
– 105 343
 • - celkem
605 325
4. Vrácení přeplatku 605 325 221

Odběratel

           
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Nákup zboží a služeb:
 • - základ daně
5.000 1xx,5xx
 • - DPH 21 %
1.050 343
 • - celkem
6.050 321
2. Úhrada z účtu peněžních prostředků 6.050 321 221
3. Dobropis k faktuře:
 • - základ daně
– 500 – 1xx,5xx
 • - DPH 21 %
– 105 343
 • - celkem
605 315
4. Vrácení přeplatku 605 221 315

Pokud by nebyla původní faktura před přijetím dobropisu ještě uhrazena, hradí se jen rozdílová částka (tj. 5.945 Kč).

Bonusy

b) Bonusy

Dodavatel někdy poskytuje slevu svému odběrateli při splnění podmínky odběru určitého množství produktů za stanovené časové období (čtvrtletí, rok) či zpětně zohlední dodavatel odběr určitého množství zboží.

Jde tedy o zvýhodnění věrných zákazníků. Nejde zde o snížení ceny za jednotlivá konkrétní zdanitelná plnění, není důvod k opravě základu a vystavování daňového dobropisu. Bonus je považován za finanční vypořádání, nejde o zdanitelné plnění. Může být poskytnut ve formě naturálního plnění (dodavatel dodá odběrateli zboží zdarma), či ve formě finanční (např. ve výši určitého procenta z ceny odebraného zboží).

Příklad

Podle smlouvy poskytuje dodavatel odběrateli finanční bonusy, které jsou dány %, odstupňovaným podle výše celkového objemu odebraného zboží za určité minulé časové období.

Dodavatel

Č. Text Částka v Kč MD D
1. Poskytnutí finančního bonusu, např. 100.000 548 325
2. Úhrada bonusu odběrateli 100.000 325 221

Odběratel

Č. Text Částka v Kč MD D
1. Obdržení finančního bonusu, např. 100.000 315 648
2. Úhrada bonusu od dodavatele 100.000 221 315

Skonta

c) Skonta

Dodavatelé občas dodávají své produkty s tím, že pokud odběratel zaplatí fakturu za zboží do určitého data, bude mu poskytnuto tzv. skonto za včasnou platbu. Pro účely DPH je třeba odlišovat dva druhy skonta podle toho, zda je skonto považováno za:

 • cenovou podmínku

Je dohodnuto, že pokud odběratel zaplatí fakturu za zboží před lhůtou splatnosti, bude mu poskytnuto tzv. skonto – sleva z ceny daného plnění. Dodatečně se tak poskytuje sleva, mění se cena původního zdanitelného plnění, dodavatel je povinen vystavit daňový dobropis.

 • platební podmínku

Je dohodnuto, že pokud odběratel zaplatí fakturu za zboží před lhůtou splatnosti, dojde ke snížení celkové částky faktury. Původní sjednaná cena se nemění, zůstává stejný i základ daně, nevystavuje se daňový dobropis. Nejde o zdanitelné plnění. Odběratel obdrží pouze dopis (účetní doklad) o poskytnutém platebním skontu. Skonto je přitom u dodavatele daňově účinný náklad.

Příklad

Podle smlouvy získá odběratel "slevu", pokud uhradí fakturu do 7 dnů:

 • cenové skonto ve výši 2 % z ceny plnění bez DPH. Jedná se o poskytnutí slevy z ceny zdanitelného plnění.

 • platební (finanční) skonto ve výši 3 % z celkové ceny včetně DPH. Jedná se o finanční zvýhodnění při dřívějším než smluveném zaplacení.

Dodavatel

     
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Prodej zboží a služeb:
 • - základ daně
5.000 6xx
 • - DPH 21 %
1.050 343
 • - celkem
6.050 311
2. Úhrada na účet peněžních prostředků v předem stanovené lhůtě 6.050 221 311

a) cenová podmínka

     
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Daňový dobropis ve výši 2 % z ceny bez DPH:
 • - základ daně
– 100 311 6xx
 • - DPH 21 %
– 21 311 343
2. Úhrada odběrateli 121 311 221

b) platební podmínka

Č. Text Částka v Kč MD D
1. Daňový doklad ve výši 3 % z ceny včetně DPH 121 548 325
2. Úhrada odběrateli 121 325 221

Odběratel

     
Č. Text Částka v Kč MD D
1. Nákup zboží a služeb:
 • - základ daně
5.000 1xx,5xx
 • - DPH 21 %
1.050 343
 • - celkem
6.050 321
2. Úhrada z účtu peněžních prostředků v předem stanovené lhůtě 6.050 321 221

a) cenová podmínka

     
Č. Text Částka V Kč MD D
1. Daňový dobropis ve výši 2 % z ceny bez DPH:
 • - základ daně
– 100 5xx,1xx 321
 • - DPH 21 %
– 21 343 321
2. Úhrada od dodavatele 121 221 321

b) platební podmínka

Č. Text Částka v Kč MD D
1. Daňový doklad ve výši 3 % z ceny včetně DPH – 121 5xx,1xx 315

V případě dodatečně poskytnuté slevy by mělo být účtováno prostřednictvím účtu 383 – Výdaje příštích období nebo účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Dohadné účty se použijí v případě, že není při uzavírání účetních knih ještě přesně známa výše slevy. Pokud je sleva poskytnuta dodatečně a v době uzavírání účetních knih ještě nebylo známo, že bude poskytnuta, zaúčtuje se jako snížení tržeb až v období, kdy je poskytnuta.

Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky

Na účtu se zachycují především tržby z prodeje vlastních výrobků, ale i za polotovary nebo nedokončenou výrobu, pokud by došlo k jejich prodeji dříve, než se stanou výrobkem.

Podle § 1099 NOZ se vlastnické právo k věci určené jednotlivě převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. A podle § 2079 NOZ se prodávající kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně.

Účtování prodeje výrobků

         
Č.  Text  MD D
1.  Pohledávek za prodané výrobky:
 • - základ daně
601
 • - DPH 21 %
343
 • - celkem
311,315
2.  Úhrada faktury na účet peněžních prostředků 221 311, 315
3.  Tržby v hotovosti  211 601
4.  Úbytek výrobků ve skladových cenách  613 123
5.  Časové rozlišení formou příjmů příštích období 
 • - realizace v běžném roce  
385 601
 • - vyfakturování dodávek v následujícím účetním období 
311 385
6.  Poskytnutí slevy odběrateli po vyfakturování dodávky  – 311, – 315 – 601
7.  Uznání reklamace uplatněné odběratelem     
 • - před úhradou za dodávku 
– 311, – 315 – 601 
 • - po zaplacení 
  325, – 601 

Analytické členění výnosů

Analytické

Nahrávám...
Nahrávám...