dnes je 25.6.2024

Input:

Úvod, předmět finanční analýzy

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

11.2
Úvod, předmět finanční analýzy

Ing. Jiřina Rezková

Součástí moderních systémů řízení podniků a zárukou jejich úspěšného fungování jsou nepřetržité analytické procesy, které jsou v podnicích zajišťovány a které slouží k hodnocení finanční pozice podniků a jejich výkonnosti. Analytické procesy vycházejí především z údajů podnikového účetního systému, většina analytických metod a postupů využívá údaje souhrnně zachycené ve výkazech finančního účetnictví. Kvalitní interpretaci výsledků analýz však nelze zajistit bez doplňujících informací z celého informačního systému podniku i údajů čerpaných mimo podnik.

Základní funkcí účetního systému je funkce informační. Souhrnně vykazované informace zachycené prostřednictvím účetních výkazů by však samy o sobě neměly příliš velký informační přínos. Teprve po analytickém posouzení jednotlivých údajů a především jejich vzájemných vztahů lze vyhodnotit stávající finanční pozici podniku a jeho výkonnost. A na základě tohoto posouzení s přihlédnutím k vývojovým trendům jednotlivých rozvahových a výsledkových položek a vývoji podnikového okolí lze odhadnout budoucí vývoj podniku.

Analytické procesy jsou spojeny s podnikatelskou činností velmi dlouho, lze říci, že jsou od počátku spojeny se zbožně peněžními vztahy. Postupy a metody hodnocení podnikové situace se však během času měnily v závislosti na změnách účetní metody a v závislosti na technických možnostech zpracování dat.

Předmět finanční analýzy

Dnes lze předmět finanční analýzy definovat jako rozbor výsledků účetnictví, který je podkladem pro hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu. Účetnictví samo o sobě neurčuje skutečný stav podniku, je pouze základním zdrojem ekonomických údajů z hospodářské činnosti a je představováno souborem relativně přesných a neustále se měnících dat. Nevýhodou účetnictví je rovněž skutečnost, že údaje vykazuje k určitému okamžiku, takže i hodnocení podniku se vztahuje k určitému okamžiku nebo intervalu.

Odborná literatura definuje finanční analýzu různým způsobem. Nejčastěji je finanční analýza popsána jako takový rozbor situace podniku, kdy podnik je hodnocen z hlediska zhodnocování majetku vloženého do podnikání, tj. z hlediska rentability a hospodárnosti, z hlediska využívání majetku při podnikatelských aktivitách, tj. z hlediska aktivity majetku vloženého do podnikání, z hlediska schopnosti podniku vypořádat se se svými závazky, tj. z hlediska likvidity, a rovněž z hlediska zadluženosti a finanční struktury majetku.

Obecným cílem finančně analytických procesů je poznání finančního zdraví podniku, identifikace jeho slabých a stanovení silných stránek. Tohoto základního cíle lze dosáhnout následujícím postupem:

Ne vždy se podaří při finanční analýze určit finanční zdraví podniku. Úspěch je závislý na tom, kdo a proč provádí analýzu, stejně jako pro koho. Stává se, že kvalitní analýza nesplní očekávání, protože její výsledky nevedou k realizaci potřebných opatření, případně je realizace opatření odkládána a mezitím se změní podmínky, za nichž opatření mohou být účinná. A obráceně: závěry analýzy mohou být chybné, interpretace výsledků je nesprávná

Nahrávám...
Nahrávám...