dnes je 26.9.2022

Input:

Vstupní cena

2.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupní cena

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Jan Ambrož

Vstupní cena je pojmem podle § 29 ZDP a jedná se o určení hodnoty hmotného majetku, resp. nehmotného majetku, z níž se majetek odpisuje.

Právní úprava

Právní úprava
  • § 29 ZDP – Vstupní cena

  • § 47 PVZÚ – Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

  • a další

Daňové odpisování

Základní rozdíl mezi pojetím daňových a účetních odpisů je vysvětlen v článku Odpisování. Jiný daňový přístup se uplatní také při určení základny, ze které se daňový odpis provádí.

Technické zhodnocení

Po stanovení vstupní ceny pro odpisování pro daňové účely se vstupní cena zpravidla nemění. Případná úprava se stane nejčastěji proto, že došlo k technickému zhodnocení, případně k rozšíření nebo zúžení souboru hmotných movitých věcí nebo třeba ke změně spoluvlastnického podílu.

Pozor!
Technické zhodnocení dokončení v roce zařazení majetku do užívání je vždy součástí "prvotní" vstupní ceny.

Dlouhodobý a hmotný majetek

Kritéria, o jaký majetek se jedná, jsou jasně definována v ZDP. Doplníme si však jednu výjimku.

Rada
Pokud se jedná o soubor hmotných movitých věcí, vstupní cena se stanoví jako součet cen jednotlivých věcí; jednotlivé věci souboru ale mohou mít cenu i nižší, než je minimální vstupní cena uvedená v § 26 odst. 2 ZDP.

Forma pořízení

Pro určení výše vstupní ceny je rozhodující způsob, jakým byl majetek poplatníkem získán. ZDP v § 29 důsledně odlišuje způsob nabytí majetku a následný daňový režim.

Pořizovací cena

Pořizovací cena je nejčastější podobou vstupní ceny, a to zejména u majetku úplatně pořízeného (tj. koupí nebo směnou). Součástí pořizovací ceny je v souladu s účetními předpisy cena, za kterou byl majetek pořízen a také náklady s jeho pořízením související.

Příklad
Společnost Špedice si pořídila koupí nové nákladní vozy. Paní účetní, ač není důkladně obeznámena s daňovými předpisy, nepochybí pro daňové účely, pokud bude důsledná při určení pořizovací ceny podle § 47 PVZÚ.

Pozor!
Nepřesnosti se u stanovení pořizovací ceny vyskytují, jestliže se neprověří všechny možné související vedlejší náklady spojené s pořízením. Jedná se především o náklady na dopravu a instalaci majetku, některé poplatky spojené s uvedením majetku do používání, doprava a montáž.

Pravidla pro odvození vstupní ceny od pořizovací jsou v některých případech složitější, jak je uvedeno níže. Vstupní cena může vycházet z hodnoty vlastních nákladů, reprodukční pořizovací ceny aj.

Vlastní náklady

Vlastní náklady na pořízení majetku se považují za vstupní cenu u majetku, který byl pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Stejně postupuje i poplatník daně z příjmů neúčtující.

Rada
V souladu s účetními předpisy obsahují přímé náklady vynaložené na pořízení a také nepřímé náklady, které bezprostředně s pořízením souvisí podle účetních předpisů.

Reprodukční pořizovací cena

Reprodukční pořizovací cena, která představuje zpravidla cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku, je další alternativou vstupní ceny. Podle účetních pravidel se jedná o cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Rada
Jestliže chce poplatník-fyzická osoba odpisovat majetek u příjmů z nájmu a vstupní cenou má být reprodukční pořizovací cena, musí tuto cenu před zahájením nájmu (viz Nájem - daň z příjmů FO). Na to musí poplatník pamatovat včas, protože reprodukční pořizovací cenu zejména u nemovitých věcí lze jen stěží stanovit bez znaleckého posudku.

Pozor!
Daňové předpisy obsahují řadu výjimek, které bychom mohli shrnout do kategorie "zákaz použití" reprodukční pořizovací ceny. Tyto výjimky se týkají především fyzických osob.

Pozice fyzické osoby

Samostatně je třeba řešit vstupní cenu v několika případech, je-li uskutečněn vklad nebo dochází k nabytí bezúplatnému (darováním) včetně dědění – a zpravidla je ve hře poplatník daně z příjmů fyzická osoba, na kterou se proto zaměříme.

Časový test

Jak vyplývá z dalšího výkladu, velký význam má pětiletý nebo roční časový test.

Vložení nemovité věci FO do obchodního majetku

Fyzická osoba může nemovitou věc, kterou vlastní, vložit do obchodního majetku anebo ji začít pronajímat kdykoli po nabytí vlastnictví. Pokud doba mezi nabytím a vložením do obchodního majetku anebo zahájením nájmu (přestože zde nelze hovořit o obchodním majetku podle ZDP) je delší než 5 let, pak vstupní cenou bude reprodukční pořizovací cena.

Pozor!
Pokud by k vložení do obchodního majetku nebo zahájení nájmu došlo dříve než po pěti letech od pořízení, pak bude vstupní cenou kupní cena, byla-li nemovitá věc pořízena úplatně. Jde-li o nemovitou věc pořízenou ve vlastní režii v době kratší než 5 let před vložením do obchodního majetku nebo před zahájením nájmu, jsou vstupní cenou vlastní náklady.

Výdaje zahrnované do vstupní ceny

Je-li nemovitá věc pořízena fyzickou osobou do 5 let před vložením do obchodního majetku anebo v této době začne být najímána, pak jsou součástí vstupní ceny, ať už při úplatném pořízení nebo při pořízení ve vlastní režii, rovněž výdaje na opravy nebo technické zhodnocení provedené v době mezi pořízením a stanovením vstupní ceny.

Rada
Pokud má poplatník možnost volby, pak je lépe, když opravu provede až po stanovení vstupní ceny, protože v tom případě může výdaje na ni jednorázově vložit do základu daně a nemusí je odpisovat postupně po mnoho let.

Movitá věc

Pro fyzické osoby rovněž platí, že u movité věci nabyté úplatně do jednoho roku před vložením do obchodního majetku nebo před zahájením nájmu nemůže být vstupní cenou reprodukční pořizovací cena. Místo ní se použije cena pořizovací, resp. kupní.

Nabytí dědictvím nebo darováním

U majetku získaného dědictvím nebo bezúplatně (darováním) je vstupní cenou cena stanovená podle zákona o oceňování ke dni získání majetku.

Fyzická osoba

Ani při vložení do obchodního majetku nebo při zahájení nájmu u nemovité věci pořízené fyzickou osobou dědictvím nebo bezúplatně (darováním) do pěti let od nabytí nesmí fyzická osoba použít reprodukční pořizovací cenu (zpravidla se použije ocenění ke dni vložení do obchodního majetku nebo ke dni předcházejícímu zahájení nájmu). Rovněž v těchto případech se vstupní cena na bázi ocenění podle zákona o oceňování ke dni nabytí majetku zvyšuje o opravy nebo technické zhodnocení dokončené mezi nabytím majetku a dnem, ke kterému se stanoví jeho vstupní cena.

Pozor!
Obdobně se postupuje, jde-li o majetek vložený do právnické osoby osobou fyzickou, která věc neměla zahrnutou do obchodního majetku.

Příklad
Pan Novák vložil do svého obchodního majetku v lednu 2015 osobní automobil, který koupil v roce 2013 za 400 000 Kč. Vstupní cenu pan Novák stanoví na základě znaleckého posudku, tj. bude jí reprodukční pořizovací cena, například 120 000 Kč.

Kdyby pan Novák koupil uvedený automobil v červnu 2014 a od dubna 2015 ho zařadil do svého obchodního majetku, vstupní cenou by byla pořizovací cena, tj. částka 400 000 Kč.

Výjimky

Vstupní cena může být modifikována v dalších případech, jedná se například o pokračování v odpisování, vyvolanou investici, dotace aj.

Pokračování v odpisování

V řadě případů není podstatné ocenění použité pro účetnictví a ZDP si stanoví vstupní cenu odchylně od pořizovací ceny. Tak se postupuje třeba u titulů, kdy poplatník je povinen pokračovat v odpisování podle § 30 ZDP.

Rada
Pokud by původní vlastník nezapočal odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou hmotného majetku vstupní cena, z níž by původní vlastník odpisy uplatňoval.

Příklad
Společnost Kontakt založila dceřinou společnost Kontakt-Plus, do které vložila nemovitou věc, u níž je evidována vstupní cena 2 000 000 Kč, účetní oprávky činí 300 000 Kč, daňové odpisy 200 000 Kč.

Budova byla oceněna na 3 000 000 Kč, proto nabyvatel eviduje ve svém účetnictví "pořizovací cenu" v této výši. Pro daňové účely jsou rozhodující informace vkladatele, a tak daňová karta tohoto majetku je: vstupní cena 2 000 000 Kč, daňová zůstatková cena 1 800 000 Kč.

Dnem vkladu do obchodní společnosti nebo družstva se pro účely tohoto zákona rozumí den uvedený ve smlouvě o vkladu.

Vyvolaná investice

Podle § 29 ZDP jsou součástí vstupní ceny ve vyjmenovaných případech tzv. vyvolané investice, kterými rozumíme výdaje na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osobě nebo týkající se změny majetku ve vlastnictví jiné osoby podmiňujícího funkci nebo užívání předmětného hmotného majetku.

Rada
Jde o budovy, domy a stavby, u nichž se právě vyvolané investice často vyskytují.

Pokynu D-22 se uvádějí typické případy: přeložky např. energetických, telekomunikačních, vodovodních, kanalizačních a jiných vedení, zařízení pro rozvod tepla a plynu, komunikací. Hrazená částka je výdajem souvisejícím s výstavbou nových stavebních děl (budov, domů, hal, staveb) nebo jejich technickým zhodnocením.

Dotace a granty

Byl-li hmotný majetek nebo nehmotný majetek pořízen s využitím dotace z veřejných zdrojů (ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, od regionální rady regionu soudržnosti, z grantů Evropských společenství atd.), pak se vstupní cena tohoto majetku musí snížit o výši použité dotace nebo grantu.

Investiční dotace

Musíme proto v účetnictví rozlišovat mezi "provozní" a "investiční" dotací, která snižuje pořizovací i vstupní cenu.

Pozemek

Součástí vstupní ceny jednotky není ocenění té části jednotky, která je pozemkem. Pozemek se nemůže tedy odpisovat nejen účetně, ale ani daňově.

Převod práv

Pokud dochází k naplnění institutu převodu práv u hmotného movitého majetku (pohledávka zajištěná převodem práva), je vstupní cena odvozena z hodnoty nesplacené pohledávky, a to u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele.

Příklad
Společnost Ztráta investovala do nové technologie 1 000 000 Kč. Finanční zdroje byly získány úvěrem, který byl zajištěn převodem práva na nově pořízený majetek. Společnosti se nepodařilo úvěr splatit, došlo k realizaci zajištění a pro věřitele bude vstupní cena získané technologie ve výši nesplaceného úvěru, např. 800 000 Kč.

Ukončení

Nahrávám...
Nahrávám...