dnes je 15.4.2024

Input:

Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti

7.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.3.3.2
Účtová skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti

Ing. Blanka Jindrová

V této účtové skupině se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob (způsob A nebo B) přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové skupině 12x.

611 – Změna stavu nedokončené výroby

612 – Změna stavu polotovarů

613 – Změna stavu výrobků

614 – Změna stavu zvířat

Nedokončená výroba

Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Polotovary

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, tj. polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním stupni.

Výrobky

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Zvířata

Mezi zásoby patří mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek ve třídě 0 nebo jako zásoby zboží ve třídě 1.

Klasifikace

Klasifikace zvířat Sledování v účetnictví
Mladá zvířata K budoucímu hospodářskému užití Zásoby 124 – Mladá a ostatní zvířata
Dospělá zvířata Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) nepřesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. 124 – Mladá a ostatní zvířata
Jateční (ve výkrmu) 124 – Mladá a ostatní
K prodeji 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
Pokusná 112 – Materiál na skladě
Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) přesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. Dlouhodobý majetek 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny

O zásobách vlastní výroby je možné účtovat způsobem A nebo B (viz účet 501 – Spotřeba materiálu). Všechny účetní jednotky si mohou vybrat z obou způsobů, zvolený způsob musí být dodržen po celé účetní období.

Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 54 a 60 až 64. Pokud účetní jednotka tuto možnost využije, musí v příloze účetní závěrky uvést náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění ve zjednodušeném rozsahu. Jelikož členění účtových skupin 50 až 54 a 60 až 64 přímo

Nahrávám...
Nahrávám...