dnes je 15.7.2024

Input:

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 x 2013

9.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2014.19.2 Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 x 2013

Ing. Ivan Macháček

V článku si uvedeme daňové řešení dosažených příjmů z prodeje cenných papírů realizovaných v roce 2014, přičemž prodávané cenné papíry byly nabyty do 31. 12. 2013 anebo až po 1. 1. 2014. Přitom se zaměříme na nejčastější případ u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, kdy fyzická osoba nakoupí cenné papíry (akcie) a následně je prodá, přičemž je nemá zahrnuty v obchodním majetku.

Vymezení cenného papíru v NOZ

Vymezení cenného papíru je s účinností od 1. 1. 2014 obsaženo v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále „NOZ”) v § 514 až 544. Současně došlo ke zrušení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.  Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele. Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele.
Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru.

Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány týmž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva. Ustanovení o cenných papírech se použijí i na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha, tento zákon nebo jiný právní předpis. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen. Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaný cenný papír evidován.

Vymezení akcie v ZOK

Vymezení akcií a jiných cenných papírů vydávaných akciovou společností nalezneme v § 256 až 343 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále „ZOK”). Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Stanovy akciové společnosti mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek. Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Výše uvedené se použije obdobně na zaměstnance společnosti, kteří odešli do důchodu.

Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie. Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele. Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.
Akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír. Akcionáři nejsou oprávněni požadovat vydání svých imobilizovaných akcií z hromadné úschovy. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné, ledaže stanovy jejich převoditelnost omezí. Akcie se zvláštními právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh. Akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové. Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie.

Zákon č. 90/2012 Sb. se v § 375 zabývá nuceným přechodem účastnických cenných papírů. Akcionář (tzv. hlavní akcionář) je oprávněn požadovat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie,

 1. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a
 2. s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem nebo jej odůvodní podle § 391 odst. 1 ZOK. Posudek nesmí být ke dni doručení žádosti podle § 375 starší než 3 měsíce.

Pro společnost s r. o. platí dle § 137 ZOK, že určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2013

Zákon o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2013, obsahoval dvě ustanovení týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů.

1) ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP

Podle tohoto ustanovení byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se podle znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP nevztahuje:

 • na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a na příjmy z kapitálového majetku,

 • na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí,

 • na příjmy z budoucího prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 6 měsících od nabytí nebo od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

2) ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP

Podle tohoto ustanovení byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů dobu 5 let. Obdobně jako u § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se i podle znění § 4 odst. 1 písm. r) ZDP osvobození nevztahuje:

 • na příjmy z prodeje cenných papírů, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,

 • na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů v době do 5 let od nabytí,

 • na příjmy z budoucího prodeje cenných papírů pořízených z jeho obchodního majetku, pokud příjmy z tohoto převodu plynou v době do 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Poznámka:

Podle bodu 12 pokynu GFŘ č. D-6 k § 4 odst. 1 ZDP se za cenné papíry pro účely § 4 odst. 1 písm. r) a písm. w) ZDP zákona považují i cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec.

Podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. změnilo podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů s účinností od 1. 1. 2014 následovně:

1) ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP

Podle nového znění tohoto ustanovení je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Dochází tak k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů z 6 měsíců na 3 roky. Jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let. Při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje.

Novela ZDP obsažená v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb. již neobsahuje podmínku pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů dle tohoto ustanovení, aby celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Vzhledem k tomu, že nové znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP se již netýká cenných papírů, jako tomu bylo v r. 2013, nové znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se tak vztahuje na veškeré cenné papíry bez ohledu na to, jaký je u prodejce cenného papíru jeho přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti.

Obdobně jako tomu bylo dle znění ZDP účinného do 31. 12. 2013 platí i nadále, že osvobození se nevztahuje:

 • na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku,

 • na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí,

 • na příjem z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů.

2) přechodné ustanovení bod 5 zákonného opatření č. 344/2013 Sb.

V čl. II zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. – Přechodná ustanovení se v bodu 5 uvádí, že u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Při prodeji akcií nabytých do 31. 12. 2013 a prodaných v roce 2014 se bude tedy postupovat podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném do 31. 12. 2013 – tj. časový test pro osvobození příjmů od daně je 6 měsíců. Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem akcií 5 %.

Uplatnění výše uvedeného přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu bylo předmětem projednání koordinačního výboru dne 4. 2. 2014 pod označením č. 419/30.01.14 Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů – přechodné ustanovení. V rámci projednání tohoto příspěvku na KOOV zaujalo GFŘ stanovisko, ze kterého vyplývá:

 • přechodné ustanovení se vztahuje na osoby, jejichž přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem papírů 5 %. U těchto osob je tak při posuzování časového testu zachován stav, který platil před nabytím účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.;

 • ostatní osoby (tedy s větší účastí než 5 %) uplatňují při prodeji cenných papírů osvobození od daně z příjmů po uplynutí tříleté lhůty od nabytí podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění platném od 1. 1. 2014. Tyto osoby jsou tak při prodeji cenných papírů nabytých do 31. 12. 2013 a prodaných po 1. 1. 2014 zvýhodněny, protože časový test se jim zkracuje (z původních 5 let na 3 roky). Současně mohou uplatnit osvobození podle § 10

Nahrávám...
Nahrávám...