dnes je 9.6.2023

Input:

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

22.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

Ing. Dagmar Fitříková


§ 20 ZDPH, § 23, § 28 odst. 2 písm. l), § 33, § 38, § 41, § 72, § 73, § 93 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).

Vznik povinnosti přiznat daň při dovozu zboží

Podle § 23 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží při splnění zákonem vymezených podmínek. Vznik povinnosti přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká podle § 23 odst. 1 písm. a) až h) ZDPH v těchto případech:

• propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,

• propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení,

• propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od cla,

• nezákonným dovozem zboží,

• spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svodném skladu, za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,

• porušením podmínek vyplývajícím z dočasně uskladněného zboží,

• porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno, nebo

• odnětím zboží celnímu dohledu.

• porušením podmínek vyplývajícím z dočasně uskladněného zboží,


Podle § 23 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost zaplatit daň při dovozu zboží, a to dnem rozhodnutí celního úřadu o vrácení zboží ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu zpět do tuzemska.

Pokud vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň plátci, má plátce nejen povinnost přiznat dań na výstupu, ale zároveň má možnost uplatnit nárok na odpočet DPH přímo v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období. Samozřejmě za předpokladu, že splní všechny zákonem o DPH stanovené podmínky. Základní podmínky, které musí být splněny, pokud má plátce v úmyslu uplatnit nárok na odpočet daně při dovozu zboží, vymezuje § 72 a § 73 ZDPH.

Základním předpokladem pro zajištění správného postupu při výpočtu výše daně při dovozu zboží a zjištění výše nároku na odpočet daně je správné stanovení základu daně, ze kterého je plátce (dovozce zboží) povinen daň z přidané hodnoty vypočítat.

Základ daně při dovozu zboží

Ustanovení § 38 odst. 1 ZDPH stanoví, které konkrétní položky se zahrnují do základu daně při dovozu zboží ve smyslu § 20 ZDPH. Základ daně při dovozu zboží je podle zmíněné úpravy tvořen součtem níže uvedených položek:

a. základem pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,

b. vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popř. do dalšího místa určení na území Evropské Unie , pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou tyto výdaje zahrnuty do základu daně podle písmena a),

c. příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 ZDPH jinak.

První místo určení v tuzemsku

První místo určení je pro účely DPH vymezeno v § 38 odst. 2 jako místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo prvního přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě.


Vedlejší náklady zahrnované do základu daně

Vzhledem k tomu, že vedlejší výdaje, které se zahrnují do základu daně při dovozu, jsou omezeny prvním místem určení v tuzemsku, mohou se lišit od vedlejších výdajů (nákladů) vstupujících z hlediska účetního a pro účely daní z příjmů do pořizovací ceny dováženého zboží (např. zásoby, hmotný majetek). Do pořizovací ceny zásob zboží a pořizovací ceny majetku se zahrnují veškeré náklady související s pořízením zboží, tj. i výdaje (náklady) vzniklé poté, kdy bylo dovážené zboží přepraveno do prvního místa určení ve smyslu § 38 odst. 2 ZDPH.

Příklad

Na přepravním dokladu je uvedeno jako první místo určení v tuzemsku letiště Praha-Ruzyň.

V tomto případě se do základu daně při dovozu zboží zahrnuje dopravné pouze do tohoto místa. Zboží však bude z letiště následně přepraveno do sídla firmy, které se nachází v Ostravě. Výdaje (náklady) na přepravné z prvního místa určení v tuzemsku (Praha-Ruzyň) do sídla firmy (Ostrava) jsou sice výdaje souvisejícími s pořízením zboží a vstupují do jeho pořizovací ceny, ale tyto výdaje (náklady) již základ daně při dovozu zboží neovlivní. Jde o výdaje (náklady) vzniklé až po přepravě zboží do prvního místa v určení v tuzemsku.

Správa celním úřady

Z úpravy obsažené v § 93 ZDPH vyplývá, že správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla vykonávají celní úřady.

Přepočet cizí měny

Pro účely přepočtu cizí měny při stanovení základu pro výpočet cla, který představuje jednu z položek vstupujících do základu pro výpočet DPH, používají celní orgány zvláštní kurz (kurz stanovený podle celních předpisů). Pro účely přepočtu cizí měny na českou pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží podle se ve shodě s § 38 odst. 5 ZDPH použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů EU upravujících clo, tzn. odlišným způsobem než v ostatních případech, kdy plátci vzniká povinnost přiznat daň. Plátce je povinen provést přepočet cizí měny způsobem stanoveným v § 38 odst. 5 ZDPH v případech, kdy mu vzniká povinnost přiznat daň a přitom cena za zboží, které je předmětem daně při dovozu je, je sjednána v cizí měně. V případech, kdy se plátce ujistí, že do základu pro výpočet DPH v daném konkrétním případě vstupuje pouze částka odpovídající základu pro vyměření cla včetně cla, která je na daňovém dokladu (JSD) uvedena v české měně, není zákonný důvod provádět přepočet cizí měny na Kč. Plátce má pro účely výpočtu daně na výstupu při dovozu zboží v těchto případech vždy hodnotu, která je vyjádřena v české měně. Obdobná situace nastane, pokud plátce např. zjistí, že do základu pro výpočet cla nebyla zahrnuta část ceny za přepravu zboží, ale jde o přepravu realizovanou českým dopravcem a fakturovanou v české měně. Přepočet cizí měny bude plátce provádět v souvislosti s dovozem zboží pouze v případech, kdy zjistí, že určitá položka, která vstupuje podle § 38 odst. 1 ZDPH do součtu pro výpočet základu DPH při dovozu zboží, nebyla zahrnuta do základu pro výpočet cla a současně jde o položku, která je vyjádřena v cizí měně.

Ministerstvo financí ČR na webových stránkách Finanční správy ve sdělení, které se týká postupu plátce při výpočtu daně při dovozu zboží, uvádí, že plátce použije při stanovení základu daně pro výpočet daně při dovozu zboží kurz platný podle celních předpisů. Kurz, který pro účely přepočtu cizí měny v souvislosti se stanovením základu pro cla použijí celní úřady, se v podstatě promítne do základu pro výpočet daně při dovozu tím, že takto přepočtenou hodnotu vyjádřenou v Kč (tj. hodnotu dováženého zboží vyjádřenou v cizí měně na faktuře vystavené dodavatelem zboží přepočtenou kurzem, který se použije pro účely stanovení základu pro vyměření cla, popř. zvýšenou o hodnotu přepravy) je plátce povinen podle § 38 odst. 1 písm. a) ZDPH zahrnout do základu pro výpočet daně při dovozu zboží. Pokud se týká této položky (základ pro výpočet cla), plátce žádný přepočet cizí měny v tomto případě sám neprovádí, ale do základu pro výpočet daně při dovozu zboží zahrne hodnotu vyjádřenou v Kč přepočtenou již zmíněným „celním kurzem”, který se použije při stanovení základu pro vyměření cla v rámci celního řízení. Pokud je však plátce povinen do základu daně při dovozu zboží zahrnout další výdaje vyjádřené v cizí měně, které se do základu pro vyměření cla nezahrnují, postupuje při přepočtu cizí měny na českou způsobem stanoveným v § 38 odst. 5 ZDPH. Pro účely přepočtu cizí měny v souvislosti se vznikem daňové povinnosti vzniklé při dovozu zboží podle § 38 ZDPH zákon o DPH stanoví povinnost použít kurz podle celních předpisů, nikoli kurz ČNB, který je osoba provádějící přepočet oprávněna použít v ostatních případech, kdy jí vznikne povinnost přiznat daň. V této souvislosti lze doporučit jako zdroj informací internetové stránky Generálního ředitelství cel (www.cs.mfcr.cz ), kde jsou tyto kurzy zveřejňovány a pravidelně aktualizovány.

Stanovení základu daně

Z § 38 odst. 1 ZDPH lze dovodit, že plátce při stanovení základu daně při dovozu zboží vychází především ze základu stanoveného celním úřadem pro účely vyměření cla a z hodnoty cla, pokud je clo vyměřeno. Vzhledem k tomu, že do součtu, který tvoří základ pro výpočet daně, vstupují kromě základu pro vyměření cla a částky odpovídající clu i další výdaje, ale pouze v případě, že do základu pro výpočet cla nebyly zahrnuty, je plátce (dovozce zboží) povinen prověřit, zda jsou v hodnotě základu pro výpočet cla zahrnuty i vedlejší výdaje (např. dopravné) vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku [§ 38 odst. 1 písm. b) ZDPH]. Pokud plátce ověří, že základ pro výpočet cla tyto výdaje nezahrnuje nebo jsou zahrnuty do základu pro výpočet cla pouze částečně, je povinen základ daně při dovozu zboží o hodnotu těchto vedlejších výdajů nezahrnutých do základu pro výpočet cla zvýšit.

Při zahrnutí vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku plátce DPH postupuje tak, že přihlíží k sjednaným dodacím podmínkám, to znamená, že ověří, zda jsou např. náklady na přepravu zboží součástí ceny zboží, popř. zda přepravu zajišťuje podle sjednaných smluvních podmínek kupující (dovozce).

Daňový doklad při dovozu zboží

Daňovým dokladem při dovozu zboží je podle § 33 ZDPH, tj. rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. . Daňový doklad při dovozu obsahuje údaje důležité pro zajištění správného postupu při stanovení základu daně při dovozu zboží.

Vybrané části (oddíly) daňového dokladu při dovozu zboží

Oddíl 20   dodací podmínky (podle konkrétních dodacích podmínek je možné vyhodnotit, zda částka fakturovaná dodavatelem za zboží obsahuje i výdaje na přepravu, popř. další výdaje, jako je pojištění atd.)   
Oddíl 22   měna a celková fakturovaná částka   
Oddíl 23   přepočítací kurz, který se pro účely přepočtu cizí měny použíje podle celních předpisů   
Oddíl 42   cena za položku (hodnota dováženého zboží)   
Oddíl 46   statistická hodnota zboží   
Oddíl 47   základ pro vyměření cla, která zahrnuje hodnotu zboží; do této hodnoty je buď plně, nebo částečně zahrnuta i přeprava zboží   

Při stanovení základu daně při dovozu zboží vychází plátce ze součtu položek uvedených v oddíle 47 (základ pro vyměření cla), z hodnoty cla (uvedena rovněž v oddíle 47), spotřební daně a případně dalších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku na daňovém dokladu při dovozu (JSD) neuvedených.

Dodací podmínky Incoterms

V oddíle 20 JSD jsou uvedeny zkratky, které deklarují, za jakých podmínek je předmětné zboží dodáno. Podle konkrétních dodacích podmínek sjednaných mezi dodavatelem a odběratelem (dovozcem – plátcem) je možné zjistit, zda hodnota dováženého zboží fakturovaná dodavatelem zahrnuje přepravu a případné další výdaje. Kontrolou částky deklarované na JSD s přihlédnutím ke sjednaným dodacím podmínkám a fakturované částce je možné ověřit, zda do základu pro vyměření cla byly kromě hodnoty zboží zahrnuty i další výdaje a v jaké výši.

Dodací podmínky Incoterms (International Commercial Terms), tj. mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží, upravují, která smluvní strany bude hradit dopravu zboží a také rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající, a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího.


Dodací podmínky Incoterms neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním. Tyto standardní podmínky se tradičně dělí na univerzálně použitelné (bez ohledu na druh dopravy) a na specifické podmínky pro lodní přepravu. Prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy, které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy. Stačí, že obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání, a obě strany mají jasno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, případně kdo uhradí případné škody vzniklé během přepravy.

Dodací podmínky INCOTERMS  
Zkratka  Anglický význam  Český překlad  Výklad pojmu  
CPT   Carriage Paid to...   Přeprava placena do (ujednané místo určení) – doložka INCOTERMS   Prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího již dodáním zboží prvnímu dopravci. Prodávající též sjednává na vlastní náklady povolení nezbytná pro vývoz zboží a hradí všechny poplatky a náklady veškerých formalit, které musejí být splněny   
Nahrávám...
Nahrávám...