dnes je 26.9.2022

Input:

Úvod

1.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.1
Úvod

Prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

Řádná ÚZ

Každá účetní jednotka, která je právnickou osobou, tj. obchodní společností nebo družstvem, musí pro různé uživatele účetních informací zveřejňovat informace o své finanční situaci, o své výkonnosti, schopnosti tvořit peníze a uchovávat svou majetkovou podstatu. Tuto povinnost plní účetní jednotka účetní závěrkou, která obsahuje rozvahu, výsledovku (výkaz zisku a ztráty), přílohu s výkazy peněžních toků a výkaz změn vlastního kapitálu. Za normálních podmínek trvání podniku v dohledné budoucnosti při běžném hospodaření zveřejňuje účetní jednotka uvedené informace v řádné účetní závěrce sestavené ke konci rozvahového dne. Řádná účetní závěrka je závěrkou právně samostatné účetní jednotky, je tedy individuální (nekonsolidovanou) účetní závěrkou vykazující účetní jednotky.

Mezitímní a mimořádná ÚZ

Za určitých podmínek je účetní jednotka povinna zveřejnit informace formou účetní závěrky k jinému dni, než je řádný rozvahový den. Takováto účetní závěrka je označována obecně jako závěrka mezitímní, tj. za dobu odlišnou, většinou kratší, než je doba základního účetního období. V českém účetnictví jsou podle rozsahu prací dokonce odlišovány dva typy mezitímní účetní závěrky, tj. závěrka mimořádná a závěrka mezitímní. Odlišují se rozsahem organizačně technických prací v souvislosti se získáváním souhrnných účetních informací. Ale i tyto mezitímní či mimořádné účetní závěrky jsou závěrkami individuálními, tj. vztahují se k vykazující právně samostatné účetní jednotce.

V podmínkách rozvinutého tržního hospodářství se kromě transakcí běžného hospodaření stále častěji odehrávají i transakce vlastnické (kapitálové). Těmi se mění společníci obchodních společností, zejména tzv. většinoví společníci, kteří ovládají společnost, v níž získali rozhodující vliv na základě majetkového podílu a jsou tzv. ovládající osobou 1). Velmi často jsou získáním rozhodujícího majetkového podílu a rozhodujícího vlivu vytvářeny nejen vztahy společník ⇒ ovládaná společnost, ale i komplikovanější, víceúrovňové vztahy ovládání, které současně spojují podniky ovládajících i ovládaných společností do větších a „vyšších“ ekonomických celků. Ukážeme si na příkladu:

Příklad

Pan Novák si založil peněžitým vkladem společnost s ručením omezeným. Do své společnosti Novák, s. r. o. vložil 10 mil. Kč. Je 100% jediným společníkem své společnosti. Společnost Novák, s. r. o. po čase nahospodařila další majetek a měla „volné“ peněžní prostředky, které se rozhodla investovat do akcií společnosti Natur, a. s. Přímou koupí od jednoho z akcionářů společnosti Natur, a. s. nakoupila akcie, které představují 60% podíl na základním a vlastním kapitálu této společnosti. Základní kapitál společnosti Natur, a. s. činí 2 mil. Kč a vlastní kapitál činí 10 mil. Kč. Akcie, které mají v úhrnu nominální hodnotu 1,2 mil. Kč a vnitřní hodnotu 6 mil. Kč, nakoupila společnost Novák, s. r. o. za 8 mil. Kč, neboť se očekává, že společnost Natur, a. s. má ve svém účetnictví podhodnoceny některé položky dlouhodobého hmotného majetku a že má perspektivní podnikatelský program.

Jaké vztahy se vytvořily těmito kapitálovými transakcemi:

  1. Pan Novák vkladem 10 mil. do společnosti Novák, s. r. o., kterou nově založil, se stal jejím jediným – majoritním společníkem a je ve vztahu k této své společnosti ovládající osobou. On rozhoduje o veškerých běžných i investičních aktivitách v hospodaření společnosti Novák, s. r. o. On jako ovládající osoba na úrovni jediného společníka není účetní jednotkou, ale je vlastníkem 100 % obchodního podílu společnosti Novák, s. r. o., což je jeho soukromá finanční investice, kterou pořídil za 10 mil. Kč.

  2. Společnost Novák, s. r. o. nakoupila za peníze v přímém obchodu od majoritního akcionáře společnosti Natur, a. s. 60% balík akcií této společnosti. Společnost Novák, s. r. o. jako účetní jednotka vykáže, že získala dlouhodobou finanční investici za 8 mil. Kč. Tato finanční investice společnosti Novák, s. r. o. zabezpečuje ve společnosti Natur, a. s. rozhodující vliv, společnost Novák, s. r. o. ovládá společnost Natur, a. s.

  3. Společnost Natur, a. s. se stala ovládanou osobou (dceřinou společností). Bezprostředně ji ovládá společnost Novák, s. r. o. a zprostředkovaně pan Novák osobně.

Uvedené vztahy si můžeme vyjádřit i graficky:

Poznámka:
2) OP = obchodní podíl

Všeobecně uživatelský přístup

Je evidentní, že celé seskupení obou společností ovládá pan Novák. Z jeho hlediska bude seskupení obou společností vnímáno jako určitý celek, zejména v důležitých dlouhodobých cílech. Pan Novák bude ochoten obětovat u některé ze společností dílčí majetkové prospěchy, pokud tím dosáhne celkový majetkový prospěch, uchování majetkové podstaty a zabezpečení trvání podniku v dohledné budoucnosti za celé seskupení. Pan Novák bude na obě propojené společnosti a tím i jejich spojené podniky pohlížet jako na celek. Bude požadovat souhrnné finanční informace o finanční situaci, výnosnosti, schopnosti tvořit peníze a uchovávat majetkovou podstatu za celou skupinu. Nestačí mu informace z individuálních účetních závěrek společnosti Novák, s. r. o. a společnosti Natur, a. s. Bude spojovat, shrnovat, konsolidovat informace z individuálních účetních závěrek obou společností do jediné účetní závěrky sestavené za celé seskupení, do tzv. konsolidované účetní závěrky. Pan Novák tak při hodnocení finanční situace seskupení obou společností, které on ovládá, uplatnil logickou koncepci tzv. všeobecně uživatelského přístupu ke konsolidované účetní závěrce.

Vlastnická koncepce

Pan Novák by mohl uplatnit i užší pohled na hospodaření jím ovládaných společností. Jeho společnost Novák, s. r. o. vykazuje v aktivech dlouhodobou finanční investici, která představuje 60% podíl na základním i vlastním kapitálu společnosti Natur, a. s. Pokud společnost Natur, a. s. dobře hospodaří, upevňuje svou majetkovou podstatu měřenou vlastním kapitálem tím, že dosahuje dlouhodobě zisku, pak se zhodnocuje i finanční investice společnosti Novák, s. r. o. Její vnitřní hodnota bude překračovat nominální hodnotu a pravděpodobně i cenu, za kterou společnost Novák, s. r. o. finanční investici pořídila. Pokud by společnost Natur, a. s. hospodařila dlouhodobě se ztrátou, klesala by vnitřní hodnota finanční investice společnosti Novák, s. r. o. a klesala by i hodnota této investice. Čili, kdyby pan Novák uplatnil oddělené pohledy na hospodaření jím ovládaných společností, staral by se hlavně o to, zda se investice společnosti Novák, s. r. o. zhodnocuje či znehodnocuje. Choval by se úzce

Nahrávám...
Nahrávám...