dnes je 3.7.2022

Input:

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Proces schvalovacího řízení

Schvalovací řízení je proces, ve kterém valná hromada společníků nebo akcionářů schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření, který jí předkládá vedení společnosti. Jde o výsledek hospodaření předcházejícího účetního období u kapitálových společností, který může mít podobu zisku nebo ztráty a který se vypořádává v následujícím účetním období. Zálohové rozdělování výsledku hospodaření před uzavřením účetního období není dovoleno.

Výsledek hospodaření běžného účetního období, který představuje zůstatek na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, se v rámci uzávěrkových operací uzavře na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Začátkem následujícího účetního období se při otevření účtů hlavní knihy zaúčtuje jako počáteční zůstatek účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení souvztažně s účtem 701 – Počáteční účet rozvažný.

Uzavření účtu 710 – Zisků a ztrát koncem účetního období a převod zisku do schvalovacího řízení v následujícím účetním období

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je určený k rozdělení účetního zisku nebo k vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky.

Rozdělení zisku

V případě zisku se musí ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti nejprve splnit povinný příděl do statutárních fondů, jestliže má účetní jednotka jejich tvorbu upravenou statutem (společenskou smlouvou nebo stanovami). Rozdělení zbývající části zisku je již plně v pravomoci účetní jednotky. Na ní záleží, zda bude vytvářet další účelově vázané fondy, nebo zisk ponechá ve společnosti a převede na účet nerozděleného zisku minulých let, či část rozdělí společníkům jako podíly na zisku. Ovšem výplata podílů na zisku má svá pravidla upravená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

U společnosti s ručením omezeným upravuje podmínky pro rozdělení zisku § 161 ZOK. Ten uvádí: "Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděl do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou".

akciové společnosti upravuje zákon podmínky pro výplatu podílů na zisku (dividend) také velmi podobně (§ 350 ZOK): "Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře" a Dále:

"Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami".

Nestanoví-li společenská smlouva, stanovy nebo rozhodnutí valné hromady něco jiného, je podíl na zisku (dividenda) splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V akciové společnosti je představenstvo povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob výplaty. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy (jsou-li akcie na jméno) nebo na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (jsou-li akcie na majitele). Jsou-li akcie na majitele listinné, určí místo výplaty stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, není-li místo určeno, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.

Podíly na zisku přiznané společníkům – fyzickým osobám – musí být zdaněny zvláštní sazbou daně, které v současné době činí 15 %. U společníků – právnických osob se sídlem v některém z členských států Evropské Unie – je výplata podílů na zisku od srážkové daně osvobozena za splnění určitých podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů (§ 19 ZDP). Srazit daň je společnost povinna (v souladu s § 36 odst. 2 ZDP) u listinných akcií při výplatě dividend, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. U zaknihovaných akcií je společnost povinna srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Sraženou daň je pak společnost povinna odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla povinna provést srážku.

Přiznané podíly na zisku společníkům a srážková daň

Rozdělení zisku ve schvalovacím řízení

Příklad

Akciová společnost vykázala v účetní závěrce zisk ve výši 5 milionů Kč, který byl převeden do schvalovacího řízení. Valná hromada schválila následující návrh vedení společnosti na rozdělení zisku:

  • 10 % přidělit statutárnímu rezervnímu fondu,

  • 20 % přidělit statutárnímu sociálnímu fondu,

  • 30 % rozdělit na podíly na zisku,

  • 40 % převést na nerozdělený zisk minulých let.

Č.  Text  MD D
1.  Převod zisku do schvalovacího řízení  5.000.000  701  431 
2.  Tvorba zákonného rezervního fondu  500.000  431  421 
3.  Příděl statutárnímu sociálnímu fondu  1.000.000  431  423 
4.  Přiznání nároku na výplatu dividend  1.500.000  431  364 
5.  Závazek z titulu srážkové daně  225.000  364  342 
6.  Nerozdělený zisk  2.000.000  431  428 
7.  Úhrada srážkové daně  225.000  342  221 
8.  Výplata zdaněných dividend  1.275.000  364  221 

Úhrada ztráty

Schvalovacím řízením prochází též ztráta společnosti. Důležité je si uvědomit, že jde o účetní ztrátu, nikoliv o ztrátu daňovou. Za určitých okolností se dokonce může stát, že je účetní jednotka v účetní ztrátě, ale v daňovém zisku. Ten vznikne při úpravě účetní ztráty na základ daně připočtením daňově neuznatelných nákladů. Účetní jednotka vypočítá a zaúčtuje daň, která je účetním nákladem a která ještě zvýší účetní ztrátu.

V

Nahrávám...
Nahrávám...