dnes je 6.8.2020

Input:

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu je zachycován DNM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a překračuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou. Jde například o povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí projektových činností, jednotky přiděleného množství. Dále zřizovací výdaje vzniklé do 31. 12. 2015 a dále výsledky výzkumu aktivované do dlouhodobého nehmotného majetku do 31. 12. 2017 (pokud je na účet 019 účetní jednotka přeúčtovala z účtu 012).

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu zákonem č. 204/2017 Sb. zařadila v roce 2018 povolenky na emise mezi investiční nástroje. Pokud účetní jednotka vykáže povolenky na emise v rozvahových položkách finančního majetku, postupuje v souladu s § 7 odst. 2 ZoÚ ve spojení s § 8 odst. 2 ZoÚ.


§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.4. – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    Povolenkami na emise se bez ohledu na výši ocenění rozumí:
1. povolenky na emise skleníkových plynů, povolenky na emise způsobené letectvím,
2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,
3. jednotky přiděleného množství (§ 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění p. p.).
Preferenčními limity jsou zejména, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění.  
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  041  321,
389  
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  041  321,
211,
586,
587  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku apod.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod jiného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací ceně do užívání  019  041  § 6 odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
019  
346,
041,
041  
 
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu jiného dlouhodobého nehmotného majetku ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  019  041  Vlastní náklady – § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – podrobněji u účtu 013.  
5.  PF,
P  
Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  019  321   
b) za hotové  019  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku darem  019  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)  
7.  VZ  Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   019  491   
8.  VZ  Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  019  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji účet 013.