dnes je 18.5.2021

Info

Transferové ceny (převodní) ceny jsou ceny uplatňované u transakcí prováděných mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami a mezi sdruženými podniky. Je to jiná cena, než je cena obvyklá, tedy taková, která by byla v tuzemsku dosažena ve stejný čas při prodejích stejného nebo podobného zboží nebo služby v obvyklém obchodním styku.

Nejnovější

543 - DaryGarance

14.5.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 543 se zachycují poskytnuté dary nebo jiné bezúplatné převody v provozní oblasti, bezúplatné plnění dle ZDP, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuGarance

13.5.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje zůstatková cena prodávaných předmětů jako rozdílu cen vedených na účtech účtových skupin 01x, 02x, 03x, 07x, 08x a dále hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z příslušných účtů…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Místo plnění při dodání zboží v řetězciGarance

13.5.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dana Langerová § 7 ZDPH - Místo plnění při dodání zboží Do 31. 8. 2020   1. 9. 2020-2021   V ZDPH ve znění do 31. 8. 2020 nebyla speciální úprava pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci obsažena. Bylo-li zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, kdy zboží bylo odesláno nebo ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Stravování u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

12.5.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Macháček Při posuzování problematiky stravování zaměstnanců řešíme zejména dvě otázky: zda jde u zaměstnavatele o daňový výdaj a v jaké výši, zda je příspěvek (nepeněžní, peněžitý) poskytnutý zaměstnavatelem zdanitelným příjmem zaměstnance. Právě těmto otázkám se v následujícím textu budeme ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

604 - Tržby za zbožíGarance

12.5.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje zboží souvztažně s účty skupiny 31x - Pohledávky, popřípadě s účty 351 a 351 - Pohledávky v rámci podnikatelských seskupení.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

538 - Ostatní daně a poplatkyGarance

12.5.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtuje o spotřebních daních, o poplatcích, soudních poplatcích a doměrcích DPH a o jiných obdobných peněžitých plněních (o kterých bylo účtováno účetní jednotkou jako o nákladech s výjimkou daně z příjmu).

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi
více článků
Nejčtenější

Legislativní rámec účetní závěrkyGarance

16.11.2020, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní systém v České republice je založen na kodifikovaném právu. Regulace se provádí pomocí zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších právních aktů. Základní právní normou pro všechny typy účetních jednotek je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ),…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

121 - Nedokončená výroba (při způsobu B účtování zásob)Garance

25.2.2019, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu účetního období není při periodickém způsobu účtování v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích nedokončené výroby, aktuální informaci o stavu nedokončené výroby účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

KomisionářGarance

8.12.2017, Ing. Michal Jelínek Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komisionář je specificky legislativně upraven jak v českém obchodním zákoníku, tak v právních řádech většiny států světa. Komisionář jedná svým jménem, ale na účet komitenta. V případě prodeje zboží to znamená, že komisionář distribuuje zboží dodané od…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Škody v pracovněprávních vztazíchGarance

20.8.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů ( ZDP ), ve znění pozdějších předpisů § 24 odst. 2 písm. l) - Daňová uznatelnost škod § 25 odst. 1 písm. n) - Daňová neuznatelnost škod § 25 odst. 2 - Škoda Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Transferové ceny profi

§ 4 ZDPH Vymezení základních pojmůGarance

29.1.2021, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 4 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 4 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 4Vymezení základních pojmů(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:a) úplatou1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Transferové ceny profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021 (18.5.2021, 19.5.2021), On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Srážky ze mzdy 2021

18.5.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy nelze ze mzdy srážet, co je přikázání jiné peněžité pohledávky, a to vše na příkladech z praxe.

Kontroly inspektorátů práce

25.5.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem webináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Novinky v DPH 2021

27.5.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

31.5.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vúvodu webináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců vČR a vysíláním zaměstnanců zpohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících vČeské republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost kpředpisům sociálního a zdravotního pojištění. Vneposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 sukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na webináři budou vysvětleny rozdíly vdefinicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři vmezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen zpohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky podle novelizované směrnice o vysílání pracovníků, notifikace atd.). Účastníci semináře budou seznámeni snovými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.

Daňový kalendář
květen 2021
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Nejbližší daňová povinnost:
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 17.5.2021
 1 EUR25,5 CZK (+0,01)
 1 USD21 CZK (-0,02)
 1 GBP29,57 CZK (-0,04)
 100 RUB28,35 CZK (-0,08)
 100 JPY19,23 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...