dnes je 26.9.2022

Input:

Zastupování a zmocnění v daňovém řízení

20.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastupování a zmocnění v daňovém řízení

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda

Význam zastoupení

Daňový řád je vstřícnější k daňovým subjektům v tom slova smyslu, že správci daně nejen ukládá povinnost šetřit práva daňových subjektů, ale rovněž mu ukládá, aby umožnil "uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech".

Pozor!
Přesto je především na daňovém subjektu, aby uplatnil všechna dostupná práva. Nelze předpokládat, že všechny daňové subjekty jsou schopny v průběhu daňového řízení na sebe tuto roli převzít. Ostatně není snad ani možné, aby za sebe vždy jednal sám daňový subjekt, proto může pověřit svého zaměstnance, případně i jinou osobu, aby jednala místo něj, anebo může přenechat část těchto povinností zmocněncům. Za daňový subjekt při správě daní může jednat zástupce, ať už obligatorní nebo ustanovený správcem daně, anebo zmocněnec, kterého si daňový subjekt sám vybere na základě udělení plné moci.

Právnická osoba

Protože právní úkony za právnickou osobu musí vždy vykonávat k tomu příslušná fyzická osoba, mohly by v této souvislosti vzniknout pochybnosti, kdo může za právnickou osobu při správě daní jednat. Samozřejmě za ni může jednat její statutární orgán, to ale nemusí být praktické, a tak v souladu s vnitřními předpisy právnické osoby může její vedení pověřit jednáním za ni svého zaměstnance. Forma takového pověření není pro správu daní předepsána.

Takový zaměstnanec nemusí být přímo vybaven pověřením uděleným statutárním orgánem. Pověření pro správu daní může rovněž přímo vyplývat např. ze stanov, vnitřního organizačního předpisu apod.

Příklad
Půjde třeba o pověření hlavního účetního jednat ve věcech správnosti a úplnosti účetní evidence. Mzdová účetní může zase být způsobilá k jednání o pracovně-právní agendě atd.

Pozor!
Osoby pověřené jednat za právnickou osobu musí být uvedeny v přihlášce k registraci, kterou samozřejmě z tohoto úhlu pohledu lze doplňovat i pozměňovat i po ukončení řízení o registraci, tj. vydání osvědčení o registraci.

Fyzická osoba

I pro podnikatele-fyzickou osobu platí, že může svého zaměstnance pověřit jednáním za svou osobu, rovněž ale platí, že tato osoba musí být uvedena v přihlášce k registraci.

Jiná osoba

Pověřit jednáním za právnickou i podnikající fyzickou osobu lze jinou osobu.

Příklad
Daňový subjekt si zabezpečuje účetnictví prostřednictvím externí účetní firmy, pak pracovnice této externí firmy může být pověřena jednáním za daňový subjekt, je však nutné prokázat toto pověření (i uvedením v přihlášce k registraci) a jeho rozsah.

Prokura

Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Právnická osoba by měla dbát na to, aby vyhověla pravidlu, že v jedné věci za ni může při správě daní jednat jen jedna fyzická osoba.

Rada
I v případech, kdy podle společenské smlouvy za korporaci jednají například dva jednatelé společně a mají toto pravidlo zapsáno v obchodním rejstříku, od roku 2015 postačí, když jménem korporace bude jednat kterýkoli z nich samostatně, bez ohledu na pravidla zapsaná v obchodním rejstříku.

Zástupce

Zástupce daňových subjektů v daňovém řízení dělíme na obligatorní, tj. ty, kteří jsou nutní k průběhu řízení, protože nahrazují nedostatek procesní subjektivity v daňovém řízení, a na zástupce ustanovené správcem daně.

Způsobilost

Každá osoba, tedy i daňový subjekt, jedná před správcem daně samostatně v rozsahu své způsobilosti. Osobu, která nemá procesní způsobilost, zastupuje v daňovém řízení její zákonný zástupce (např. rodič nebo osvojitel nezletilého) nebo opatrovník ustanovený soudem nesvéprávné osobě.

Postavení zástupce

Zástupce daňového subjektu ani jeho zmocněnec nemají při správě daní postavení třetí osoby, ale jednají místo daňového subjektu a za něj.

Rada
Novinkou podle daňového řádu je i to, že také třetí osoba (např. svědek vyzvaný k podání výpovědi anebo osoba, která má předložit důkazní prostředek) si může zvolit svého zmocněnce. I v tomto případě samozřejmě platí, že správce daně může třetí osobu vyzvat, aby sama provedla úkon, například podala svědeckou výpověď.

Ustanovený zástupce

Daňový řád na rozdíl od zákona o správě daní taxativně vyjmenovává situace, kdy je správce daně oprávněn ustanovit zástupce. Je ještě třeba upozornit, že ustanovit zástupce v dále uvedených případech lze i třetí osobě, nikoli jen daňovému subjektu. Jde o následující výčet:

  • Osoba (zpravidla fyzická) nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní. Zástupce správce daně v tomto případě neustanoví tomu, kdo má zákonného zástupce, který ji může zastupovat.

  • Právnická osoba nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem, anebo je sporné, kdo je k tomu oprávněn.

Má-li být osobou způsobilou jednat za právnickou osobu zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba, musí být uvedena v přihlášce k registraci. Může být sporné, kdo bude za právnickou osobu jednat, pokud toto oprávnění má více osob a jejich oprávnění nejsou přesně vymezena tak, aby se nepřekrývala. Stejně tak může být sporné, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat, jestliže nejsou jednoznačně nebo aktuálně uvedeny údaje o statutárním orgánu např. v obchodním rejstříku.

Příklad
Uvádíme některé problémové modelové situace:

  • Osoba nemá známé místo pobytu nebo sídla.

  • Osoba je stižená přechodnou duševní poruchou, která jí brání při správě daní samostatně jednat. V těchto případech správce daně o ustanovení zástupce rozhoduje na základě odborného lékařského posudku.

  • Osobě brání jiná překážka, aby při správě daní činila úkony, například je hluchoněmá a nemůže se plnohodnotně zúčastnit ústního jednání, včetně přítomnosti při výslechu svědka apod.

Pozor!
Ani ve výše uvedených případech správce daně neustanoví zástupce osobě, která si sama zvolila zmocněnce.

Ustanovení zástupce

Správce daně hledá vhodnou osobu k ustanovení zástupcem především v bezprostředním okolí osoby, která má být zastoupena, např. osobu, která o ni pečuje, blízkého příbuzného apod.

Rozhodnutí o ustanovení zástupce lze v těchto případech vydat jen s předešlým souhlasem osoby, která má být zástupcem ustanovena. Pokud se správci daně nepodaří nalézt vhodnou osobu pro ustanovení zástupcem v blízkém okolí osoby, která má být zastoupena, obrátí se na Komoru daňových poradců ČR, která zástupce navrhne ze svých řad.

Důležité je, že proti ustanovení zástupce správcem daně se lze odvolat v základní lhůtě, neboť takovýto zástupce nemusí vyhovovat daňovému subjektu. Odvolání lze například odůvodnit tím, že zájmy ustanoveného zástupce mohou být v rozporu se zájmy zastoupené osoby.

Pozor!
I když je osobě ustanoven zástupce, může správce daně vyzvat k provedení úkonu přímo daňový subjekt, případně třetí osobu.

Zrušení ustanovení o zastoupení

Zastupování na základě ustanovení správcem daně zaniká, když je ustanovený zástupce zbaven způsobilosti (je mu omezena způsobilost) k právním úkonům, případně se stane nezpůsobilým k zastupování ztrátou profesního oprávnění.

Ustanovený zástupce i zastoupená osoba mohou navrhnout správci daně zrušení ustanovení o zastoupení, které lze odůvodnit tím, že zástupce nedbá na ochranu práv zastoupené osoby, nemá zájem na výsledku řízení nebo že pominou důvody, pro které byl zástupce ustanoven.

Správce daně může ustanovení zrušit i z vlastního podnětu, a to i z jiných závažných důvodů.

Zmocněnec

Každý daňový subjekt, jeho zákonný nebo ustanovený zástupce, ale také třetí osoba mají právo zvolit si svého zmocněnce v daňovém řízení.

Pozor!
Zmocněnce si nelze zvolit pro úkon, který má daňový subjekt (příp. třetí osoba) podle správce daně vykonat osobně.

Zmocněncem může být fyzická osoba s neomezenou způsobilostí k právním úkonům anebo osoba právnická, pro jejíž jednání se pak použijí obecná pravidla pro to, kdo za právnickou osobu jedná.

V daňovém řádu už není omezena státní příslušnost zmocněnce. Uvádí však, že nemá-li zmocněnec sídlo nebo bydliště ve státě EU, musí si tento zmocněnec sám zvolit zmocněnce pro doručování s bydlištěm nebo sídlem v ČR.

Plná moc

Správce daně uzná zmocněnce, pokud zastoupená osoba podá plnou moc písemně (uplatnit plnou moc lze případně i ústně do protokolu). Podle daňového řádu je plná moc účinná od uplatnění u správce daně – uplatněna nemusí být jen zmocnitelem, ale rovněž zmocněncem, např. dostaví-li se k jednání za daňový subjekt.

Daňový

Nahrávám...
Nahrávám...