dnes je 16.7.2024

Input:

Znalostní test - novely ZDPH od 1. 1. 2015

9.7.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2015.15.3 Znalostní test – novely ZDPH od 1. 1. 2015

Ing. Jiří Vychopeň

Tento článek je zpracován formou testu, ve kterém si můžete ověřit své znalosti zákona o DPH, konkrétně změn, které nastaly k 1. lednu 2015. U každé otázky zvolte jednu z nabízených možností odpovědí. Správné odpovědi pak naleznete na konci testu.

1. Pro účely daně z přidané hodnoty se za třetí zemi nepovažuje

a) území ostrova Mayotte

b) území ostrova Man

c) území italských vod jezera Lugano

2. Ve věci povolení k prodeji za ceny bez DPH je správcem daně

a) místně příslušný finanční úřad

b) místně příslušný celní úřad

c) Generální ředitelství cel České republiky

3. Do obratu podle § 4a ZDPH za období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015 je nutné zahrnout také úplaty za nájem nemovitých věcí, který je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně a není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, a to

a) jen za období od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014

b) jen za období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

c) jen za období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015

4. Pro účely ZDPH se v roce 2015 nepovažuje za samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost

a) činnost likvidátora při likvidaci obchodní korporace za odměnu, která se pro účely zákona o daních z příjmů považuje za příjem ze závislé činnosti

b) samostatná výdělečná činnost lékaře při poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách

c) činnost autora při zpracování příspěvku do časopisu za honorář, který je podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně

5. Pokud se osoba povinná k dani, která není plátcem, rozhodne v případě, kdy bude od osoby neusazené v tuzemsku přijímat službu s místem plnění v tuzemsku, že se dobrovolně zaregistruje jako identifikovaná osoba ještě před přijetím této služby, stane se identifikovanou osobou

a) dnem, ve kterém podá přihlášku k registraci

b) dnem, ve kterém jí bude oznámeno rozhodnutí, kterým je registrována

c) dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována

6. Pokud český plátce poskytne prostřednictvím veřejné elektronické sítě službu výuky na dálku ruskému občanovi, který je osobou nepovinnou k dani a má místo pobytu na Slovensku, bude místo plnění při poskytnutí této služby

a) v tuzemsku

b) na Slovensku

c) v Rusku

7. Při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je český občan, který není plátcem, povinen předložit daňové přiznání k dani z přidané hodnoty včetně kopie daňového dokladu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku

a) do 10 dnů ode dne pořízení nového dopravního prostředku, přičemž tuto lhůtu nelze v žádném případě prodloužit

b) do 10 dnů ode dne pořízení nového dopravního prostředku; tuto lhůtu může správce daně na žádostdaňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až o 3 měsíce

c) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl nový dopravní prostředek pořízen

8. Daňový doklad vystavený v roce 2015 v případě přijetí úplaty, pokud před uskutečněním zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, nemusí obsahovat

a) evidenční číslo daňového dokladu

b) den přijetí úplaty, pokud se neliší ode dne vystavení daňového dokladu

c) rozsah plnění

9. Aby bylo potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce v roce 2015 daňovým dokladem, musí kromě náležitostí daňového dokladu obsahovat také

a) označení místa a času konání dražby

b) označení osoby určené k zajištění prodeje obchodního majetku plátce v dražbě

c) sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce

10. Doklad o použití se v roce 2015 nevystavuje

a) při vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, u kterého vkladatel při jeho pořízení uplatnil odpočet daně

b) při uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně jen v částečné výši

c) při dočasném využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce, který u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně

11. Pro účely výpočtu daně u zboží propuštěného v roce 2015 do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle § 38 odst. 1 ZDPH bez zahrnutí

a) cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží

b) hodnoty služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH

c) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku

12. Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění převzatého jako dílčí část díla lze provést ve lhůtě 3 let

a) od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla

b) od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí dílčího plnění

c) od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k převzetí dílčího plnění

13. U očkovacích látek určených pro veterinární služby se v roce 2015 uplatňuje

a) základní sazba daně

b) první snížená sazba daně

c) druhá snížená sazba daně

14. Pokud dovoz zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba, obsahuje zboží dvou druhů zařazených do různých podpoložek celního sazebníku, přičemž zboží druhu A podléhá základní sazbě daně a zboží druhu B podléhá první snížené sazbě daně, uplatní se v roce 2015 sazba daně

a) u zboží druhu A ve výši 21 % a u zboží druhu B ve výši 15 %

b) u zboží druhu A i B ve výši 21 %

c) u zboží druhu A i B ve výši 15 %

15. K identifikaci zboží pro účely jeho zařazení do příslušné sazby daně z přidané hodnoty se v roce 2015 používá

a) kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží

b) kód Nomenklatury celního sazebníku

c) kód „Klasifikace produkce (CZ-CPA)” nebo kód „Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)”

16. Do výměry 120 m 2 podlahové plochy obytného prostoru, který se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za obytný prostor pro sociální bydlení, se v roce 2015 nezahrnuje

a) podlahová

Nahrávám...
Nahrávám...