dnes je 25.6.2024

Input:

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014

26.5.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2014.11.2
Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 11/2014

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb., dále "NOZ") a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb., dále "ZOK") nabyly účinnosti k 1. 1. 2014. Je nutné si uvědomit, že se jedná nejen o nahrazení stávajících pojmů novými (aniž by se měnila jejich věcná podstata), ale i o vymezení pojmů zcela nových.

V následujícím textu uvedeme na příkladech některé změny v návaznosti na nové právní předpisy, které měly dopad do vymezení aktiv a pasiv a do postupů účtování.

Vzorový účtový rozvrh si můžete stáhnout z Praktických informací.  

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY

Pojem movité věci byl rozšířen na hmotné movité věci, neboť NOZ rozšířil věci o věci nehmotné (§ 496 NOZ). Tudíž položka označená "Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" jednoznačně vylučuje věci nehmotné.

Zvířata byla dosud považována za věci, ale podle NOZ (§ 494) zvíře není věcí. V tomto smyslu bylo zpřesněno i vymezení zvířat v účetních předpisech.

Technické zhodnocení bylo do konce roku 2013 v souladu se zákonem o daních z příjmů (dále "ZDP"). Od 1. 1. 2014 platí pro dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek soulad ocenění dle účetních pravidel jak pro majetek, tak pro jeho technické zhodnocení ("ocenění od výše stanovené účetní jednotkou"). Výjimkou jsou stavby, kde kritériem je významnost technického zhodnocení (podle rozhodnutí účetní jednotky), neboť u staveb není rozhodující pro zařazení do dlouhodobého majetku jejich cena.

Součástí pozemku v souladu s NOZ (§ 506 a násl. NOZ) je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení ("stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Příklad

Příklad 1:

Firma pořídila pozemek s novou stavbou za kupní cenu 15 000 000 Kč. Podle znaleckého posudku tvořila 1/3 ceny pozemek a 2/3 ceny stavba. Jak a v jakém ocenění bude účtováno zařazení majetku do užívání?

Č.   Text    Částka Kč   MD    Dal   
1.   Pořízení pozemku se stavbou   15 000 000   04(2)   32(1)  
2. a)          
2. b)          

Účetní metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku byla doplněna o ustanovení, že znalecké posudky nebo kvalifikované odhady musí být stanoveny pro všechny složky majetku.

Příklad

Příklad 2:

Č.   Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé:  
 
Součástí pozemku v souladu s novým občanským zákoníkem je i stavba. Pokud bude nově pořízený pozemek včetně stavby, potom pozemek spolu se stavbou nebudou účetně (ani daňově) odpisovány.  
 
Přestože součástí pozemku je podle nového občanského zákoníku i stavba, účetně (i daňově) mají tyto majetkové položky odlišný režim (tak jako dosud); stavba se bude odpisovat, ale pozemek nebude odpisován.  

Rozvahová položka "Jiný dlouhodobý hmotný majetek" zahrnuje nově rovněž právo stavby a věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva (pokud se nejedná o součásti ocenění stavby nebo zásob). Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí ocenění technického zhodnocení této stavby (další související pravidla jsou vymezena v § 47 a § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Příklad

Příklad 3:

Č.   Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé:  
 
Ustanovení novelizované vyhlášky pro podnikatele se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později. Výjimku tvoří majetek (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby), o kterém bylo účtováno do 31. prosince 2013. O tomto majetku se účtuje a vykazuje až do jeho vyřazení podle pravidel platných do 31. prosince 2013.  
 
Ustanovení novelizované vyhlášky pro podnikatele se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později. Výjimky nejsou uvedeny.  

Postup účtování (včetně účtování odpisů) u majetku propachtovaného podle § 2349 NOZ a násl., pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.

Postup účtování při pachtu obchodního závodu nebo jeho části zůstal zachován tak, jako byl u nájmu podniku.

Nové pojmy související s úpravou nájmu: pacht, pachtovné, pachtýř, propachtovatel.

K dalším zpřesněným pojmům patří například:

  • - obchodní korporace (dříve: společnost a družstvo), společníci obchodní korporace,
  • - společníci sdružení ve společnosti (dříve: účastníci sdružení bez právní subjektivity),

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Podle § 1721 NOZ platí: "Ze závazku má věřitel vůči

Nahrávám...
Nahrávám...