dnes je 20.9.2020

Input:

Události, které ovlivnily výši daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období roku 2019

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.1
Události, které ovlivnily výši daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období roku 2019

Ing. Martin Gorčík

1. Obchodní korporace dne 1. 3. 2018 zaúčtovala ve prospěch zdanitelných výnosů pohledávku ve jmenovité hodnotě 240.000 Kč vzniklou z titulu poskytnutí služby. Tato pohledávka byla splatná 1. 4. 2018. Ve zdaňovacím období započatém v roce 2019 přikročila obchodní korporace k tvorbě zákonné opravné položky podle § 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR”), a to ve výši 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, tj. ve výši 120.000 Kč.

Obchodní korporace postupovala v souladu se ZoR, když za dané zdaňovací období roku 2019 vytvořila zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 1 ZoR, a to ve výši 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, tj. ve výši 120.000 Kč. V případě, že je pohledávka po splatnosti více než 18 měsíců, má poplatník možnost vytvořit na vrub daňově účinných nákladů opravnou položku až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Za těchto okolností lze tvorbu opravné položky ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za zdaňovací období roku 2019 považovat za daňové účinnou v souladu s ustanoveními § 8a odst. 1 ZoR a § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”).

Tato operace si nevyžádá úpravu v daňovém přiznání.

    bez úprav v DAP

2. Obchodní korporace zaúčtovala na vrub účtové skupiny „54 – Jiné provozní náklady” částky v celkové výši 100.000 Kč, které představují odpis pohledávek pro jejich nedobytnost.

K těmto pohledávkám byly vytvořeny zákonné opravné položky podle ZoR.

Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP lze do daňově účinných nákladů zahrnout rozvahovou hodnotu pohledávky, a to do výše platně vytvořených zákonných opravných položek k pohledávkám podle ZoR. V daném případě k těmto pohledávkám byly vytvořeny zákonné opravné položky podle ZoR. Obchodní korporace naplnila zákonné podmínky pro daňový odpis pohledávek, když odepisuje pohledávky do výše kryté vytvořenými zákonnými opravnými položkami podle ZoR ve výši 100.000 Kč. Daňový odpis pohledávky tak lze klasifikovat jako daňově účinný ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.

Tato operace si nevyžádá úpravu v daňovém přiznání.

    bez úprav v DAP

3. Obchodní korporace zaúčtovala na vrub účtu „549 – Manka a škody z provozní činnosti” částku ve výši 25.000 Kč představující manko na zásobách ve skladu materiálu. Uvedené manko bylo obchodní korporací klasifikováno jako manko do stanovené normy přirozených úbytků zásob na skladu materiálu.

Škoda a manko jsou pro účely ZDP upraveny v ustanovení § 25 odst. 2 ZDP. Manko je tak definováno jako inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní. Za tyto škody se mj. nepovažují technologické a technické úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků zásob. Obchodní korporace na základě analýzy došla k závěru, že uvedený úbytek zásob lze hodnotit za daňově relevantní, jelikož se jedná o úbytek zásob do stanovené normy přirozených úbytků zásob, kterou má řádně ekonomicky zdůvodněnou.

Tato operace si nevyžádá úpravu v daňovém přiznání.

    bez úprav v DAP

4. Obchodní korporace v roce 2018 zaúčtovala ve prospěch účtu účtové skupiny „64 – Jiné provozní výnosy” penále vůči odběratelům za pozdní úhrady ve výši 280.000 Kč. Vystavené penalizační faktury však nebyly do konce roku 2018 uhrazeny. Poplatník v daném zdaňovacím období roku 2019 inkasoval penále od odběratelů za pozdní úhrady, které bylo předepsáno v roce 2018.

Daňový režim pohledávek ze smluvních sankcí je u věřitelů vtělen do ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 6 a do ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) ZDP bod 1. Obchodní korporace zaúčtovala v roce 2018 do výnosů pohledávky ze smluvních sankcí, avšak tyto nebyly ze strany dlužníků uhrazeny, a proto bylo aplikováno ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) ZDP bod 1. V daném zdaňovacím období roku 2019 bude nutno aplikovat § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 6 a navýšit výsledek hospodaření o částku uhrazených smluvních sankcí.

Tato operace si vyžádá úpravu v daňovém přiznání v následujícím řádku:

ř. 30 Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP, s výjimkou § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bodu 1 a 2, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10. 280.000 Kč

5. Obchodní korporace zaúčtovala ve prospěch účtu „646 – Výnosy z odepsaných pohledávek” částku ve výši 50.000 Kč, která představuje výnos, který se přímo váže k pohledávce již daňově odepsané v roce 2017. Jedná se o dlužníka, který má záměr k obnovení obchodní spolupráce, a z tohoto důvodu došlo ke zmíněné úhradě pohledávky ve výši 50.000 Kč.

V případě úhrady pohledávky od dlužníka ve výši 50.000 Kč bude tento výnos obchodní korporace zahrnut do základu daně. Nelze aplikovat ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, neboť předmětný výnos přímo souvisí s výdajem uznaným v roce 2017 do daňově uznatelných nákladů v podobě odpisu pohledávky ve výši 50.000 Kč.

Tato operace si nevyžádá úpravu v daňovém přiznání.

    bez úprav v DAP

6. Poplatník zaúčtoval na vrub nákladového účtu účtové skupiny „55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti” účetní odpisy veškerého dlouhodobého majetku podle odpisového plánu ve výši 3.400.000 Kč.

Z toho odpisy majetku hmotné povahy, který není pro účely ZDP vymezen jako hmotný majetek podle § 26 ZDP a dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného v letech 2001 až 2003 představují částku v celkové výši 120.000 Kč.

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, které byly uplatněny podle ZDP podle jednotlivých odpisových skupin činí:

1. odpisová skupina 280.000 Kč
2. odpisová skupina 2.315.000 Kč
3. odpisová skupina 85.000 Kč
5. odpisová skupina 320.000 Kč

Společnost dále uplatnila odpis nehmotného majetku, a to softwaru ve smyslu ustanovení § 32a odst. 4 ZDP ve výši 30.000 Kč.

Pro účely sestavení daňového přiznání je nutno porovnat daňové odpisy uplatněné v souladu s ZDP s účetními odpisy zaúčtovanými v účetní evidenci. Jak vyplývá ze zadání odpisy hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1, 2, 3 a 5 vypočtené podle ZDP ve výši 3.000.000 Kč spolu s daňovými odpisy software podle § 32a ZDP (30.000 Kč) a účetními odpisy majetku hmotné povahy, který není pro účely ZDP vymezen jako hmotný majetek podle § 26 ZDP a dlouhodobého nehmotného majetku zaevidovaného v průběhu let 2001 až 2003 daňově účinnými podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP (120.000 Kč) činí v celkové částce 3.150.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka je o 250.000 Kč nižší, než zaúčtované účetní odpisy, společnost si výsledek hospodaření o uvedený rozdíl zvýší.

Tato operace si vyžádá úpravu v daňovém přiznání v následujícím řádku:

ř.50 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 až § 33 ZDP). 250.000 Kč

7. Obchodní korporace v daném zdaňovacím období poskytla bezúplatné plnění ve formě finančního daru ve  výši 250.000 Kč, zaúčtovaného na účet skupiny „54 – Jiné provozní náklady”, ve prospěch školské právnické osoby. Finanční dar byl poskytnut 7. 10. 2019 na vybavení počítačové učebny.

Uvedený výdaj nelze považovat za daňově účinný s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Obchodní korporace však u tohoto poskytnutého daru bude hodnotit, zda byly splněny podmínky pro jeho uplatnění jako položky snižující základ daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 ZDP.

Tento finanční dar byl poskytnut školské právnické osobě ve prospěch školství, tj. na účel, který je stanoven v § 20 odst. 8 ZDP. Dále obchodní korporace splnila limitní požadavky, tzn., že byla překročena minimální částka poskytnutého daru ve výši 2.000 Kč. Jako položku snižující základ daně lze tento výdaj s účinností od 1. 1. 2014 uplatnit maximálně do výše 10% základu daně sníženého o odčitatelné položky podle § 34 ZDP.

Tato operace si vyžádá úpravu v daňovém přiznání v následujících řádcích:

ř. 40 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo § 24 ZDP), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10. 250.000 Kč
ř. 260 Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 ZDP (nejvýše 10% z částky na ř. 250) 130.000 Kč

8. Obchodní korporace uzavřela dne 1. 6. 2017 se společníkem smlouvu o zápůjčce ve výši 6.000.000 Kč na 5 let. Roční úrokové náklady činí 300.000 Kč, když v roce 2017 byl z této zápůjčky zaúčtován předpis úroků ve výši 150.000 Kč. K 1. 12. 2017 obchodní korporace splatila částku ve výši 600.000 Kč, tzn., že k rozvahovému dni obchodní korporace vykázala zůstatek zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč. Ve zdaňovacím období roku 2018 byly řádně placeny dohodnuté splátky ze zápůjčky ve výši 1.200.000 Kč, tj., k 31. 12. 2018 činil zůstatek závazku z titulu poskytnuté zápůjčky 4.200.000 Kč. Ve zdaňovacím období roku 2019 byly řádně placeny dohodnuté splátky ze zápůjčky ve výši 1.200.000 Kč, tj., k 31. 12. 2019 činil zůstatek závazku z titulu poskytnuté zápůjčky 3.000.000 Kč. V roce 2019 byly předepsány úroky ze zápůjčky ve výši 300.000 Kč, které nebyly ze strany obchodní korporace uhrazeny. Vzhledem k tomu, že věřitel je ve vztahu k dlužníkovi osobou spojenou ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, bude nutno za zdaňovací období roku 2019 rovněž provést, tzv. test nízké kapitalizace, a to pro účely § 25 odst. 1 písm. w) ZDP.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP nelze za daňově účinné považovat finanční výdaje